MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

Pálóczi Horváth Ádám – Kazinczy Ferencnek
Szántód, 1789. december 29.

Kedves Atyamfia ’s Baratom!

Meg van a’ mit Te ohajtottál; de az nints a’ mit én: vehetted már Levelemet ugy tartom, mert az még 18a 9bris utnak indúlt Pestről; ha el indúlt; de mivel vele együtt, mást is tetettem Postára, mellynek utja közelebbre volt még is addig oda nem ért, nagyon gyötör a’ félelmes gyanúság, hogy talám el-téved a’ Tied is.*
A pontot vesszőből jav.
- Bánnám, mert abban vólt mind Erászt, mind az első hajos, mind a’ Pánt[l]ika Krisisse. De*
A D d-ből jav.
vóltak ollyanok is mellyeket nem szeretnék ha más olvasna, - Füredenn kezdettem azt irni, az nap, mellyen el-indúltál, és Szántodonn végeztem: abból meg-láthatd, hogy nekem nem vólt magamban elég contontumom: de ha neked, barátságom az igaz mértéket meg ütni láttatott, el felejtem valamennyire bánatomat; ann[y]ival inkább hogy 19/11. hozzád még közelebb vitt, ’s sokkal meg hittebb lehet szivem előtted.
Leveledet, mellyet Pestrül küldöttél én jókor vettem: már akkor ugyan el volt kezdve ezen Devenere locos-om; de mivel körmömre égett a’ gyertya, sijetnem kellett a’ Psychologiaval; halasztanom kellett a’ valaszt is; tudván azomban, hogy mihelyt haza érsz, ott találod egynehány Leveleimet; mellyekben ölellek addig, mig ez el-érkezik. Azomban*
Az A a-ból jav.
szerentsés vagyok hogy késett levelem, mert már most neked is többet írhatok, ’s talám más jó Baratomnak is általad szolgálhatok.
Az alatt mig felelni késtem, meg érkezett Füredrűl a’ Feleségem Krízisse is; ide irom azt szorúl szóra; de azomban kérlek hogy Szabó Lászlótól titkold el; ’s magad is tsak úgy olvasd, mint a’ mit a’ Feleség, Férjének bátorkodhatott írni, cum confidentia: - „Eraszt nekem nagyon tetszik: de az Első hajósban nagyon kár, hogy avval a’ sok ővel, őkel*
ők<k>el
meg van ízetlenítve, sok helyet ki lehetne hagyni az őt, mivel úgy is kevés személy forog fön, tudhatja hát az ember anélkül is, hogy nem más szól, vagy tselekszik, hanem tsak az a’ három személy, némelly helyen pedig sokkal kedvessebben hangzana, ha az ő helyett*
a’ <személy> ő A névelő javítatlan maradt, javítottuk.
a’ személy neve volna ki téve. A’ Pantlika fordítója pedig annyira elment a’ némettől, hogy alig esmertem rá, annyival inkább hogy a’ Phillis helyett Galatea van, de másként is azt a’ szelíd Gellért munkáját igen vad szókkal fordította.” Az*
Az A a-ból jav.
írásban még a’ betűk is így vagynak.
Leveled után e vagy előtte nem sokkal; érkezett NKálloból Oláh Mihály, jó Baratom’ levele; a’ ki nekem köszöni, hogy veled léttében, igen Nemes, és ő hozzá jó indúlatidat tapasztalhatta: ’s egyszersmind tellyes confidentiával kért engem, hogy statiója' melioratioja végett neked recomendáljam; meg is irta a' módját. Az ő Fő Ispányjoknak Secretariussa neked Testvéred; - leg-közelebb, üres lévén a Hajdú városi Fő Sz. Bírónak helyje, őtet a’ Vicespányok primo loco recomendálták; a’ Törvényszék is különössen recomendálta, meg is Praeterealtatott, mert nem volt, a’ ki a’ Fő Ispánynál nyomja a’ szekere rúdját: engem hát azon kér; hogy kérjelek Téged, hogy a’ Testvérednek recomendáld: - szerentséje segededre nézve szegénynek, hogy személlyesen ismered. - Tedd-meg ha tehetd; a’ legény igen jó indulatú; meg-érdemli hogy szeresd; ha mi híjja van pedig akarmiben: - magad tudod; hogy puer nascitur, homo fit.
Örvendek Orfeusodnak; Árviz módra szemeimből-ömet ha igazitod, én azt sem nem bánom, sem nem szégyenlem; ismered indúlatimat; tsak arra vigyázz, hogy az enek tactussal, a’ quantitasnak, maradjon egy kis concordantiája: mert vehetted eszre énekeimben, hogy én arra gondos vagyok. Egyébaránt, semmit se tartózkodj; igazítsd minden darabjaimat, a’ hol szűkséges.
En el-végezém a’ Psychologiát: nagy erőmre esett; de ezer tsuda lessz, ha el találom kapni a’ Nummismát: és ha el-kapom: mond meg Kedves Orfeusom az Elisiumban Plátónak sőt Leibnicznek is hogy engem’ meg-betsűljenek, mert mikor nálam voltál, még alig vólt 8. árkus; Pestről, ’s azután Adándról mig 25a 9bris szabadúltam haza: akkor neki feküdtem; és az impurumot is el végeztem, ’s purizáltam is usque 25am Decembris, és lett in quarto 36. arkus. - Nevetsz*
Az N n-ből jav.
most, - ismervén irásomat; de jobban fogsz nevetni, ha hozzá teszem; hogy mig ez a’ könyv készült egy hónap alatt; ugyan addig, egy 11 territoriumból álló ’s circiter 20 ezer forint jövedelmű Dominiumot, itt nem messze; három atyafi között effective fel osztottam, és imé kettős aggságomból tsak az Innepekre szabadúltam-meg; már most kész a’ könyv, küldeni kellene, de nem tudom ki kezébe; a’ leg nagyobb bosszuságom lessz, ha az*
Az az sor fölötti betoldás.
új esztendei terminust meg nem tarthatvan, el talál maradni a’ Nummizma. Mert*
Az M m-ből jav.
külömben nagyon vak merő bizodalmam van, hogy ez lenne a’ leg jobb.
Hogy az Arion nevet tőled nagy örömmel fogadtam, legyen bizonyság ez Devenere locos-om. El-halva szedem Sz. tsókjaidat - adják az Egek, hogy barátságunk örökös legyen. Isten hozzad - 29a l0bris 1789.
Horváth mp