Orpheus

1. kötet
 Első negyed
füzet letöltése
BÉ-VEZETÉS.
I. FŐ-CANCELLARIUS GRÓF PÁLFFY KÁROLY UR EXCELLENT. Levele, a’ Voltaire Henriásának fordítójához, Pétzeli Jósef Úrhoz.
II. B. PRÓNAY LÁSZLÓ ÚR EXCELLENTZIÁJA KAZINCZYHOZ.
III. HELVETIUS ÚR GRÓFF – – – NAK a’ PETERSBURGI ACADÉMIA PRAESESÉNEK.
IV. VIRGILIUS ECCLOGÁINAK KŐSZEGI RAJNIS JÓZSEF ÚR által tett FORDÍTÁSÁRA.
V. A’ MÚSÁKHOZ.
VI. PÓP NEWTONRA.
VII. LICINIUSHOZ. Horátiusból: Rectius vives.
VIII. A’ VERÉB.
IX. BÁRÓ RÁDAYNAK PÉTZELI PALOTÁJA. (festetett 1766ban.)
X. TÖREDÉK A’ WIELAND DIOGENESÉBŐL.
IX. EGGY HIRRE-VÁGYÓHOZ
XII. EGGY HARAGOSHOZ. 1788.
XIII. A’ MAJOM és A’ RÓKA. Németből
XIV. GLYCERION. WIELANDNAK DIOGENESÉBÖL.
XV. AZ ÖREG és FIÓK GALAMB.
XVI. SÓHAJTÁS. Kassa körűl, Septembr. 21dik 1789.
XVII. TSALATTATÁS. SZÁNTÓDON, Juniusnak 8dikán 1789.
XVIII. ÚTAZÁSOK.
XIX. LITTERATORI TUDÓSITÁSOK.
XX. A’ TÖRVÉNY-SZABÁSRÓL. (Rousseaunak Gouvernement de Pologne nevű Irásából)
XXI. GRAMMATICAI JEGYZÉSEK.
 Második negyed
füzet letöltése
I. EVIRALLA. OSSZIÁNNAK TÓLDALÉKJÁBÓL.
II. ENYIM JULISKA!
III. * * * RA.
IV. ETELE a’ TSONKA-TORONYBAN.
V. ETELKA Etele’ fogságát meg-hallja; El-ájúl; fel-eszmélkedik; reszket.
VI. ANÁKREONNAK XLVd. DALA. TROCHEUS LÁBAKON.
VII. ÉDES BÁNAT.
VIII. A’ SZARVAK.
IX. IN ALEXANDRUM SZ – – AY, JUVENEM MOLLEM, dum Castra Martis sequi vellet.
X. HÓLNAP.
XI. BRÚTUS.
XII. B. ORCZYNAK NÉMELLY LEVELEI.
XIII. CONS. FÁY ÁGOSTON ÚR’ T. N. ABAÚJVÁRMEGYE ELSŐBB VICE-ISPÁNYJA’, a’ Kassán 1790ben Martiusnak elsőjén öszve-gyülekezett Rendekhez tartott Beszéde.
XIV. UTAZÁSOK.
XV. UTAZÁSOK.
XVI. KERESZTES BÁLINT KEDVESÉHEZ TORNAI MÁRGITHOZ, a’ SZENT FŐLDRŐL. Kassán, Septemb. 24dik 1789.
XVII. IGAZITÁSOK.
 Harmadik negyed
füzet letöltése
I. EGGY ERDÉLYBEN BRASSÓ KÖRŰL 1781ben TALÁLTT VAD-EMBERNEK LE-IRÁSA.
II. A’ HAZA TÉRTT MAGYAR KORONÁNAK ÖRÖM ÜNNEPÉRE.
III. A’ HAJNAL. KAZINCZY FERENTZHEZ.
IV. PANASZ Ovid. Bús Leveleiből.
V. DIENES. Virgiliusnak első Ecclogája, meg magyarosítva, és I. Mátyás Királyunk idejéhez alkalmaztatva.
VI. NAGYON TISZTEL. BÉLIK JÓSEF ÚRNAK Előbb az Erköltsi Tudomány érdemes Oktatójának, most pedig a’ Posonyi Nevendékség eggyik Al-Igazgatójának Neve napjára. 1788.
