MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Éles István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagymegyer, 1804. november 11.

Kedves Uram Batyam

A mint levelében irta K Ur B., hogy talám mindég aluszom miolta Megyerre jöttem, az igaz, az az míndég bajom vólt, és meg most is tsak alig szóllok meg, mivel most is képtelen nagy bajom van a Papommal, melynek még most sem lévén vége, ezuttal is rövideden azt irom Kotsis Uramat én mínd egy fillerig betsűllettel ki fizettem a szerént a’ mínt irta Uram Batyám, ti. hogy előszször mind a Quietantiát, mínd a Contractust a Könyvekkel eggyütt a magok talán epségekben által adtam, a két elsőt küldöm is ezen betsülletes Deák Ifjutól; de az Könyveket, maganak is sok levén az egyet masra fel nem vállalhatta, Komáromba pedig, minthogy a Visitatorok még nállunk nem vóltak éppen nem mehetek, és igy a Könyvek le küldése a többekkel eggyütt a Tél végére halad. A mi pedig a Dorottyának a Praenumeransok között való elosztását illeti, én azt a magaméi közt véghez viszem, de a többeknek a neveit nem tudom. a Lillaét is ha ugyan, a mínt irta Uram Batyam az egy Forintot le teszik. mindazonaltal majd meg hallom hogy mit szóllanak, és azonnal fogom mindenekről tudósítani Uram Bátyámat. – Igaz; én Kotsis Uramnak, a mínt az ide bé zárt Quietántiája mutatja 16 For. fizettem le és igy még tartoznám 1 f. és 30 Xral ugy de Kotsis viszsza hozott hozzam 9 exemplárokat, melyért is eleget tzivodtam vélle, de meg unván a vélle való hásártoskodast tsak ki kellett fizetni és ezek is mind ez ideig a magok nem épségekben nállam vagynak, mind az altal affelől bizonyossa teszem Uram Bátyámat, hogy ha minden szorgalmatoskodásom mellett is a Kleistokat el nem dividalhatnam is, azért az Uram Bátyám pénzét duplán meg fizetem; sőt nem tsak; hanem ha el adhatom a’ Kleistokat ezeknek az arokat is betsűllettel kezéhez szólgáltatom, ezt hozva magával az Uram Bátyám eránt való igaz szeretetem. Amíg pedig ezen igereteimet tellyesíteném addig magamat igaz szeretetébe s baráttságába ajánlván Vagyok
K. Uram Bátyámnak

N Megyert d. 11a Novemb.
1804.
igaz tisztelője
E. I.
mk.

[Címzés:]

N. Megyerről
Az Urnak
Az Urnak V. Csokonai Mihaly Urnak
egész tisztelettel
Debretzenb.

PS. Felette igen nagyon tisztelem az édes annyát, kívánok állandó egésséget hoszszu életet, hogy még egyszer el készithessem Pest felé
Ezen levelemet pedig alázatosan kérem ne sajnálja a Legátustól a házamba el küldeni