MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak és Görög Demeternek
Debrecen, 1801 március eleje és Görög Demeternek 1801 február vége

Barátom! Közlöm véled ezen Levelemet pro Crisi amica, ’s visszavárom jegyzéseiddel együtt. Olvasd el a’ Puky’ Levelét is. Még ma Prof. Rozgonyi Úrnak ’s a’ mi jó Pukynknak írni fogok. Ha terhedre nem lennék: örömest kiszánkáznám Véled az Ötsémhez Semjénbe hogy onnan a’ pénzért T. N. Fráter István Úrhoz Asszonyvásárra általmehetnék.


Adnexuma.*
Adnexuma A megszólítás és a szöveg közé került, áthelyeztük a Nagy Gáborhoz szóló sorok után és a megszólítás elé, ahol valójában következnie kell.

Nagy Érdemű Drága Úr!

Midőn már éppen hozzá kezdek*
hozzá <szokom> kezdek
vala szokni magánosságomhoz, a’ mellyre magamat a’ végre szántam, hogy tsendes olvasásom ’s elmélkedésem által emberi Destinatiomhoz jobban közelíthessek, hogy Músáimnak áldott karjai*
Músáimnak <k> áldott karjai
közűl a’ Világi Nyughatatlankodás*
Világi <Ag> Nyughatatlankodás
ki ne rántzigáljon, hogy jelesben Arpádról írandó Epopoeiámat*
Epopoeiámat Az at olvashatatlan betűkből javítva.
annál jobban elkészíthetvén haldokló Nemzetemnek szájába egy végső hattyúi Éneket adhassak a’ Duna’ és Tisza’ nádassai mellett, és hogy egy szóval Hazámnak, vagy legalább a’ Maradéknak haszonra való nézés nélkűl szolgálhassak: akkor vala szerentsém édes Hazámnak serkentő*
serkentő <intő> Az áthúzott szó fölé írva, a serkentő ő-je nehezen olvasható betűkből (ése) javítva.
szavait a’ Béts’ tornyai*
szavait <az Úrnak> a Béts <falai> tornyai
közűl hallani, ’s az Úr közönséges érdemeire homályos lakhelyemben személyes*
lakhelyemben <mo> <újra> személyes
háládatossággal is érzékenyíttetni.*
érzékenyíttetni. Utána két és fél sornyi szövegrész olvashatatlanul áthúzva.
T. T. Pr.*
Pr. Sor fölötti betoldás.
Rozgonyi Jósef Úr, kinek a’ Hazához való nemes buzgóságával kívánt*
buzgóságával kívánt<a> A val t-ből javítva.
az Úr is e’ részben élni,*
részben <…> élni Olvashatatlanul áthúzott betű(k).
N. és N. Juris*
N. és N. <Kovy> Juris
Professor Kövi Úr által requirált*
által <ajánlott> requirált
engemet ezen folyó Február. Hónapnak 9dik*
Hónapnak <16>
Napján, azután ismét Levél által ugyantsak Febr. 12dikén a’ felől; hogy a’ Nemzettől örök tiszteletre*
tiszteletre A r b-ből javítva.
méltó Néhai Kerekes Úrnak – nyúgodjanak áldott hamvai az idegen földön, ’s betses Neve a’ jó*
s betses Nev<ét>e <pedig> a <az193> jó Az ’s sor fölötti betoldás, az a el-ből javítva.
Magyarok’ szívében örökre fel metszve maradjon e’ köz-jóra élt Nemes Hazafinak! – hogy őnéki, mondom, az Újságok’*
mondom, <felváltója lennék az Úr mellett> az Újságok
készítésében felváltója lennék. Megvallom ugyan, hogy gondolkodva vettem rá magamat, mind azért hogy nem örömest kívántam magamat studiis florentibus*
magamat studiis florentibus Sor fölötti betoldás, a két latin szó alig-alig olvasható; a Harsányi-Gulyás, 1922 és a CsMM, 1973 kipontozta a helyét, a CsMM, 1981 olvasata: sonatis flautis.
édes esméretlen magánosságomból*
esméretlen- <volto> magánosságomból Csokonai a sor végén először elválasztotta volna a szót, de aztán új szóval próbálkozott, amit szintén nem fejezett be és áthúzott; a kötőjel viszont ott maradt a sor végén, elhagytuk. A ból nak-ból javítva. A mondat a sok javítás után nem állt össze hibátlanul.
még egyszer a’ Világ’ lármáji közé kilépnem; mind azért, hogy egy olly munkás, olly sokféle érdemű, olly tudós és közönségesen tisztelt Hazafinak, mint boldogúlt Kerekes Úr volt, méltó követőjének erejim felett való Próbának tartottam: de mégis egy felől, azt tartván szemem előtt, hogy a’ hazának negative nem ártani nem elég, hanem kötelességünk ám positíve is díszére lenni, Patriam prodere nefas etc. másfelől örömmel ’s megelégedéssel bíztatván az Úrnak előttem a’ tíszteletig esméretes Hazafiúsága, gondolkodása modja és jószive: elfogadtam*
