MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Lycidás és Thirsis. Daphnéról.
Lycidás.*
A sor fölé utólag, világosabb tintával beszúrva, mellette: 1.
Nintsenek e’ zuhogó*
<forrás>
tsermely morgásai, Thirzis!*
Nints <e’ tsergedező tsermely’ zugása, Menalkas,> enek e’ zuhogó tsermely morgásai, Thirzis! Utólag, más tintával az áthúzott rész fölé írva.
Oly*
Ol<l>y Utólag, más tintával jav.
szomorúk,*
Utólag, más tintával jav. ebből: szomorú
mint a’ te’*
A sor fölé beszúrva.
szavad: nem folynak*
folyk [=folynak]
előttem
Ollyan kellemesenn ezek a’ völgyünkbe’ keresztűl
Kígyódzó Patakok. Nyájink kényjekre*
A szó eleje jav. ebből: kedv
alusznak
Már puha gyapjaikon:*
<a’>
tellyes pompába ragyogván
Száll fel a’ Hold, és a’ Madarak mélly Tsendbe fülelnek.
Dalld el azért; kérlek, Daphnénak mostoha sorsát
’S Virtussait.*
Jav. ebből: Virtussát
––

Thirzis*
Thirzis Világosabb tintával, utólag a gondolatjel fölé írva, a Thirsis kétszer aláhúzva, mellette: 2.
Látod mind jégbe borúltak az*
az<t>
Erdők,
Elveszvén*
Elvesz<t>vén
nevető Zőldségeket;*
A szó közepe olvhtl. betűkből jav.
Ám ha te*
Sor fölötti beszúrás.
néked*
<kell>
Tetszik, Eleknek ama’ Versét*
<Dalját> Versét Az áth. szó fölé írva.
elfúvom előtted
Melly a’ szép Dryadok’ szívébe is úgy benyomúla?
A’ Duna jól*
<meg> jól Az áthúzott rész fölé írva.
hallá e’ dalt, ’s meghagyta lefolyván
Partjai’ fűzzeinek hogy hangjait el ne felejtsék. ––

Lyc.*
Utólag, világosabb tintával a sor elé írva, mellette: 3.
Úgy koronázzák meg mezeid’ majd bő aratással
A’ termékeny esők. Kezd el: hogy meghala Daphne,
„Mondjatok énekeket síromnál, Pásztorok!„ így szóltt.
Tölts be*
<szavát>
azért szavait, ’s e’ tisztességet utolszor
Tedd neki;*
<’s> A sor fölött beszúrva.
én az alatt e’ sirt, melly béfedi őtet,
Laurus gallyakkal kirakándom, mellyeket éppenn
Most szedtem ’s szemeim’*
A sz ke-ből jav.
levelére*
<sirásival> Az áth. szó fölé írva: <harmatját> levelére Az áth. szavak alá írva.
le harmatozának. ––

