MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey Lajosnak
Debrecen, 1804. szeptember 8.

Méltóságos Cs. K. Camerarius Úr!

Sajnálva kelletett ekkoráig észre vennem, hogy Nagyságod előtt kevésebbé esmértethettem meg Természetemnek azt az egyik oldalát, a’ mellyből kifejthette ’s*
Az a’ és a kifejthette a sor fölött, a ’s a következő szó előtt betoldva.
el hihette volna Nagyságod, a’ mit most mint Nemes érzésű valóságos Nagyember előtt, én rejtek magánosságomban magamnak*
én <…> rejtek magánosságomb magamk [ =magánosságomban magamnak] Az omb és a k olvashatatlan betűkből javítva.
és a’ Tudományoknak élő kitsíny de szabad emberke, megmondani bátorkodom. Tudnillik hogy
„Nagyságodnak egy személyes vagy tisztje által írásban vagy élő szóval erántam kijelentett kegyes Reflexioját*
ki<magyarázott Indúlatját> A jelentett kegyes Reflexioját az áthúzott rész fölé írva.
100 Rftnál többre betsűltem volna!”
Ezt a’ Kevélyek kitsúfolják, a’ Chremesek Oktalanságnak, az Irígyek Képmutatásnak*
Oktalanságnak <ítélikis> az Irígyek <pedig>
kiabálják:*
kiábálják em.
de ítéljen*
A de sor fölötti betoldás, előtte a kettőspont pontból javítva, utána a mondatkezdő nagybetű javítatlan maradt, em.
kiki a’ maga kényje szerént: én ugyan a’ magamé mellett maradok.*
magamé<t követem.> A mellett maradok az áthúzott rész fölé írva.
Vatis avarus Haud facile est animus, ugy mond*
ugy mond<ja> Az ugy azt-ból javítva.
Horatius. Ezt*
Horatius. <Én> Ezt Az E e-ből javítva.
az ő Maximáját szint olly*
szint<úgy> olly Az én sor fölötti betoldás.
szentűl tartom én, mint a’ másikat Principibus*
másikat <hogy> Principibus
placuisse viris haud ultima virtus!
Ez utólsóbbik*
<El kelle tehát> Ez utólsóbbik Az el kelle tehát a sor fölött betoldva később a mondatba.
maxíma miatt el kelle tehát (szándékom és akaratom ellenére) utóljára*
utóljára Sor fölötti betoldás.
fogadni azon 100 Rft. és tsak úgy mint 100 forintot, mellynek pénzbeli folyamatján*
folyamatján <válorán> Az áthúzott szó fölé írva.
kivűl semmi egyéb*
A semmi egyéb fordított sorrendben áll, a föléjük írott számok (1. 2.) jelzik cseréjüket.
betse nintsen. Adójának sem szavai sem kézvonásai nem adták meg annak azt a’ Válort, a’ melly olly nagyon külömbözik egy Uzsorás és egy Poéta előtt, a’ Börszén vagy*
vagy és-ből javítva.
a’ Parnasszuson!
Alázatosan köszönöm mégis Nagyságodnak mint Versifikator és mint a’ halotti*
mint <a’ tobb> Versifikator és mint <több> halotti Az a’ sor fölötti betoldás.
pompára dolgozott egyéb Kézmivesek:*
egyéb Kézmivesek Olvashatatlan szavakból javítva.
de köszönetem mellett, mint Poéta, bátorkodom telyes tisztelettel instálni Nagyságodat, méltóztasson nékem a’ Megbold. Mlgos. Asszonynak kedves jószágai közzűl egyet, de a’ mellynek mindenét inkább nézvén,*
nézvén A v a sor fölé írva, a második n olvashatatlan betűből javítva.
mint gazdag és*
gazdag és Sor fölötti betoldás.
drága voltát, emlékezetűl megkűldeni. Hadd álljon az az én*
Hadd álljon az az én <Újonnan épült> Az áthúzott rész fölé írva.
kis Museumomban a’ mellyet a’ nyáron rakattam, hadd álljon ama’ Nemes Elhúnytnak emlékezetére,*
Museumomban hadd álljon az <a’ megboldogúltnak> emlékezetére A sorok közé az áthúzott szó helyett a következő hosszabb betoldást írta a költő: a’ mellyet a’ nyáron rakattam, hadd álljon ama’ Nemes Elhúnytnak A hadd álljon az áthúzás nélkül maradt a sorban, értelemszerűen nem vettük figyelembe.
Nagyságodnak*
Nagyságodnak A nak tól-ból javítva.
erántam kimutatott kegyes Hajlandóságának zálogáúl, nékem*
zálogáúl, nékem <?emlékezét> Az áthúzott szó fölé írva.