elfogadtam <engedtem> Az áthúzott szó fölé írva.
az Úrnak ’s az Úr által édes Nemzetemnek betses*
betses <meghí> Az áthúzott szókezdet alá írva.
kínálását, ’s engedtem néhány*
engedtem <annak az Ösztönnek, melly> néhány A néhány első betűje f-ből javítva.
érdemes és közlélektől vezérlett Barátim’ Nógatásaina[k],*
Barátim <Inté> Nógatásaina[k] A szóvégi k a lapszél sérülése miatt hiányzik, em.
annak az Ösztönnek, melly ezt juttatta esze[mbe]*
esze[mbe] A lap sérülése miatt hiányzik a szóvég, em.
[temp]tanda*
[temp]tanda A lap sérülése miatt hiányzik a szó eleje, em.
via est, qua me quoque possim etc.
M[éltóztassa]*
M[éltóztassa] A hiányzó részt a Harsányi-Gulyás, 1922 Méltóztasson formában egészítette ki, mi a CsMM, 1981 változatát követtük.
tehát ezt az írásomat az Úr úgy venni, mint [egyátal]jában*
[egyátal]jában. A Harsányi-Gulyás, 1922 kipontozta a hiányzó részt, a szó folytatását pedig jóban-nak olvasta; mi a CsMM, 1981 kiegészítését alkalmaztuk.
való lekötelezésemet: én részemről tsak azt az egyet instálnám ki, hogy a’ legelső Postán, méltóztatnék az Úr *
A főszöveg csúcsos zárójelek közötti részét utóbb a költő függőleges vonallal áthúzta, helyette a lap bal felére írt néhány sort, két részletben. E javításokat a szöveg végén közöljük. Az a felől bővebben vízszintesen is át van húzva, előtte # jelzi az első betoldást; a függőleges áthúzás az informálni i-jétől indul.
<a’ felől bővebben informálni, hogy 1/ Az a’ Társaság, a’ melly a’ψ tudosító Levélben*
aψ tudosító Levélben A lap bal felén a megjelölt helyre utalt, de utóbb áth. eme betoldás olvasható: <ψ hozzám küldött>.
említtetik, kikből áll és mi a’ Tzélja? 2/ Hogy fizeti Az nékem a’ levélbe*
a <…> a’ levélbe Az egyik a’ a javítás miatt feleslegessé vált, elhagytuk.
ki tett summát, ugy é mint salariumot? vagy pedig a’ jövedelmen osztozván? 3/ Azon Társaság vélem együtt dolgozik é? vagy az Ujságok’ készítése épen az én Departementom lesz? – Ezeket*
Ezeket Ezt-ből javítva.
azért óhajtom világosan megérteni, hogy hallottam hírét itten egy Bétsben*
itten <vál> egy Bétsben
most felállott Nyelvmivelő Társaságnak, a’ mellyhez Márton Jósef Úr is felment volna, de bővebben róla nem útasíttattam. – – Én is a’ vélem közlött Conditiókra ezen pontok szerént kívánom az Urat előre tudósítni, hogy tőlem*
tőlem <se t> Az áthúzott rész fölé írva.
az Úr és a’ Nagy érdemű*
Nagy érdemű <Nemes> Az áthúzott szó elé, a sor előtt betoldva.
Társaság többet vagy kevesebbet ne várjon vag[y]*
vag[y] és-ből javítva; az y a lap sérülése miatt hiányzik, em.
ne kívánjon, mint a’ mennyiben magam vagyok […]*
A vagyok után a lap sérülése miatt hiányzik egy szó, esetleg egy igekötő (meg).
botsátván, hogy ha mi ebben*
ebben Az első szótag ma-ból javítva.
magam dítséretére [tzé]lozni*
lozni Az első szótag a lapszél sérülése miatt hiányzik, em.
láttatnék, azt ne abból az alatson Characterből méltóztassék*
Characterből <…> méltóztassék
az Úr magyarázni, hanem tsak ab[ból]*
ab A lapszél sérülése miatt a szóvég hiányzik, em.
a’ pontból, hogy szűkség*
szűkség Az sz olvashatatlan betűből javítva.
a’ précisusság’ kedvéért előre megírnom, mennyiben*
mennyiben A me olvashatatlan betűkből javítva.
vannak meg bennem*
meg <azok> bennem
az Úr által kívántatott minéműségek. Tehát 1/ A’*
A’ Olvashatatlan betűkből javítva.