VII. A’ HABOK Carlo Magginak Olasz Sonnetje után.
VIII. VISZONTAGSÁGOK.
IX. SÓHAJTÁS. (Lásd az Orpheus I. Darab. 48dik Óld.)
X. UGYAN-AZON DAL MEG-HOSSZABBÍTVA.
XI. A’ GYERMEK POÉTA SUPERINT. GÖTZ VERSEIBŐL. Rozsnyón, December. 12dik. 1789.
XII. A’ HENYE BIBLIOTHECARIUS. GÖCKING UTÁN.
XIII. ANAKREONNAK XIdik DALA: Legousin Ąi gunaiceV Szepes Vármegyében, Decemb. 1788.
XIV. ANAKREONNAK XXIIdik DALA: Para thn skihn, Baqulle. Napkoron, Szabóltsban, Jul. 4dikén, 1790.
XV. PROF. D’ ESTE VICTOR ÚRNAK HÍVATALBELI JELENTÉSE MÉLT. GRÓF TÖRÖK LAJOS ÚRHOZ, A’ Tudományoknak Kassai Megyebeli Királyi Fő-Directorokhoz, a’ Dobszai hegynek le-omlása felöl. 1787.
XVI. SZEMIRA ÉS SZEMIN. GESZNER SALAMON ÚRNAK IRÁSAIBÓL.
XVII. ANAKREONNAK IIIdik DALA: SZABADON FORDÍTVA. Fejér-Gyarmat, Szatthmárban, Jul. 16dik 1790.
XVIII. TISZTEL. DÖME KÁROLY ÚRHOZ, Bacsmegyeim’ Leveleinek egynehány példányival. Kassán, Jan. 1jén 1790.
XIX. BÉLAKÚTI FÉMIUS.
XX. ERDÉLYI KÁRMENTA.
XXI. AZ EL-HAGYOTT LEÁNY. 1788. 9-dik Octob.
XXII. HÁROM MESE LESSINGBŐL.
LITTERÁTORI TUDOSÍTÁSOK.
 Negyedik negyed
füzet letöltése
I. A’ RÓZSA, ÉS A’ HYACINTHUS Francesco de Lemene Olasz Verse szerint.
II. A’ NÉPESITÉSRŐL.
III. ANGLIA, ÉS MAGYAR ORSZÁG IGAZGATÁSOK’ FORMÁJÁNAK ELŐ-ADÁSA. Irta Hazafi-Társunk Gróf ..r.. ..j...
IV. NÉGY BERLINI PROTESTÁNS GYÜLEKEZET’ ESEDEZÉSE IIdik FRIEDRICH KIRÁLYOKHOZ
V. A’ TAVASZHOZ. Nagy-Várad, Bika 12dik 1789.
VI. ÚTAZÁSOK.
VII. ZOIL ELLEN.
VIII. COCU, HAHNREY.
IX. AZ ÁRTALMAS KÖNYVEK.
X. VALLÁS-TŰREDELEM. PERSIAI REGE. Saadinak Bustan nevű könyvéből, Meissner után.
XI. A’ MARTINESTYEI TSATÁBAN EL-ESETT MAGYAR VITÉZEK’ SIRHALMÁRA.
XII. NEOBULE. Horatius Ódáinak III. Könyvéből.
XIII. TAVASZI ESTVE. 1735.
XIV. LILLA. (Olaszból.)
XV. A’ VÉN EMBER. Gellert szerint.
XVI. KERESZTYÉN É VAGY KERESZTÉNY? Orthographiai Kérdés.
XVII. AZ ESZTENDŐ UTÓLSÓ ÉJTSZAKÁJA. Füred, 1788. Decembr. 31dik.
XVIII. B. RÁDAYNAK PÉTZELI PALOTÁJA.
LITTERATORI TUDÓSÍTASOK.
