Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


120/1 ez te faÿdalmade[.t] nem akarz zerzetben

quod propter dolorem tuum non velles esse in ordine?« et postea ad tres dies non audebam respicere ad faciem suam, quia dixerat mihi omnia, quae cogitaveram.”1

S. Alincha, Inqu. 36. t. (274)

120/2 lenned  · auagy hog ez keuees faydalmert
120/3 banod zerzetben voltodat  · es zent margÿt
120/4 azzon mynd meg monda valamyt gon
120/5 dolt vala ez soror  · Ennek vtanna ez soror
120/6 harmad napÿg nem meree tekentenÿ
120/7 zent margÿt azzonra  · ev nagÿ zegenlety
120/8 ben  · myert evnekÿ gondolatÿt meg esmer
120/9 te vala  · Ez dolog vala harom eztendeuel
120/10 zent margÿt azzonnak halala elevt  ·
120/11 Azert mykoron zent margÿt meg holt

cf.  *Post annum autem et menses quinque transitus  sui … crebrioribus coepit clarere miraculis.

**Dudum ex parte clarae memoriae [Stephani]2 regis Hungariae, felicis recordationis Gregorio papae3 ... fuit humiliter supplicatum, ut cum Omnipotens4, qui salutis nostrae causam misericorditer in sanctis suis5 operans, quos coronat in caelo, frequenter etiam honorat in mundo, et ad eorum memoriam signa facit atque prodigia6, per quae pravitas haereticorum confunditur, et fides catholica

*LV 30. c.

 

 

**V. Ince pápa megbízó bullája

MRV 160

120/12 volna  · es fenleneek choda tetelevkel  ·
120/13 jstuan kyral jdeeben  · Ez istuan kÿral  · kÿ
120/14 vala ez zent margÿt azzonnak batÿa  ·
120/15 kevlde kevuetevket gergelÿ papahoz  ·
120/16 Alazatosan kevnÿeregveen  · hog mÿkoron
120/17 az mendenhato vr isten  · ky embereknek
120/18 iduessegenek okat irgalmasan chodala
120/19 tost myelkevduen az ev zentÿben  · Es kÿket
120/20 az vr isten meg coronaz menyorzagban  ·
120/21 gÿakorta tÿztelÿ azokat fevlden ez velag
120/22 ban es  · es az ev emlekevzetevkre az vr
120/23 isten nag chodakat tezen  · Mely choda te
120/24 televknek mÿatta  · eretneksegnek gonossa
120/25 ga meg gÿalaztatÿk  · es az kereztÿen
 

1: faÿdalmade[.t]: a szóvég eredetileg rt lehetett, ami a papíron levő folt miatt olvashatatlanná vált. Utólag valaki átírta vt-re javítva az eredetit.

 

2–3: auagy hog … banod…: a szó szerint fordított előző mondat parafrázisa – 7: ev nagÿ zegenletyben: a gondolatolvasó történetek sztereotip fordulata; a forrásokban többféle megfelelővel: erubescens (vö. 116/19–20. sor és forrása); pro verecundia (vö. 123/19. sor és forrása) – 8–9: a gondolatolvasás hasonló kifejezésére vö. 123/13–14, 19; 227/19–20 – 15: kevlde kevuetevket: a követküldés mozzanatának betoldására vö. még 32/14; a pápai kérdezőbiztosokat a magyar legenda mindig követeknek nevezi (124/4, 161/9, 187/12, 225/23 stb.)

1 ...per tres annos, antequam moreretur praedicta virgo Margaretha: a vallomásrészlet elejéről, ld. a 118. lap forrásoldalán

 

120/11–123/9: A magyar legenda Alincha vallomása kapcsán kitérőt tesz az in vita-csodák előadása közben és elbeszéli Margit szenttéavatási eljárásának kezdeteit az első kérelemtől az 1276. évi, második szentségvizsgálattal bezárólag. Forrása az 1276. évi szentségvizsgálatot lefolytató két pápai kérdező biztos (inquisitor), Umbertus Blancus és De la Corre XXI. János pápához (1276. szept. 8.–1277. máj. 20.) intézett jelentése, amelynek kíséretében a tanúkihallgatásokról felvett jegyzőkönyvet beterjesztették. A jelentésbe szó szerint be volt szerkesztve: 1. a biztosok V. Ince pápától (1276. jan. 21.–1276. jún. 22.) nyert megbízólevele (1276. máj. 14), utalva az előzményekre: V. István király kérelmére X. Gergely pápához (1271. szept. 1.–1276. jan. 10), amellyel Margit szenttéavatását kezdeményezte; 2. a kérdezés módját szabályozó külön pápai bulla (1276. máj. 25: Testes legitimos...) szövege. (A forrásra – Ince pápa megbízó levelére – először Knauz [1867: 584] mutatott rá, vö. Horváth C. 1906b: 327; 1908b: 74–5).

A kompilátor kezébe a jelentés a jegyzőkönyv részeként került. A jelentést ugyanis a domonkosok a jegyzőkönyvhöz tartozónak tekintették (Klaniczay T. 1994: 57): szövege a koporsóbeli jegyzőkönyv élére volt csatolva (Fraknói MRV 384. old. jz.), hasonlóan volt a LV-t követő három vallomás előtt beírva a BolK.-ben (154r–155v), amely a budai domonkosok kódexének másolatáról készült (vö. Klaniczay T. i. h.). A kompilátor más forrást nem használt fel, ebből adódik, hogy a szenttéavatás későbbi szakaszairól nem szól.

A magyar legenda erősen kivonatolja a jelentést, a szentségvizsgálat eseménytörténetét többnyire szabad fogalmazással, nagyvonalúan, a hivatalos szövegrészeket (fuit humiliter supplicatum stb.) inkább szó szerinti fordításban adja. A bevezető fordulat (120/12: fenleneek...) a LV 30. c.-ra utalhat (vö. a 139/3–5). A kivonatolásból eredő torzításaira ld. a 122. lap jz.-ét.

 

2 A király neve a jelentés kézirataiban (a BolK.-et is beleértve) nem szerepel, de a magyar legendában igen.

 

3 Pápasága: 1271. szept. 1.–1276. jan. 10.

 

4 BolK.: omnipotens Dominus

 

5 BolK.: in sanctis mirabiliter

 

6 Bibliai kifejezés, vö. 5Móz 6, 21–22: eduxit nos Dominus de Aegypto in manu forti fecitque signa atque prodigia magna et pessima in Aegypto; 5Móz 28, 46: et erunt in te signa atque prodigia.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.