Deák Nyelvben lévő Tehetségem, minthogy fő gyönyörűséget a’ Római Classicusok’ olvasásában találok, felhat szinte a’ Literaturáig, hozzájárúlván a’ beszédben*
beszédben A b olvashatatlan betűből javítva.
és levélírásban való Könnyűség. 2/ A’ Német Nyelven értem a’ Könyveket, sőt ezekből poétai fordításokat is tettem: de beszéllni és levelezni,*
és levelezni Sor fölötti betoldás.
kivált tudóssal és characterisatus emberrel nem tudok. Úgy de egy esztendeig való Bétsi lakás, talán helyre fogja ütni*
helyre <üti> fogja ütni
ezt a’ fogyatkozásomat. 3/ A’ Frantzia Nyelv’ értésében középszerű vagyok: de az ezen a’ nyelven való Literaturához legjobban vonszó*
Literaturához <vonszó> legjobban vonszó
tüzem sebes előmenetellel mér magamat is biztatni. 4/ Olaszúl igen jól értek. 5/ A’ Magyar Nyelvben lévő Tehetségemet*
lévő <Literat> Tehetségemet
Debretzeni születésem és 22 esztendős koromig való felnevelkedésem, 5 esztendeig tartott Utazásim és tapasztalásim az*
tapasztalásim <mellyeket szerte széllyel> az
egész Magyar Hazába, (kivévén éppen azon*
azon javítva ebből: azt a.
részeit, ahol nem-magyarok laknak) nyomtatott és még kézírásba lévő Munkáim, Literaturai szüntelen való olvasásom, levelezésem és gyakorlásim, meglehetősen emelték. 6/ A’ Statistica Historia, Útazások, Politica és Geographia a’ Természeti historiával együtt 4 esztendőktől fogva egyedűl való foglalatosságim. 7/ Utóljára a’ mi Characteremet illeti, azt az én tsekély de tisztességes Nevelésem, olvasásom’ és gondolkodásom’ módja, a’ curata supellex, nem tehették olly Nagyvilágbélivé, olly éclatanttá, mint a’ millyent talám az ajánlott statio és az Úr, kívánnának: de tsendesen élni való vágyásom,*
vágyásom <kívánságom> Az áthúzott szó fölé írva.
közönségeslelkűségem, Hazámhoz*
Hazámhoz <eránt> A hoz utólag toldva szóhoz.
való tiszteletem és a’ Nemzet ’s*
<é>s
a’ szelíd Tudományok eránt való tüzes búzgóságom sokba*
búzgóságom <…> sokba
hasonlóvá tettek ahoz, a’ mint Rousseau magát leírja Barátja előtt a’ IV. Levélbe:> Une paresseuse aime etc. Rousseau ugyan a’ Nagy Rousseau volt, én pedig egy kis emberke vagyok; de egy hellernyi Circulusnak*
Circulusnak <Circulusnak> Az áthúzott szó fölé ugyanazt a szót toldotta be a költő.
és egy planétai Orbitának lehet azon egy Centruma, ’s mindenik 360 grádusból állhat. Ha tehát*
tehat em.
ezen tehetségim és ezen fogyatkozásim mellett tetszik*
tetszik <méltóztatik> Az áthúzott szó fölé írva.
az Úrnak maga mellé venni: méltóztassék*
<még> maga mellé venni: <legyen olly jó az Úr, h> méltóztassék
az első jó*
jó<…> A szó vége olvashatatlanul áthúzva.
móddal egész Statiomnak mivolta*
mivolta A mi olvashatatlan betűkből javítva.
felől tudóssá és bizonyossá tenni, hogy én is magamat elkészíthessem,*
magamat <eleve> elkészíthessem
az Úrnak betses levele is nálam, mint az enyím az Úrnál, megbízó Datum gyanánt maradhasson. Addig*
Addig Az A To-ból javítva.
is magamat barátságos*
magamat <…> barátságos
indúlatiba minden esetre ajánlván maradok*
mar. em.


[Az áthúzott rész helyett a lap bal felén ez olvasható:]

mind kötelességem,*
mind <a> kötelességem
mind jövedelmem és Statiómnak*
és <egész> Statiómnak
egész mivolta felől precise tudosítani,
A’ mi a’ nyelvekben való előmenetelemet tekinti, küldöm egynéhány Darabjaimat, a’ mellyekből ’s a’ Diétai Musából*
s a Diétai Musából Sor fölötti betoldás.
méltóztasson az Úr ítéletet tenni. A’ Statistica, Geographica, Historica etc. Tudományok pedig eddig is fő és l. kedvesebb*
fő és l. kedvesebb [= legkedvesebb] Sor fölötti betoldás.
foglalatosságaim voltanak. Characteremet méltóztassék az Úr Rousseaunak a’ maga Barátjához Montmorencyből kűldött Levelében rövideden megolvasni.