2. kötet
 Első negyed
füzet letöltése
I. HAZAFIÚI INTÉS. 1790.
II. A’ SZÉP SZEMEK. Olaszból.
III. SZERENTSE-KIVÁNÁS A’ MAGYAROKHOZ.
IV. UGOTSAI FŐ-ISPÁN GRÓF TELEKY JÓZSEF ÚRNAK BESZÉDE AZON VÁRMEGYE RENDEIHEZ. Nagy-Szőlősön, April. 29dikén, 1790.
V. GYŐZEDELEM JÖVENDŐLÉS. M. DCCLXXXVIII.
VI. A’ SZERETŐ. 1787. K..n.
VII. AZON OKOKRÓL, A’ MELLYEK SZERINT ÚJ TÖRVÉNYEKET SZABNI, VAGY A’ RÉGIEKET EL-TÖRLENI KELLETIK? A IIdik FRIDRICH PRUSSZIAI KIRÁLY IRÁSAI KÖZZŰL.
VIII. EGGY GŐGÖS-LYÁNYKÁHOZ. BLUMAUER UTÁN.
IX. MOOR KÁROL, A’ Schiller Tolvajaiban.
X. LELKEMHEZ. SZÜLETÉSEM NAPJÁN Májusnak 11dik 1789.
XI. LESBIÁHOZ. Szorossan a’ Deák szerént.
XII. UGYAN-AZ. Szabadon. Kassán, Octobr. 9dik 1790.
XIII. MÚLANDÓSÁG.
XIV. 1. Januarii 1789. ÚJ ESZTENDŐ HAJNALA.
XV. A’ MEDVE ÉS AZ ELEPHANT.
 Második negyed
füzet letöltése
I. MÓLNÁR ALBERT MAGYAR SÓLTÁRINAK ELSŐ KI-ADÁSÁRÓL. Jöttek-ki Herbornában 1607ben.
II. EGGY VÉN EMBERRŐL. Mese, Gellertet követve.
III. A’ NE-FELEJTS.
IV. A’ BORISKA KÉPE ALÁ.
V. BARÁTSÁG’ TŰKÖRE.
VI. A’ CZENCZIM SZÁJA. JANUS SECUNDUSBÓL. Miskóltz, Martiusban, 1788.
VII. ABELÁRD UTÓLSÓ SZAVAI HELOIZHOZ, A’ Német Originál után.
VIII. VISZONT A’ HELOIZÉ Abelárdhoz.
IX. PHYLLIS DEMOPHOONHOZ. Töredékek. – Ovidiusból.
X. AZ EL-KÉSŐDÖTT LEÁNY. GRÓF STOLBERG SZERÉNT. Kassa körűl, Octobr. 8dik 1788.
XI. KAZINCI ANDRÁS MÁTKÁJÁHOZ ÖDÖNFFI VINNAI ERZSÉBETHEZ. 1685ben. (tulajdon kéz-írása szerént.)
XII. UGYAN-Ö HOZZÁ. (1686.)
XIII. SKIZZEK A’ VOLTAIRE ÉLETÉBŐL.
XIV. ÁLOM UZ UTÁN.
XV. EXCELLENT. COMITI CAROLO PALFFY, CUM MUSAS DEBRECINAS INVISERET. 1779.
XVI. KÖSZÖNET AZ ORSZÁG RENDEIHEZ, Midőn 1790ben Rák IIdikén A’ köz dolgok folytatására a’ Magyar Nyelvet rendelték.
XVII. A’ SZALA VÁRMEGYEI KORONA-ŐRZŐ NEMES SEREG’ BUDÁRA INDÚLÁSAKOR. Füred Iker 26dikén, 1790.
XVIII. EGGY ESETRE. 1760.
XIX. ARMA VIRUMQUE CANO.
 Harmadik negyed
füzet letöltése
I. AZ ORSZÁG BÍRÁJÁNAK GRÓF ZICHY KÁROL ÚR Ő EXCELLENTZIÁJÁNAK BESZÉDE, Mellyel az Ország Gyűlésére öszve-sereglett Méltóságokat ’s a’ Második Tábla Követjeit Budán Rák 10dikén 1790ben idvezlette.
