MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Gróf Erdődyné Ő Nagyságához]
*
Előtte halványabb tintával megjegyzés: pag 1
1 Tudom midőn*
A d k-ból jav.
síránkoztál
Halálán Czinderynek,
S*
Utólag a sor elé írva, a kezdőbetűk értelemszerűen jav.
könnyek’ gyöngyével áldoztál
Elhervadtt*
<Jéggé váltt> Elhervadtt Az áth. szavak fölé írva.
teteminek.

2 Tudom midőn mélly kínodban
Olvasztád a’ vas eget
Veszteg űlvén kastélyodban
A’ tanú falak megett.

*
A kéziraton itt a 12. (később a Lilla kötetben 13.), majd az 5. és 4. versszak következik, s csak utána a 3. A költő számozással jelzi a helyes sorrendet. Mi itt is, valamint a későbbiekben e számozás szerint közöljük a verset.
3 A’ Sír, melly a’ bú szózatját
Meg nem szokta*
A szó vége olvhtl. betűkből jav.
hallani,
Siralmod bő áldozatját
Kezdte már sokallani.

4 Vakmerő*
<Kegyetlen> Vakmerő Az áth. szó fölé írva.
tettét megbánta
A’ halál, szánt tégedet,
’S bár szíved gyakran kívánta
Megkímélte éltedet.*
Utána világosabb tintával hosszú vízszintes vonal következett, de utólag le lett húzva.

*
A sor előtt halványabb tintával megjegyzés: p. 2.
5 Maga a’ Természet, mellyet
Olly szépen tudsz festeni,
Körűlted*
A K M-ből jav.
a’ pompa hellyett
Gyászba kezdett sínleni.

6 A’ Nap bánta hogy*
<az árban>
súgárral
Nem köszönthet tégedet
A’ Hóld búsúlt hogy könny-árral
Látja*
<úszni>
ázni szemedet.*
A kéziraton itt a 8., 9., majd utána a 7. versszak (később a Lilla kötetben 9.) következik, ezt a költő számozással jelzi.

7 Kertedben elhervadoztak*
A h olvhtl. betűből jav.
A’ rózsák, mint képeden:
Ők te rajtad sajnálkoztak,*
Jav. ebből: ?szánakoztak
Te pedig kedveseden.

8 A’ fülemülék zengették
Néma*
<gyö>
keserveidet
’S a’ vadgalambok felvették
Daraboltt nyögésidet.

9*
Jav. ebből: 8
Ők*
<tetőled>
meg tanúlták tetőled
És ő tőlök az Ekhó
’S Atád’ berkében felőled
Nem zengett egyéb tsak „Óh!"*
Az idézőjel vége lemaradt, em. A sor után hosszú vízszintes vonal következett, de utólag lehúzva.

*
A sor előtt halványabb tintával megjegyzés: p. 3.
10 Hébe égi balsamommal
*
<Szárasztá>
Éleszté szépségedet
A’*
<’a>
Grátziák fájdalommal
Törölgették könnyedet.

11 Ámor a’ fejét búvában
Balra hajtá ’s piszege,
Füstölgött Himen’ markában
Lefordúltt szövétneke.

*
A kéziraton itt a 13. (később a Lilla kötetben 12.) versszak következik, a 12. (a Lillá-ban 13.) pedig a 7a lapon, a 2. versszak után áll.
12 Etelkád visszasohajtá
Sűrű sohajtásidat*
Az i o-ból jav.
’s Fejét öledbe lehajtá,
Kettőzvén*
<Kettőzvén bá Tódíta> Kettőzvén Az áth. szavak fölé írva.
bánatidat.

13 Ágyadtól tömött*
<hosszú> tömött Az áth. szó fölé írva.
seregben
A’ sírig zsibongtanak
A’ fájdalmak gyász leplekben,
’S mind feléd mutattanak.*
Utána vízszintes vonal, majd egy utólag áthúzott versszak következik:
<14> <Mind> <Tudom: M [Olvhtl. szóból jav.] e’ siralomnak [Jav. ebből: siralmaknak]
<Én is> [Jav. ebből: <Egyik>] tanúja <valék, levék> valék
’S Én is [Alatta: <Véled>] ama’ <set> gyász halomnak>
Véled könnyet hullaték.>
E szakasz után vastag elválasztó vonal következik.

