MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1803. április 16.

Érdemes Hazafi!

Reménylem, hogy az Ur a méltóságos Széchényi háztól vett levélből tudja, hogy azon ötven forintok, mellyeket Beleznai Lajos Ur által adott, a Mélt. Grófnétól voltak az Urnak küldve a Dedicalt könyvért és exemplárért. Ő Excellentiája különös kegyességgel fogadta, és engemet meg kért hogy köszönete mellett ezen ajándékot által küldeném. A másodikat megtettem az említett alkalmatosság által, az elsőt, ha előbb nem, most jelentem, azt kívánván, hogy ílly nyomos köszöneteket gyakrabban küldhessek.
Valamint nagy örömmel olvastam Amarillist, úgy igen sajnálom, hogy a lacunákot nem tetszett mind eddig kipótolni. Én közlöttem az Aesculáp fiával, ki nagy megilletődéssel köszönte a Lantosnak fáradtságát, nem is kételkedem, hogy már kinyomtattatására régen kész lett volna, ha én az Ur pótolásit várván nem szűntem volna meg erre ébreszteni. Vallyon nem akadott é az Ur némelly Germanismusokra, midőn későbben nyugodtabb elmével olvasná. Ha néhol ez eránt tenne az Ur változást, helyesnek ítélném: többnyire a munka különös szépségekkel bővelkedik. Helybenhagyta Virág és Schedius. Tehát a nyomtatásra engedelmet várok.
Egy barátságos kérésem az, hogy ismértetne meg az Ur azon szép özvegynek nevével, ’s állapotjával, a melly a nyáron a váradi fördést olly kellemetessé tette. Talán Széphalmi Vinczénk őlébe készűl az a szép Kegy? vagy talán más istenaszszonya van már, akinek áldozik? Kívánnám, hogy szerentsés lenne választása ennek az Apolló fiának.
Ne terheltessék az Ur Budai Esaiás Urat tisztelni nevemmel, kinek a Tudós Világát örömmel olvastam, és köszönöm, hogy ílly munkával megajándékozta Hazánkat. – Sárvári Ur talán még nem felelt Gróf Szétsényinek?
Mikor nyerhetem meg az Énekeket, mellyeket a Kótákra lehessen dalolni? Mindegyre kérdezem a Könyvárosokat, hogy meg vehessem. Talán már Árpád vagy Zrinyi izzad a Debreczeni satú alatt?
Engedelmet kérek, hogy ezen viszsza térő Dorottyát elolvasni merészeltem. Azt vélem, hogy mestersége, és szépségei megmaradhatnának azoknak eltörlésével, mellyek a Censurán fennakasztották. Minden jókat kivánván vagyok igaz tisztelettel

 Pest 16. Apr 1803

 [Melléklet:]
 [a Dorottya kéziratos cenzúrai példánya]
Az Urnak alázatos szolgája
Kultsár mp.

[Címzés:]

Az Ur
Csokonai Vitéz Mihály Urnak
Debreczenben