II. A’ GYŐZEDELMESKEDŐ MAGYAR SEREGHEZ. 1790.
III. EMLÉKESZTETŐ OSZLOP, azon Hazafiak Tiszteletére, a’ kik az Ország előtt, Júniusnak 11-dik és 12-dik Napjain 1790, a’ Haza-nyelvnek bé-vétele mellett szóllottak.
IV. AZ IGASSÁG KÉPÉRE. Haschka után.
V. B. ORCZY LŐRINTZ ÚR BÚTSÚZÁSA ABAÚJVÁRMEGYE’ RENDEITŐL. Kassán, Octob. 14dikén, 1784.
VI. VIRGILIUS AENEISSÉNEK Kezdete.
VII. EGGY HAJÓRA. Debretzen, April. 21dik. 1789.
VIII. EGGY HAJÓRA. Székesfejérváratt, 1790.
IX. A’ PROMÉTHEUS TÜZE. Bürger után.
X. A’ KERT.
XI. TIBULLUSNAK ELSŐ ALAGYÁJA.
XII. IMPROMPTÜ A’ HAB-TSILAPÍTÓRA. Benn, az Ország’ Házában, 1790.
XIII. EGGY KEVÉLY SZÉPHEZ.
XIV. CALLIROE.
XV. GESZNER SALAMON’ VÁLASZA KAZINCZY FERENTZHEZ.
XVI. A’ REMÉNYSÉG. 1790.
XVII. SIMON RAU’ Sziciliai Poéta’ Irásaiból.
XVIII. A’ PÁRATLAN GERLITZE.
XIX. KI-FAKADÁS.
XX. A’ VIOLÁTSKA ÉS RÓZSA. Rudolphi Carolinának Német Verse szerént. Szabadon követve.
XXI. MÁPES GVALTERNEK KORTSMA-DALA.
XXII. A’ MÁPES MENTSÉGE.
XXIII. HÁROM PRÓBÁI A’ TELEMACHUS KEZDETÉNEK.
XXIV. A’ TÁNTZOS MEDVE GELLERTBŐL.
 Negyedik negyed
füzet letöltése
I. FORDÍTÁS VIRGILIUSNAK AENEISÉBŐL.
II. ANÁCREONNAK XVIdik DALA.
III. KÉT PÉLDA A’ VOLTAIRE HENRIÁSANAK hat lábú fordításábol.
IV. FOLYTATÁSA A’ PRUSSZ KIRÁLY ELMELKEDÉSEINEK A’ TÖRVÉNY-SZABÁSRÓL. (Lássd, Orph. II. Kötet. 67dik óld)
V. A’ MÚSÁK ÉS ÁMOR.
VI. DIENESHEZ Martialisból, szabadon. Declamas belle, Causas agis, Attale, belle.
VII. ZWEY ODEN VON KLOPSTOCK.
VIII.
IX. ERZSÉBETHNEK NEVE NAPJÁRA.
X. EGYNEHÁNY FABULÁK. Rész szerént szabadon fordítva, rész szerént Eredetiek.
XI. BÚSLAKODÁS.
XII. SZÉP RÓSI. A’ Virgilius Alexisének szabad követése, vagy inkább meg-magyarositása.
XIII. KÉT VÉNUS. ’S KÜLÖMBÖZŐ KÉT FIJOK.
XIV. PHYLLIS, AMOR, VÉNUS. Francesco de Lemene után.
XV. AZ ÉN KÍVÁNSÁGOM. Anacreonnak 15dik Dala.
XVI. VIZ, SZÉL, BETSŰLET. Eggy Mese.
XVII. IDEGEN SZÉPSÉG.
XVIII. ERKŐLTSI TÖRVÉNYEK.
XIX. HALOTTI-DAL.
XX. A’ LANT. ANACREONNAK I. DALA.
XXI. AZ ASSZONYOK. ANÁCREONNAK IIdik DALA.