_____

*
A sor előtt halványabb tintával megjegyzés: p. 4., de utólag törölve.
14 Én akkor Lillát sirattam,
Azt a’ szépet, azt a’ jót,*
A sor után p. 4., majd hosszú utólag áthúzott vízszintes vonal következett.
A’ kinél szívemet hadtam
Mint örökös Foglalót,

15 Ő tőle és mindenektől
Elhagyatva*
Elhagyatva Tollhiba.
jajgaték,
Lelkem a’ mélly keservektől
Izekre szaggattaték.

16 *
<Távol>
A’*
Jav. ebből: a’
*
<vadon erdőnek>
barlangok setét gyomra,
Hol senki sem láthatott,
Hol magános panaszomra
*
<A’ ma>
Tsak a’ kőszál hallgatott,*
Utána áthúzott sor következik:
<A’ vadon bikkerdők mélly éjje>

17 A’ pusztúltt várak’ omlása
A’ vad erdők éjjele
A’ mélly vőlgyek horpadása
Jajjaimmal megtele.

18 Nem hallá semmi érzékeny
Tőlem a’ Lilla nevét
Tsak a’ folyás, a’ félékeny
Nyárfa, és a’ jámbor rét.*
Utána hosszú vízszintes vonal választja el ezt a részt a következőktől.

_____

19 Már*
<az>
Echo*
Jav. ebből: Ekhó
is*
Utólag beszúrva.
jól esmére;
’S minthogy ő is szeretett,*
Itt hosszú vízszintes vonal következett, de utólag áthúzva.
*
A sor előtt megjegyzés: p. 5.
<Keser>
Keservemnek zengésére
Keservesebb választ tett.

20 Sőt talám Sympathiából
Könnyezte is sorsomat,
Mert harmat önté boltjából
Égre nyújtott karomat. –

21 Lillát kerestem*
<kerese> <kérdeztem> kerestem A második áth. szó fölé írva.
örökké:
De minthogy ő elveszett,
Az emberek*
Jav. ebből: ember <Vén törzsö<kö>kké,> A <Vén> sor fölötti betoldás.
törzsökökké,
A’ világ pusztává lett.

22 Kergettem a’ reménységet:
És ha ollykor megjelent,
Nálam hagyta a’ kétséget
’S a’ boldogabbakhoz ment.

23 Elmém régi*
<frissessége>
virgontzsága
*
<Setét>
Ködbe*
Olvhtl szóból jav.
borongván elmúlt,
Érző szívem’ nyájassága
Lomhává lett, elvadúlt.*
Utána hosszú vízszintes vonal választja el ezt a részt a következőktől.

_____

24 *
<És>
Már *
<meg>
kezdett bennem gyengűlni,
És számon lebegett már*
Utána hosszú vízszintes vonal következett, de utólag áthúzva.
*
A sor előtt halványabb tintával megjegyzés: p. 6.
Az élet, mint a’ repűlni
Készűllő ijjedtt madár.

25 Könnyembe, sohajtásomba,
Jajszómba részt vettenek
A’ Vértesbe és Bakonyba
Már minden kietlenek

26 Vázson szent omladékában*
Vázson<nak szent omladéka puszta kőszála> szent omladékában Az áth. rész fölé írva.
A’ napra heveredém
’S még reményem’ dívatjában
A’ violákat szedém

27 De jaj*
Sor fölötti betoldás.
mikor visszatértem
Már az apró viola
És minden remény én érttem
Hervadásra hajola.

28 Mint a’ kő meredtten állék
Egy ledűltt boltozaton,*
<parto>zaton bolto Az áth. rész fölé írva.
És mikor sorsom elválék,
Rám jajdúlt a’ Balaton.*
Utána hosszú vízszintes vonal következett, de utólag áthúzva, majd fölé újabb vastag vonal, mely elválasztja ezt a részt a következőktől.