*
A fogalmazványban itt nem ez a rész következik, hanem az 5. az itt következő 4. rész a 87b lapon olvasható.
Thirzis.*
A sor elé, fölé betoldva, utána: 4.
Tiszta folyásitokat hagyjátok el, óh deli Múzsák,
Hozzanak a’ Nymphák ’s*
Tollhiba.
Faunok Tzipruskoszorúkat:
Könnybe borúltt Kupidók’! óh*
<Sirjatok Ámorkák, és> Könnybe borúltt Kupidók’! óh Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
fedjétek be vidékünk’
Tsergetegit myrtus-gallyal, tőrjétek el immár
Iveteket, valamint*
A vala a sor fölött beszúrva.
régenn az Adóni’ halálán,
’S*
Jav. ebből: És
hasznavetetlen arany nyilatok végével ez ígét*
Végével az ígét Utólag, más tintával olvhtl. szavakból jav., fölötte: <betűk>
Véssétek fel az ő Sírjának puszta*
<puszta> néma Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
kövére:
„Öltözzék a’ legszomorúbb formákba Világunk,
„És a’ föld, az egek vegyenek részt szívbeli búmban:
„A’ szép Daphne kimúlt, ’s nints a’ Szerelem maga többé.”
Ugy is esett:*
<Ez meg esett> Ugy is esett Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
az egész Természet’ díszei mentenn
Elváltoznak, az Éj’ tsendes Nimfája’ Világát
Barnítják*
<Gyászba veszik> Barnítják Az áth. szó fölé írva.
szomoru felhők, ’s a’ fák tele könnyel.
*
A következő két és fél sor (befejezése: Daphnééval) utólag, más tintával lett beírva az üresen maradt részre.
Gyenge virágtsákat nosza menjünk szedni tövestől
*
<Mellet>
’S*
Jav. ebből: és <azokat ?sorral>
plántáljuk sírjára! Kihervadt*
<?De ?mult> fölé: <?Hervadt> kihervadt
fénye azoknak
A’*
Olvhtl. betűből jav.
Daphnééval! – De mit érnek akármi Tzirádák,*
<már ?amaz ?Ékek is> akármi Tzirádák, Az áth. rész fölé írva.
Kikkel díszesedett*
<Mellyek előbb> Kikkel díszesedett Utólag, más tintával az áth. rész fölé írva.
a’ víg Természet*
Természet<et úgy piperéztek>
egyébkor?
A’*
<Meghala> A’ Az áth. szó fölé írva.
szép Daphne kimúlt, ’s nints a’ Szépség maga többé.
Itt nem léte*
<Eltávozta> Itt nem léte Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
miatt a’ nyájak búba merűlvén
Zöld legelőre*
Jav. ebből: legelése<kkel>
nem is mennek: nem vágynak epesztő
Szomjokat a’ tehenek tsilapitani tiszta*
<folyó>
vizekből:
*
Nem fért más több a lapra, ezért a szöveg a 86b lapon folytatódik.
Vesztét zengedezőbb hangokba*
Jav. ebből: hangokra
kesergik a’*
Jav. ebből: az <Ekhók>
Hattyúk,
Mint a’ millyeneket magok’ elmúltával eresztnek.
A’ levegőnek ama’*
<melly> levegőnek ama’ Az áth. szó fölé írva.
Nimfája ki lakni*
<lakást örömest tart mély üregekben> ki lakni Az áth. szó fölé írva.
leginkább
Mélly üregekbe’ szeret, komor andalgásba merűle,
Vagy mást vissza nem üt hangján a’ Daphne’ Nevénél,
E’ Névnél, mellyet kedvére viszontoza máskor.
A’ szép Daphne kimúlt, és nints az öröm maga többé.
Eljön az Éj, ’s földünk’ enyhítésére az égből
Nem jön alá Harmat; kihasad későre*
<reggelre> későre Az áth. szó fölé írva.
a’ Hajnal
’S illatot a’ szellőn*
<levegőn> szellőn Az áth. szó fölé írva.
nem terjeszt*
<ereszt> terjeszt Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
semmi virágszál:*
Utólag, más tintával jav. ebből: ?virágokat
A’ szagadó fűvek megszűntek balzsamomozni*
<?nem tolták el a’ Szelek útját> [me]gszűntek balzsamomozni Az áth. szó fölé írva.
A’ levegőt gazdag*
<tsinos> gazdag Az áth. szó fölé írva.
mezeinkbe ’s az eggyes erővel*
A nek mmel-ből jav. <is>
Fáradozó Méhnek nints édes mézire gondja.
A’ szép Daphne kimúlt, és nints a’ Grátzia többé.
*
A lap alján elfogyott a hely, ezért a 87a lap tetején, a Cultura részlete fölött folytatódik a szöveg.
Mit látok? Maga Daphne megy ott,*
<?bár elhülve>
bámúlva lebeg fel
A’ magos Aetherbe ’s már*
<már>
feljebb*
<múl>
látszik*
Aetherbe<nn és fellyűlről látni alatta> Az áth. rész fölé írva:’s már <már> feljebb <?múlt> látszik
az úszó
*
<A’ két>
Felhőknél*
Olvhtl. szóból jav.
’s a’ tsillagos ég híg mennyezeténél.
Melly gyönyörű Szállás, hova ő megy lakni*
<a’... mellyben ő múlat> hova ő megy lakni Az áth. rész fölé írva.
örökre!
Itt örökös hűsség leng a’ fűlepte mezőkön,
’S a’ ligetek mindég zőldellenek. Angyali Daphne,*
A vessző felkiáltójelből jav.
Daphne*
<Már te> Daphne Az áth. rész fölé írva.
akár Amaránt tornátziba’ nyugoszol*
A második o utólag, más tintával beszúrva.
immár*
<örökre> immár Az áth. szó fölé írva.
A következő sor félbehagyva, áthúzva: <Már akar örvendessz ama>
*
A 86b lap tetején folytatódik a szöveg.
Vagy*
A V D-ből jav.
pedig a’ boldog Kerteknek*
<gyeng>
drága Virágit
*
<Mulat>
Örvendezve szeded, kik hervadozásba nem esnek:
Nézz ránk, kik nevedet hijjuk, nézz isteni isteni*
<Isteni> fölé: <nagyobb> isteni Utólag, más tintával az áth. szó alá írva.
szemmel,
Dafne, kinek sorsod többé bánatra nem indít.

*
A szöveg a 86a lapon folytatódik, ezt arab szám jelzi. A Lycidás utólag, világosabb tintával a sor elé írva, utána: 5.
Lycidás. Óh hogy ügyelt Muzsád’ szomorú*
<?zen>
notájira minden!
Illy gyönyörű Tsendet szerez a’ Philoméla’ keserves
Éneke, hogyha Zefir valamely szép napnak*
<?az>
enyésztén*
<?enyészte ?utolján> enyésztén Az áth. rész fölé írva.
A’ levelekbe’*
Jav. ebből: levelekb…
tzitzáz, ’s*
<a’ gallyak>
elalél a’ gallyak utolján
Óh kegyes Istenné, juhaim ha tenyészelni találnak
Egy két gyenge barist fogok én áldozni tenéked.
Míg árnyéka lejénd*
<?’s>
fának, ’s illatja virágnak
A’ te neved, híred, dítséreted el nem enyészik. ––
*
A befejezés a 87b. lap tetején olvasható.
Indúljunk,*
<Menjünk el> Indúljunk Az áth. szó fölé írva.
Lycidas: hideg essőt hoz le magával
Orion, a’ főnek nem jó*
<ennyi fenyő árnyéka> a’ főnek nem jó Az áth. rész fölé írva
e’*
Jav. ebből: ?a’
fenyvesi árnyék:*
Vesszőből jav.
*
Az F A-ból jav.
az esős Boreáss*
<és le>
’s a’ Természet maga bággyad.
Mindent dúl*
<bír> dúl Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva
az ídő: engednünk*
Utólag, más tintával jav. ebből: engedni
kell az időnek.
Isten hozzátok völgyek, patakok, hegyek, erdők.
Istenhozzátok kedves dalok, és puha nyájak.
Isten hozzátok, jó Pásztorok, angyali Daphné
’S minden egyéb dolgok Isten hozzátok örökre!