MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnek
Debrecen, 1803. január 19.

N. Mélt. Gróf, Kegyelmes Uram! Tellyes tisztelettel ’s háládatossággal volt szerentsém tegnapi napon venni Kultsár Úr által Excellentziádnak*
Excellentziádnak A ll olvashatatlan betűből javítva.
Nemzeti Könyvházát; mellyben kimutatott kegyes Grátziáját Excádnak, még Xbr. 19d.*
19d. A 9 6-ból javítva; vö. a jelzett dátumú levelet.
Postára tett*
Postára tett <kűldött> Az áthúzott szó fölé írva.
alázatos Levelemben megköszönni el nem múlattam. Említett Levelemről azért szóllok itten is, hogy, mivel azon postán Kultsár Úrhoz kűldött Levelem a’ mint gyanítom, eltévelyedett, félek, hogy az Excádhoz írott Háláló Levelem is a’ belé zártt Odával,*
Levelem is a <Odám> belé Az a és-ből javítva, az is utólag betoldva.
arra a’ bosszús sorsra talált jutni.
A’ rövid időhöz képest is nagy részét keresztűl néztem a’ Catalogusnak, és úgy vettem észre, hogy a’ Debretzenben és ezen a’ Környéken kijött de*
de Olvashatatlan betűkből javítva.
már rítkúlt félben lévő Magyar és Magyarországi könyvek közűl, sok nem kerűlhetett a’ Dunán*
Dunán A D T-ből, a szó többi része olvashatatlan betűkből javítva.
túl lévő Környékekre. Példáúl említem*
említem Az első e k-ból javítva.
Apáczai Csere János[nak]*
János <k....> a <múlt> XVII A javítás után a költő nem pótolta a hiányzó nak ragot, em.
a’ XVII Század’ közepén Erdélyben*
Erdélyben Sor fölötti betoldás.
kiadott Encyclopaediáját, melly avagy csak azért is emlékezetre méltó, hogy ő minden technicus terminusokat Magyarúl tészen ki a’ Tudományokon keresztűl. Különössen a’ Debretzeniek által kiadott Görög és Deák Classicus Auctorok’ Editióji (nálunk a’ Régi Literaturának eleitől fogva nagy lévén a’ divatja) jollehet számosak, mégis alig említtettek. Négy nevezetes embereink dolgoztak azoknak Kiadásán*
Kiadásán A Ki ed-ből javítva.
Debretzenben. 1/ Maróthi György Professor, a’ ki valamint az Astronomiának, Arithmeticának és Musicának, úgy a’ Görög és Deák Literaturának is első Statora volt Ref. Collegiumunkban. 2/ Szilágyi Sámuel Prof.*
Prof. A sor fölött betoldva.
Superintendens, ki Henriássáról és II Jósef Cs. barátságáról esméretes. 3/ Sinai Miklós Úr, 4/ Budai Ésaíás mostani*
mostani A m Pr-ból javítva.
Professora a’ Közönséges*
Közönséges A K olvashatatlan betűből javítva.
és Nemzeti H[isto]riáknak, ’s a’ Görög és Deák Literaturának, a’ kitől már nálunk édáltatott Cicero de Oratore, Terentius,*
Oratore, <Idem de Officiis> Terentius
Julius Caesar, Livius stb. Ezt a’ Megjegyzésemet azért mérészlem Excádnak feltenni;*
mérészlem <közleni> Excádnak <...> feltenni
hogy, ha egyűgyű, de a’ nemzeti*
nemzeti Sor fölötti betoldás.
Tudományok mellett mindenkor buzgóságos szolgálatommal parantsolni méltóztatik, az ezen a’ Környéken találtatható Magyar nyelven, vagy Magyaroktól írattatott*
írattatott Az ír ki-ből javítva.
könyveket Excád számára öszveszedni szerentsémnek tartándom.
Így a’ MUSEUM’*
MUSEUM’ Kétszer aláhúzva; kiadásunkban ezt verzállal írjuk.
számára alázatosan bátorkodom néhai Dr. Főldi Jánosnak, a’ Természeti H[isto]riára 15 eszt. alatt öszveszedett Gyűjteményeit recommendálni.*
Gyűjteményeit recommendálni Az eit ét-ből, a r a-ból javítva.
Az ő tzélját és szándékát bőven méltóztatik esmérni Excád az ő Fűvész Tudományról kiadott Kritika és Rajzolat nevű Proludiumából. Tehát röviden szollván ő azt akarta, hogy a’ Természeti H[isto]riának mind*
Hrk [ = Históriának] <tart> mind A k ra-ból javítva.
a’ 3 országát Magyar Nyelven kiadja, még pedig a’ Linné Systemája szerént. Ki is jött az Állatoké: de – fájdalom! éppen a’ melly holnapba az világot látott, abban költözött el a’ Tudós és szorgalmatos Iró. A’ Botanicára is, valamint szintén a’ Mineralogiára, már öszveszedett*
már <elké> öszveszedett
ő minden Matériálékat, úgyhogy azok csak a’ rendbeszedő és elrakó*
elrakó Az r olvashatatlan betű(k)ből javítva.
Kezeket várják. Egy Európai Nemzet sem ditsekedhetik még azzal, hogy ő néki tíszta, világos, okos, és Systematica nomenclatioval bíró Nat. Hriája*
bíró <Syst> Nat. Hriája A rövidítés föloldva: Naturalis Historiája.
volna. Homály, zűrzavar és egész Chaos uralkodik, a’ Németbe szintúgy, mint a’ Frantziába, vagy akármellyikbe. A’ Magyar mutathatott volna ebben a’ fontos pontban*
fontos pontban Az f olvashatatlan betűből javítva.
remeket; ha a’ Halál tőlünk nem irígylette volna Főldiben ezt a’ szerentsénket. Én az*
az A z aposztófból javítva.
említett Tudóssal 6 esztendeig voltam szoross barátságban, esmérem studiumit, esmérem kézírásait. Ha méltóztatik Excád parantsolni: az Özvegytől megalkuszom azokat. – Hasonlóképpen nevezetes Diplomatica*
Diplomatica A D ori-ból javítva.
(és többnyire originalis) Gyűjteményje vagyon itt Debretzenben Nagy Gábor Barátomnak, melly mintegy XX Tómusra terjed kissebb, nagyobb Foliántban.
De most többeknek előszámlálásával nem kívánom Excádat terhelni: ha effélékről parantsolatot veszek, akkor kötelességemmé válik az, a’ mitől most tartok, ne talám alkalmatlanságra légyek.
Addigis van betsűletem Excádnak a’*
Excádnak <egy> Fölé írva: a’.
Magyar Kleisttel udvarolni; mellyhez ragasztom egy csekély és futó Munkátskámat, melly csak Completatiora*
csak <pro> Completatiora
való.
Örökös tiszteletem mellett magamat újra az Excád nagy lelkű Indúlatiba ajánlom*
ajánlom Az om olvashatatlan betűkből javítva.
és maradok
N. Mélt. Gr. Excádnak lekötelezett alázatos szolgája. Cs. M. mk.
Debretz. 19 Januar. 1803.