_____

*
A szám alatt halványabb tintával megjegyzés: p. 7.
29 Igy örök számkivetésre
Kárhoztatván magamat
Egy titkos kénszerítésre
Délnek vettem útamat

30 És hogy a’ zajgó világba*
világba<n>
Ne kelljen *
<őgyelegni,> tolongani Más, halványabb tintával a lehúzott szó után írva.
tolongani
A’ rengeteg Somogyságba
Elbúttam*
<kesergeni>
haldoklani.

31 De e’*
<tágas temetőbe>
temérdek rejtekbe
Tenger bánatom nem fért
És a’ főldtől az egekbe
’S innen, a’ Dunába ért.

32 Itt hozzám*
<máma már>hozzám Mindhárom szó sor fölötti betoldás.
semmi sem*
<még az édes talált>
fére,
Még az édes Músa sem;*
<Muzsák sem találtak fel> Még az édes Músa sem; Az áthúzott sor fölé írva.
Tsak eltűnt*
Az e a’-ból jav.
kedvem esmére,
És a’ kínzó Szerelem.

33 Itt hol*
<kerűlni>
eldúlni próbáltam
Lillám emlékezetét*
Utána halványabb tintával hosszú vízszintes vonal következik.
Minden zúgban*
<tőlgyfán> zúgban Az áth. szó fölé írva.
feltaláltam
Mennyei tekintetét.*
Utána halványabb tintával hosszú, utólag áthúzott vízszintes vonal következik.

34 *
A szám alatt halványabb tintával megjegyzés: p. 8.
’S azt olvastam minden fánál,
Azzal tsörgött*
<zúgta ki> tsörgött Az áth. szó fölé írva.
minden hab:
„Hogy nints szebb állat Lillánál
’S nálam boldogtalanabb!”

35 Ah! egy vén tölgynek allyában
Láttam a’ sáppadt Időt,*
Az I i-ből jav.
Sereg szú pesgett markában,
Ah melly sírva kértem őt

36 Hogy törölje ki belőlem
Lillát, és a’*
<E’ halálos> Lillát, és a’ Az áth. szavak fölé írva.
bánatot,
De ő tsak*
ts[=tsak] Sor fölötti betoldás.
*
<el>
repűlt előlem
Könnyezett és hallgatott.

37 Sőt azolta jobban vérzi
A’ rögzött kín szívemet
’S a’ mint hergő*
<beteg> hergő Az áth. szó fölé írva.
lelkem érzi
Sietteti*
<szívemet>
végemet.

38 A’ Horváth*
<szélektől fogva>
ország’ partjától*
<szélétől> partjától Az áth. szó fölé írva.
Majd Erdélyig kergete,*
Utána halványabb tintával hosszú vízszintes vonal következik, de utólag lehúzva.
Mégis benn*
<maradt>
szorúlt nyilától
Szívem nem menekhete.*
Utána halványabb tintával hosszú vízszintes vonal következett, de utólag lehúzta a költő.

39*
A szám alatt halványabb tintával megjegyzés: p. 9.
Már a’ Tisza is*
<esméri>
sajnálja
Belé húllott*
Jav. ebből: hultt
könnyemet*
könnye<i>met
’S*
Jav. ebből: És
az alfőld’ gazdag lapállya
Siratni kezd engemet.

40 ’S*
Jav. ebből: És
e’*
Jav. ebből: a’
kenyér*
e<z a’ kalászos Tenger, …> kenyér Az áth. szavak fölé írva.
sík oczeánja,
Hól*
A H A-ból jav.
semmi ekhó nem szól,
Poétája’*
Jav. ebből: Poéta
sorsát szánja,
És susog kinjairól.*
Utána vastag vízszintes vonal következik.

