MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek
Komárom, 1802. február 13.
R.-Komárom, Febr: 13 d. N.*
13 d. M. Értelemszerűen em.
1802.

Nagy Méltóságú Gróf
Kegyelmes Uram!


Excellentiádnak kegyes Levelét ’s erántam érdemem felett kimutatott pártfogását ’s grátziáját mélly tisztelettel venni szerentsém volt; melly által magamat, az holtig való háládatosságra ’s az Excellentiád’ parantsolatinak mindenkor hiven való bétöltésére egészen lekötelezettnek esmérem. Legközelebb tehát ama’ 3 punctumokra, mellyekre válaszolnom törvényemmé lett, alázatos Feleletemmel udvarolni bátorkodom. Munkáimnak kiadását Diéta utánra halasztom: mert Excellentiádnak parantsolatja. Használni fog ez a’ haladék ő rájok nézve is: mert ezt az időt faragásokra és ékesgetésekre fogom fordítani; és egyébaránt is még egésszen letisztázva nintsenek.
A’ mi foglalatjokat*
foglaltjokat em.
illeti. A’ serieuse gondolatokban elkivántam szorgalmatosan kerülni mind azt, valami a’ dolgoknak mostani fekvéséhez képest botránkoztató volna: valamint a nyájasabb tárgyak körűl, még a hol a’ myrtuskoszorúért láttatom is énekelni, minden obscenitást és pajkosságot; úgy, hogy az én Daljaimban inkább a’ Petrárka Lauráját találni fel, mint sem a’ Tómisi Számkivetettnek a’ Corinnáját. De előre minek szabodom? Excellentiád maga méltóztassék róla itéletet bölts általlátása szerént hozni: az én tisztem csak az, hogy mindnyáját előre bémutassam, mellyet fogok is egész készséggel és tisztelettel tselekedni; hanem hogy Excellentiádnak is egyszerre sokkal ne alkalmatlankodjam, magam is (mig egy része Excellentiádnál lejénd) a’ többivel foglalatoskodhassam, apró Csomónként, mellye[k] 7–8 árkusból*
mellyet 7–8 árkosból em.
fognak állani, vagyis Heftweis udvarlok vélek Excellentiádnak, hahogy ezen könyörgésemet applacidálni méltóztatik. A’ nagyobbatska Fordításokat, minthogy vélek az Eredeti nyelven Excellentiádnak széles tudománya esméretes, úgy gondolnám, elég lenne tsak megnevezni. Ezek pedig név szerént: 1. Georgicorum Libri IV. Ex Virgilii Operibus. Hanem ezt már a’ Mélt. Gróf Festetits György Ő Nagysága, erántam viseltető Kegyességéből magáévá tenni méltóztatott, és itten tsak egy alázatos Tudósításképpen bátorkodtam említeni, tudván mennyire interessálja Excellentiádat minden Literaturai igyekezet. 2. L’ Aminta, Favola Boschereccia di Torq. Tassó. 3. Cantate di Piet: Metastasio. 4. L’ Achille di Sciro; La Didone abbandonata; Il Ré Pastore: Tragedie del Medesimo. 5. Le Temple de Gnide,*
Cuide em.
Poeme de Montesquieu. 6. La Boucle de Cheveux enlevé, Heroď: Comique de Pope. 7. Die Zauberflöte. Opera von Schikaneder. 8. Der Frühling von Kleist. – Ezt az utolsót a’ héten sajtó alá tétettem, reménylvén, hogy ennek a’ hasonlíthatatlan Versezetnek belső Érdeme nékem is kegyelmet nyér a’ Mélt. Grófné Ő Excellentiája előtt, kinek ezzel névnapi alázatos Ajándékúl kivánok udvarolni, ide zárván mély főhajtással ’s kéztsókolással az ajánló kis Versetskét is, a’ mellyet a’ Horatius’ Libri IV. Oda 8-vájának követésére készítettem. Méltóztassék Excellentiád és Ő Excellentiája, ezt a’ kitsiny, de a’ Kleist’ és a’ szép Tavasz’ nevéért betses Ajándékot kegyes szívvel elfogadni ’s az Excellentiátok eránt való örökös tiszteletemmel és háládatosságommal a’ magam méltatlan voltomat kipótolni. Ennek a kis Munkának, melly tsak 7 árkusból áll, és belőle 500 Exemplart nyomtattatok, ennek az árra, mondom, fundusképen fog arra szolgálni, hogy annál könnyebben foglalatoskodhassam a’ Diéta’ elmulásáig ama’ Többivel. Ennek a Nyomtattása semmiben sem ellenkezik azon 3 pontokkal; minthogy még a’ Diéta előtt jóval kikerűl, a’ foglalatja világszerte esméretes, az Ajánló Levél pedig a’ Mélt. Grófnéhoz, Ő Excellentiájához vagyon intézve.
Többire, a’ Méltóságos Grófné’ Ő Excellentiájának több számos és boldog esztendőket, egész Nagyságos Grófi Házával együtt kéztsókolva és tellyes szívből kivánván; magamat pedig az előmbe kegyelmesen szabott parantsolatok körűl foglalatoskodtatván: addig is Musáimat, születendő Árpádomat, és önnön magamat az Excellentiád’ kegyelmébe alázatos bizodalommal rekesztem és változhatatlan tisztelettel maradok
Kegyelmes Uram
Excellentiádnak
alázatos hív szolgája
Csokonay Mihály.