A hipertext számítógépes nyelvészeti alkalmazási lehetőségei

Hipertextuális szövegértelmezés


Azt hiszem, Emerson írta valahol, hogy a könyvtár holtakkal teli varázsverem. Ám azok a holtak újjászülethetnek, feltámadhatnak, ha felütjük lapjaikat. [...] Mert mi önmagában egy könyv? Valós tárgy a valós tárgyak világában. Holt jelek sora. Aztán feltűnik a megfelelő olvasó, s életre kelnek a szavak -- vagy helyesebben a szavak mögötti költészet, hisz maguk a szavak csupán jelek --, és feltámad előttünk a szó. (Borges 2002:7-8)


A vers- és szövegértelmezésben használt modell ("jéghegy" paradigma)

Általánosan megfogalmazva kutatásunk tárgyát, az alapfeladat természetes nyelvű szövegek feldolgozása számítógépes támogatással, a konkrét feladat pedig a szövegértelmezés támogatása
hipermediális, "webes" felületen hozzáférhető interaktív konkordancia-szótárak
kifejlesztésével. Kutatásaink szempontjából a természetes nyelvű szövegek feldolgozásának alapproblémája úgy fogalmazható meg, hogy egy természetes nyelvű szöveg csak "a jéghegy csúcsa", önmagában nem értelmezhető -- ehhez további háttérismeretekre van szükség, amit a következő modellel ábrázolhatunk: A természetes nyelvű szövegek értelmezési problémájának egyik lehetséges megoldása tehát olyan komplex hipertext struktúra kialakítása a szövegek köré, amely a megértéshez és értelmezéshez szükséges legfontosabb információkat és kapcsolatokat tartalmazza. Ebben az interaktív konkordancia-szótárak mintegy "hidat" képeznek az értelmezendő szövegek és az értelmezéshez szükséges háttérismereteket modellező korpusz(ok) között. A szövegértelmezést ilyen értelemben tekinthetjük egyfajta tanulási folyamatnak is. Ennek során fokozatosan egy "tudásbázist" alakítunk ki, amelyben az információk visszakeresését a feldolgozott szövegek konkordancia szótára alapján tudjuk végrehajtani.


Ha a költészetben döntő szerephez jutnak a paradigmatikus viszonyok, akkor ez annyit is jelent, hogy az irodalmi mű valamely másik, az olvasói tapasztalatban már előzetesen meglevő szövegre, illetve szövegrészre utalhat vissza. [...] Amennyiben valóban helytálló e föltevés, igazat kell adnunk az anagrammákat vizsgáló Saussure-nek avagy a szürrealistáknak: a szavak mögött is szavak vannak. (Szegedy-Maszák 1992:122)


A kutatási cél

Kutatásaink célja webes felületen hozzáférhető hipertext (hipermédia) alapú "tudásbázisok" kialakítása és folyamatos bővítése -- mind tartalmi szempontból, mind a tudásbázisban kialakított hipertext kapcsolatok, "linkek" számát illetően. A kifejlesztendő hipertext tudásbázisok a következő főbb komponensekből tevődnek össze:


A kutatás kivitelezésének terve

A kutatási célként kitűzött hipertext (hipermédia) alapú tudásbázisok kialakításának lépései nagy vonalakban a következők:


A kutatás várható eredményei

A kutatási projekt fő eredményei a fentiekben részletezett hipertext (hipermédia) alapú tudásbázisok, amelyek magukban foglalják a következőket: Emellett tervezzük a kutatási eredményeket összefoglaló monográfia kiadását is.


Az elképzelések bemutatása egy rövid példán keresztül

A Radnóti Miklós verseiből készített konkordancia szótár (*) egy részlete:

A fenti konkordanciákat kiegészítettük más szövegekből vett további idézetekkel és egy szócikkben foglaltuk össze:


* Boda István Károly - Porkoláb Judit: Interaktív konkordancia szótár Radnóti Miklós verseiből. (http://www.inf.unideb.hu/~bodai/concord2/concord.html)


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2010