MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Kultsár István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Pest, 1802. december 8.

Érdemes Hazafi!

Midőn a nyáron kérdéseire felelnék, egyszersmind Virgiliussal buzdítám: Tu ne cede malis. – Most annál nagyobb az Örömem, hogy eszköze lehetek a segedelemnek is. Ő Exc. Gróf Szétsényi méltóztatott száz forintoknak általküldését reám bízni. Melly bizodalmat az Ur vigasztalására fordítván sietek általküldeni ezen Assignatiot, melly szerént az Urnak a Debreczeni Apothecarius Ur azon pénzt kifogja fizetni. Tessék néki ezen levelet általadni, és a felvételről quietálni.
Még vagyon nálom az Ur számára: Bibliotheca Hungarica Com. Fr. Szétsenyi, melly mivel 3 tomusból áll, valamelly más alkalmatosság által fogom elküldeni. Addig is jelentem, hogy azt meg kell köszönni egy egész árkus formájára (folio) készűlt papiroson. Ha tetszik versben, vagy folyó beszédben.
Hát a költemények mit tsinálnak? már el múlt a Diaeta. Árpád választatott é már Vezérnek? Én most is tsak arra kérem az Urat, hogy Hexametrumokra vegye Poëmáját, ha halhatatlan akar maradni. A Historiákra, a Kazi Hunniássára egy figyelmetes embert nem szükség emlékeztetni. Minden jókat kíván

Pesten 8ik Decemb. 1802.
Kultsár mk

[Címzés:]

az Urnak
Csokonai Vitéz Mihály Urnak
adassék minden betsülettel.
Debreczenben