MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Földi János és ismeretlen – Csokonai Vitéz Mihálynak
Hajdúhadház, 1800. július 8.
Hadház. 6ik Jul. 1800.

Barátom!

Vettem a’ Pilulas Moschatas Pyramidales, és valamíg fel nem bontottam a’ Skatulát, mindég tévedésben tartott, hogy ki? ’s mitsoda orvosságot,? ’s mi tévedésből küldött hozzám? az egyenesebb, ’s kötelességbeli gondolat igazán Pilulákról lévén, mellyet a’ czifra Skatula is örökített. A’ Körtvélyt minden eddig kóstolt Körtvélyek felett, igen kellemetesnek találtam, mind különös szagára, ízére, mind idején érésére nézve: melly czél előttem a’ Gyümőlts fák be szerzésében, kiváltképpen e’ két különös: idején, vagy korán való,*
korán, való, A való, utólag betoldva a sor fölött, előtte a vessző javítatlanul maradt, elhagytuk.
és késő gyümöltsök. Már ez a’ kedvességet meg nyerte, – és nints egyéb hátra, hanem hogy tavasszal óltó ágakat kapjak belőle, mellyet szorgalmatoson ki is kérek.
A’ Pándi Medgynek, várom még az igaz Etymonját, mint a’ Gilvánakis. etc.
A’ Blumauer Odáját an der Leibstúhl, meg olvastam, és némelly mellesleges jegyzéseimet hozzá adva, gyönyörködve küldöm vissza, emlékezvén a’ régi Rómaiaknak egymás között való Elolvasásokra.

(si placet) Árnyékszék:
Kis Szék! mellynek Nevét nem emlegetjük
Ha tudjuk a’ Politziát,
Vagy mellé mindenkor vígyázva vetjük
A’ tisztes Salva-veniat.

De a’ kit még is meg keres napjába
A’ leg szorosb órába is
’S Ajulás nélkűl bűzölget magába
A’ leg finnyásabb Dáma is.

A’ két első Pár Német Vers, magyarúl négynek nagy szószaporítás. Kivált a’ Politziát, Salva veniat, mint idegen tóldalékokat innét mind el obsitolnám. Én probáltam a’ Némethez így szorossabban faragni
Kis Szék! mellynek Nevét ki tenni szégyen,
Vagy eggy, vagy más Palást nélkűl;*
De mellyet, bár leg finnyásb Dáma légyen,
Minden, palást nélkűl meg űl.
(tsupasz seggel)
*1 Arnyékszék, Szükségszék, hátra, Buda, Sárdinia s at.
2. elég van ollyan ember, a’ ki nem minden nap; de különben is mindjárt következik ez a’ szó.

Minden nap a’ te Oltárodra tészi
Természet áldozatjait
E’ nagy Világnak a’ galántabb részi
’S Temjénjét fel botsátja itt.
galántabb a’ mennyibe nints mindenütt Commod szék; egyéb aránt más is. részi, tűrhetem, de kerűlöm. mert analogia szerént része.
itt: oskolai, pedantisch tóldalék. etc.

Olly Bálvány vagy te, mellynek a’ Királyok
Gyakor térdet görbítenek
És a’ kit ők, tsak áldást nyúlyts reájok
Hajdon farral süveglenek.

Olly hív Barát is vagy, hogy a te széked
Előtt minden nap meg jelen
A’ nagy szemérmű Abtissa, ’s tenéked
Magát mutatja meztelen.
 
Ismét illetlen szaporítás két pár vers, négy pár magyar versben. és kivált akár Széknek azt írni: Széked előtt, akár Barátnak: Széked előtt; erőltetett, ’s tévedt gondolat. Nekem így jöve:
Olly Bálvány vagy te, kit le tolt gatyával
Királyok is süveglenek.
Olly hiv Barát, kit fel fogott szoknyával (ruhával)
Apáczák látni merjenek.
NB. Minden nap: hic chorda aberrat eadem! *
E sor a bal oldalra, a vers alá van betoldva.
NB 1. A nagy szemérmű Abtissa ?????
2. Gatya, szoknya itt mind el mehet, mert mind tsak alsó ruha. és az a’ notabl, hogy eggyik le tolja, másik fel fogja. ’s a t.

