Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


157/1 Jt kezdetnek nemelÿ peldak  · hog mÿ    
157/2 keppen az vr isten  · zent margyt azzon
157/3 nak erdeme mÿa halottakat tamaz
157/4 toth fel  · eletre  · :  · - - iħs  ·  ·  ·  ·
157/5      
157/6 Vala nemelÿ tÿztelendev hazÿ atÿa  ·

*Vir honestus paterfamilias de Calidis Aquis1 iuxta Budam, nomine Boch2, diocesis Vesprimiensis, cum in cellario suo lapideo cenaret post horam vesperarum cum uxore et familia domus suae et filius suus parvulus, nomine Benedictus septennis in eodem cellario dormiret, magna pars muri cum pavimento corruit et ipsis praesentibus remotius cenantibus puerum oppressit dormientem, qui mortis periculum festinato fugae praesidio evaserunt. Nam ruina tanta erat, quod merito periculum poterant formidare. Puero itaque sic oppresso intra cellarium derelicto,

*LV 42. c.

157/7 budanak mellette fel hevuizet  · kynek
157/8 vala neue boch  · Ez hazÿ atÿa mÿ
157/9 koron vechernÿenek vtanna vacho
157/10 ralneek az ev kev pÿncheeben ev fe
157/11 lesegeuel es haza nepeuel  · es az ev fÿa
157/12 kynek vala neue benedek  · es vala
157/13 heet eztendevs  · alozÿk vala vgÿan
157/14 azon pÿncheben  · Jme az pynchenek
157/15 egÿ reze az pigymentommal evzue
157/16 le eseek  · es ez hazÿ atyanak jelen vol
157/17 tara haza nepeuel evzue  · ez gÿerme
157/18 ket az kev el nÿoma  · Ez hazy atÿa
157/19 kedeg hogky mezze vahchoralÿk va
157/20 la az [ke] germektevl feelven halal
157/21 nak vezedelmet  · el futa  · mert olÿ
157/22 jgen nagÿ vala az romlas  · hog
157/23 meltan felic vala az vezedelmet  ·
157/24 es az germeket vgyan ottan el hagÿ
157/25 van az kevueknek alatta  · Es ez
 

15: pigymentommal: az i-t idegen kéz alakította a-vá 19: kedeg: a második e-t idegen kéz átírta i-re 19: vahchoralÿk: a papir az első h alatt lyukas 20: a (feltehetően penész)folt miatt olvashatatlanná vált első szótagot idegen kéz utólag átírta, ugyanaz a kéz vesszőt tett az előző szó után 23: felic: a szóvégi c-t idegen kéz áthúzta

 

2: zent margyt azzonnak erdeme mÿa: a kompilátor által gyakran használt fordulat (tőle való lehet a cím?) – 20: feelven: a halálos veszedelem (mortis periculum) tárgy kézenfekvő kiegészítése – 21: el futa: a forrásbeli körülírást a fordító egyszerűsíti – 25: az kevueknek alatta: a forrásnál (sic oppresso) szemléletesebb fordítás

157/14: Bevezető cím a halottak feltámasztásáról szóló csodák elbeszéléséhez, forrás nélküli. Bibliai gyökerére ld. Mt. 11,5: mortui resurgunt (vö. ehhez a 143/18–25. forrásmagyarázatát).

 

157/6–161/13: A felhévizi Boch (Bocs/Bócs, ?Bonc) fia, Benedek történetének elbeszélésében a magyar legenda néhány apró mozzanat elhagyásával elég szorosan követi a LV szövegét. Az esetről maradtak fenn vallomások is (a 89., 106., 107., 109., 110. tanú), de azokból nem told be. A magyar szöveg néhány helyen stilizál. A történetet lezáró bizonyságtétel mozzanata (161/9–13) a magyar legendában kicsit kibővül (párhuzamát megtaláljuk a TössiL.-ban), s ehhez forrás nélküli betoldásként kapcsolódik még a híradás Margit fehér márvány síremlékéről (161/14–9), amelyen a szóbanforgó jelenet meg volt örökítve.

Vö. még Lovas 1916: 327; 1939: 306–7; továbbá Deák 2005: 425.

 

1 Felhévíz Buda-Váralja része, Óbudából kivált önálló település volt (Györffy 1998: 637 sk)

 

2 A névalakra ld. fehértói (2004: 127) BochBooch címszavát, mely bőven adatolt, míg a vallomásokban szereplő latinos Bontius (Inqu. 375, 378, 380, 381) formára a jegyzőkönyvön kívül nincs adat (uo. 142).

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.