újabb újabb háládatosságnak*
háládatosság<om>nak
ösztönéűl, az én alatsony Irigyeimre*
Irigyeimre A re nek-ből javítva.
nézve pedig Perseusnak paizsáúl!
Azon szobátskámban*
szobátskámban Az m a sor alatt toldva a szóba.
gyűjtögetem én*
én Sor fölötti betoldás.
Pártfogóimnak, Joltévőimnek, Barátimnak, Poëta*
Barátimnak, <és> Poëta
társaimnak Képeiket vagy Emlékeztető Valamieket. Illyen apróságért még*
még Sor fölötti betoldás.
könyörögni sem sajnálok én, Ms. Uram –*
én, Ms. Uram – Utólag toldva a sorba és a sor fölé.
én, a’ ki kevéssel szűkölködvén, kevéssel gondolván, kevés után áhítozván 100 Rftra magamban*
Rftra A ra ért-ből javítva, a magamban sor fölötti betoldás.
nem sok Impressiót érzek. A’ Versírást*
Versírást A szóvég olvashatatlan betűkből javítva.
sem Métier vagy Handwerk gyanánt űzöm én; hízelkedni*
Metier <nékem,> hízelkedni Az áthúzott szó helyett a következő hosszabb részt írta a költő a sorok közé: vagy Handwerk gyanánt űzöm én; hízelkedni pedig, A hízelkedni áthúzás nélkül maradt a sorban, elhagytuk.
pedig, vagy kedveskedni véle tsak ott akarok, ahol tárgyamra*
tárgyamra A ra at-ból javítva, az egyedül sor fölötti betoldás.
egyedűl magam előtt se pirúljak*
se<m> pirúljak
meg.
*
A bekezdés előtt a lap szélén egy NB. jelzés áll, amelynek nem tudjuk az értelmét.
Ebből a’ nyilatkozásomból*
nyilatkozásomból <…ból> Az áthúzott szó fölé írva.
(a’ mellyet tsupán*
a’ mellyet tsupán Az a’ sor fölötti betoldás, a tsupán tsak-ból javítva.
egy olly nemes gondolkodású Méltósággal,*
Méltóság <előtt>, A gal a sor alatt toldva a szóhoz.
mint a’ millyennek Nagyságodat esmérjük, lehet és illik közlenem) méltóztassa Nagyságod közelebbről esmerni azt a’ Debretzeni embert, a’ kit önnön*
a’ kit önnön <kinek> Az áthúzott rész fölé írva.
Polgártársai nem esmérnek; a’ ki sok dolgot*
sok<at> dolgot A dolgot utólag toldva a sorba.
nem a’ fő és al Pőbel szemeivel néz; a’ kinek fő kívánsága tsak az, hogy csendességét*
a’ kik [ = kiknek] <tsak> csendességét A k utólag toldva a szóhoz, a tárgyrag feltehetően ért-ből javítva. A tsak helyett a következő betoldás olvasható a sor fölött: fő kívánsága ts [ = tsak] az h [ = hogy].
meg ne háborítsák; a’ ki Sanssouci lakást képzel*
meg ne háborítsák; a’ ki Sanssouci lakást képzel <sóhajt> Az áthúzott szó helyett a sor fölé írva. Ez a rész így hangzott a javítások előtt: a’ ki tsak csendességéért[?] sóhajt a’ Nádlepte fedél alatt.
a’ Nádlepte fedél alatt; és a’ ki mégis nem olly*
mégis nem olly <nem olly> Az áthúzott szavak alá írva.
Cynicus, *
A levél további része a lap jobb oldalán, haránt irányban van írva.
hogy a’ Nagy Urakat,*
a’ Nagy Urakat, ha A sor fölött betoldva.
ha a’ Tudományoknak,*
Tudományoknak A nak at-ből javítva.
a’ Hazának és a’ jó ízlésnek Ns. Baráti, ollyan*
Hazák [ = Hazának]és a’ jó ízlésk [ = ízlésnek] <kedvellő Nagy Urakat> ollyan A k mindkét esetben t-ből javítva, a Ns. Baráti az áthúzott rész fölé írva, az ollyan feltehetően mélly-ből javítva.
megkülömböztetett tisztelettel ne tömjénezné, mint*
ne<m> tömjénezné A mint sor fölötti betoldás.
a’ millyennel én változhatatlanúl maradok*
A változhatatlanúl maradok fordított sorrendben áll, a föléjük írott számok (1. 2.) jelzik cseréjüket.
Mélt.*
Mélt. Olvashatatlan betűkből javítva.
Kamarás Úr! Nagyságodnak alázatos szolg. Cs. M. mk.