Mint Isteneknek Trónusán a’ Mennyen
Nagy gőggel űl a’ Bőlts te rád *
Büszkén tekint le, és durrantja fennyen
A’ zúgó menydörgést alád.
* Inconvenientia Casuum. eggyik quies in loco másik motus ad locum. jobb vólna már itt rajtad. ha etc.

Te vagy példája a’ Trónusnak sokba;
Mert lám, sok milliók közül
Te rajtad is, miként a’ Tronusokba
Egyszerre eggynél több nem űl.
ba, ba . rajtad; eadem inconven.*
A rövidítést föloldva: inconvenientia.
Casuum Már itt mind lehetne: ban.

Te vagy, mellynél több pompa, ’s Étikette
Mint a’ Trónus körűl vagyon;
(homályos syntaxis)
Mert mellyik Trónus az, mellynek mellette
Udvarlanának olly nagyon?
hát így?
Te vagy, kinél a’ Pompa ’s Étikette
Mint Trónusnál, jobban pözsög.
Mert mellyik Trónus az, mellynek mellette
A’ hízelkedő így nyüzsög?

De abba méltó tégedet betsűlni
Minden … székek felett,*
Hogy a’ Tronusba sokszor terhes űlni;
Te még könnyítessz a’ helyett.
* Akármi Gondszékek felett.
a’ hol gondolkoznak, Praesesek, Bírák, Számadók, Concipisták, Poéták, ’s minden Tudósok székei etc.

Ajánlod kebled a’ test ösztönétől
Nyomott embernek szívesen,
’s Az emberség leg sullyosabb terhétől
Ő tet fel óldod édesen.*
* Fel óldod őtet édesen. (több Jambus pes lessz és nints az az Olasz vers, a’ melly mollisabb vólna!)

Nagy Lélek, kis Lélek, bútsúdat járja,
Ha Lépszorúlás bántja őt.
Te általad le higgad Lelke1 sárja,
2Melly rá vastag ködburkot szőtt.
 A’ , ’s köz ember, mind bútsúdat járja
 Ha Lépdugúlás bántja őt.
v: Ha a’ Lépgörts epeszti etc.
Milzsucht igaz hogy Hypochondria, melly magyarúl Lép dugúlás, Lépgörts: de ennek nints a’ sok székkel baja, sőt ritkán bántja. Jobban illenék ide a’ Hasmenés=Diarrhoea, Vérhas, Dysenteria.
Ha kínos Vérhas gyötri őt, v. Ha Hasmenés epeszti őt.
Ebbe járják igazán a’ bútsút! és melly jól esik!!
*
Ez, és a következő sor a bal oldalon, a vers alatt van betoldva.
NB. 1. Leg alább: Elme sárja.
2. Ez ollyan éppen keménynek, mint a’ meg előző versvég mollisnak v. tenerumnak. de jó.

Melly sok tsudádat szemléljük napjába!
Te hozzád a’ szegény beteg,
Mint a’ nyavalygó Moslemin Mekkába,
Tolúl, hogy őtet gyógyítsd meg.*
* Úgy forr, és úgy keresget meg.

Egésség széke* vagy te, ’s áldozatját
Hijába nem tálalja ki*
A’ Patiens, mert régi állapotját
Te tőled érte meg nyeri.
* Itt nints czélozás; de ő az elébbi versben, még nem ment a gyógyulásra, melly itt foly; hanem tsak a folyamodásra.
* Itt nem haszontalan teszi az áldozatot *
A két oszloposan írt szövegrész közöt kapcsos zárójal áll.
A’ Szenvedő; mert ujjúlt állapotját ki tálalni?
Ezer háladással*
háládassal em.
veszi. a Patiens?