41 Már ugyan láthattam volna
Lillát több izromba is,
De mérget hogyan*
<is> hogyan Az áth. szó fölé írva.
kostolna
Önként*
Az Ö A-ból jav.
a’ haldokló is.

42 Sőt olly vad gyönyörűséget
Ohajthat é valaki,*
Utána halványabb tintával hosszú vízszintes vonal következik.
Hogy egy imádott szépséget
Halva szemléljen*
szémléljen em.
vagy mi?*
Utána halványabb tintával hosszú vízszintes vonal következik.

43 Úgy van! ez a’*
Az a olvhtl. betűből jav.
kedves lélek
Nékem még élve megholt,*
Utána halványabb tintával hosszú vízszintes vonal következett, de utólag lehúzta a költő.
*
A sor mellett halványabb tintával: pag. 10.
’S ez az, hogy én halva élek
Mig el nem zár a’ gyász bolt.

*
Eddig a 9b lap aljáig folyamatos a kéziraton a szöveg, a befejezés azonban a 6b lapon olvasható.
44 Músák! lankadó fejemre
Gyász Cypressust*
<fonjatok>
kössetek
Hímen és Ámor*
<Ámor és Hímen> Hímen és Ámor Halványabb tintával az áth. szavak fölé írva.
nevemre
Egész*
A sor elé beszúrva.
Léthét*
<vízét>
öntsetek.*
Jav ebből: hintsetek

45 És te a’ szelid Álomnak
Áldott testvére jövel!
’S megroggyantt alkotmányomnak
Kötéseit óldozd fel;

46 Hogy ama’ hűs nyoszolyában,
Mellyet sírnak mondanak,
A’ lármátlan éjtszakában
Tagjaim nyughassanak,

47 És érző szívem megállván,
Lelkem egy nagy, egy hideg,
Egy vég sohajtássá válván,
Lilla’ mellyén szűnjön meg.*
Utána vastag vízszintes vonal, alatta halványabb tintával hosszú vízszintes vonal választotta el az eddigieket a következő résztől, de utólag lehúzta a költő, s alatta a jelzés: pag. 11..

_____

48 Te pedig gyönyörű*
<Lélek,>
Elme!
Gyönyörű test’ lakosa,
Kit a’ hív*
Jav. ebből: hűségnek
érzés’*
<ségnek> érzés’ Az áth. rész fölé írva.
gyötrelme
Olly sokáig mardosa,

49 *
Eredetileg följebb kezdte, de nem fért ki a sor, ezért áthúzta <Kegyes Grófné! ki>, és alább újra elkezdte.
Kegyes*
<Szép> Kegyes Az áth. szó fölé írva.
Grófné! Ki hallgattad*
<elfogadtad> hallgattad Az áth. szó fölé írva.
Fülemülém’ jajjait,
’S értek*
<Sőt meg>’S értek Az áth. rész fölé írva.
meg aranyoztattad
Ciprusfámnak ágait,*
Ciprus jav. ebből: Cipres<szásom’ gajjait> fámnak ágait Az áth. rész fölé írva.

50 Ha már*
Sor fölötti betoldás.
a’ mit Czinderydnek*
A k d-ből jav.
Sirattál gyász hantjain
Nemes szívű Erdődynek
*
<Fel>
Találtad*
A T t-ből jav.
fel karjain,*
Utána ψ jel utólagos betoldást jelöl.

*
Ez a versszak utólag került ide a lap aljáról, ezt ψ jel jelzi.
51 Idd mennyei édességgel
A’ Hérók’ szeretetét,
’S elfogadván kegyességgel
Eratóm’ tiszteletét,

52 Botsáss-meg,*
<Megbotsásd> Az áth. szó fölé: <Engedd [me]g> Botsáss meg Az áth. szavak alá írva.
ha bús síralmát
Lábaidnál önti le
’S tán*
A sor elé beszúrva.
Örömid*
Jav. ebből: Örömöd
szent*
<víg> szent Az áth. szó fölé írva.
nyugalmát*
nyug<od>almát
Megháborítja vele.