A’ többit én önként nem tsináltam ki, ne hogy majd mind új legyen; hanem értelmem szerént meg világosítom, avagy tsak a’ megszámozott helyeket.
Du bist der Chef für den auf seinem Stuhle.
So mancher H…* schwitzt.
* 1. Nem Hundsfut; hanem nekem semmi illendőbbnek nem tetszik, mint Hertzeg!!!! Herzog*
Herzog A Hertzeg fölé írva.
(ha hogy nem hátully hinteres*
hinteres A hátully fölé írva.
)
NB. a’ Schef generálságért sok Hertzeg izzad. Coburg, Jork, Reisz *
Coburg, <K…> Nem tudjuk elolvasni az áth. szót, a CsEml. olvasata: Karl, ezt főszövegként közli, ott azonban a következő szó nem szerepel.
2 ha valami Hellus lehetne: de Hertzegről is igaz ez. vagy (Heros) !!!*
A kéziratban egy sornyi betoldás található a bal hasáb alján; a Heros e sor vége fölött, egy vonalban a fölötte lévő sorral (So mancher...) olvasható.

Drum, dass du mich etc. etc.
Miért fél kedves Nimfája el nyelésétől, én sem tudom

So bring’ ich dír, du Erbfeind aller Dichter etc.
Miért a’ Szükségszék a’ Poétáknak örökös ellensége, azt sem mondhatom meg, hanem hogy fellyebb a’ Sorgestuhléba ők is be jöttek, azt fel jegyzettem. Hogy a Poeták Hypochondriára hajlandók, vagy sokan benne is vagynak, az is igaz. Hogy a’ Poéták mélly gondolatúk, tépelődő képzésűk, sokszor igen komorok, másszor igen is vígak, eggy szóval, nem tsak érzékenyek, hanem igen ki feszűlt érzésűk, melly a’ Hypochondriában mind meg van; az is tagadhatatlan. etc. etc.
*
A kéziratban e mondat a bal hasáb üres helyére vannak írva, s egy NB. jelzés mutatja helyét a jobb hasáb szövegében, a Horatius-idézet előtt.
talám a’ gondolkozás és képzelődés nagy ösztönétől vezéreltetve, néha a’ Szükségszékre is restelnek menni, és az is terhekre van; hogy addig némelly jó gondolatjaikat el szalasztják?
– – genus irritabile Vatum. Hor.

Ha a’ többi is ki lessz dolgozva, én igen szeretném meg nézni, és ki kérem. Ez magába is nem utólsó Lied, de Blumauer fordításának is jó lessz.
Vályi1
* Más képpen Vájdki Klára *
A lábjegyzet helyét a levél szövegében csillag jelzi, a csillag és a jegyzet a levél szövegétől eltérő, egymással megegyező kéz írása, a lap szélén, haránt irányban.
Kláráról most van eggy hirdetés a’ Magyar Kurirban, erről akarék még értekezni, kinek oda fel négy esztendei bujdostodban, Te is hízelkedtél némelly dítsérő versekkel. Irj valamit róla, quod genus mortalium? neked jobban kell esmerni. Én tsak annyit tudhatok róla, (ezen most a Kurirban olvasható*
olvastató em.
tulajdon maga eggyűgyűségének rajzolásán kivűl) hogy ő is Krankenwarterin a’ haldokló Magyar Poésis mellett. Nem árt ezt meg olvasnod, sub Nro. 53. és ítélj!! Tovább is pedig írj mindent, és velem valami tetszik, közölvén, szeresd
Barátodat
 
Főldit. mp.

Én pedig most egyszer sebejimből meg gyógyúltam, de nem is kívánom ám, hogy az Ötsém Uram töbször meg bárdolyon, elő fel serkenéskor! *
Ugyanez a kézírás a lap alján, mint a levélhez fűzött lábjegyzetben.