MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

Pálóczi Horváth Ádám – Kazinczy Ferencnek
Balatonfüred, 1789. április 13.
Szántód 8-a Apr 1789.

Nézd meg a’ Coopertát.
Bika vala mind a’ kettő, jó hosszak a’ szarvai
Három esztendőt mutatnak szarvaiknak ágai,
Tegnap előtt az erdőben hármat agyon lövettem,
A’ harmadik a’ sürűbe el-bújt, azt el-vesztettem.
E’ kettőt négy ökrönn hozák most a’ Házam’ elébe,
Mint egy pár tehén úgy feküdt a’ paraszt’ szekerébe,
Kövér vólt; meg-is hízhatott a’ jó makkos erdőben,
A’ hól két ezer Rácz sörtés ett a’ múlt esztendőben,
Úgy illett, hogy a’ szarvasok, ha ők is részt vettenek
A’ hizlaló eleségben; bőrökkel fizessenek.
Ehetem hát Nagy Péntekenn ’s Húsvétkor is Húsában,
Noha méltatlan veszek részt a’ más fáradtságában,
Mivel tsak mást botsátottam a’ vadakat nyomozni,
Magamnak az ekék körűl kell vala fáradozni stb.

Csaknem kétségbe estem már Kedves Barátom hosszas halgatásod miatt, készitettem Musámat a’ panaszra ellened, sok gazdai foglalatosságaim között is, a’ midőn, egyszer által hoznak Füredrűl egy tsomó levelet; talám ippen tudta a’ Feleségem a’ szám izét, és az egész böjtönn által nála nélkül létemet ezzel akarta megfűszerszámozní, hogy a’ Te leveledet kötötte leg fellyűl a’ tsomóban, nem is késtem olvasni, noha számos szomszéd jó akaróím eppen a’ vadászatra készülvén nálam fölöstömöltek, - fére mentem, ’s nagy örömmel el olvastam: de nem is hagyom magamat tovább leveled’ várásával késértetni; hanem hogy vagy el ne felejtsem vagy a’ sorok ki ne*
ne<m>
szorittsák jó előre ki teszem kéresemet: Neked Kedves Barátom! esztendöt által 1500 forint készen megy a’ kezedbe, költs el abból az én barátságomra harmat vagy negyet; küldj minden két hétben egy levelet de ha én többet is küldök olvasd örömmel. - Már*
Az M m-ből jav.
most felelek leveledre rendel. - A’ toldalék papirosodat még el nem égettem, engedd meg hogy még egynehányszor el olvassam; mert éppen azokat kellene ki írnom, a’ mellyeket Te is, én is leg jobban titkolunk; jobb szeretem hogy emlékezetemben maradjon mint papirosonn; egyéb aránt baratim’ leveleit is titkos helyenn tartom; de tsak ugyan kívánságod szerént ezt el fogom égetni még a’ böjtben, valamint a’ másikat el egettem. Szivemhez bízhatsz mint leg hivebbedhez, mert ha a’hoz nem bíznál, úgy ha azt irnám is hogy már el égettem még sem hinnéd.
A’ Férjfi ember magyar-t ha be mutattad Batsányinak; tselekedd meg kedvemért azt is, hogy ha a’ Museumba akarják iktatni, a’ Füred név’ helyét hagyják üressen, ’s mást is ha találkozna, a’ miböl valaki rólam vanitást, haszontalan ditsekedést itélne. Ugyan*
Az U u-ból jav.
azért Szatsvainak sem küldöm fel magam; hanem ha Te fel küldöd, be fog telni kivánságod, ’s engem is sokann el-értenek a’ kik vagy közelről vagy távolyról ismérnek; de úgy küld ha küldöd, hogy egy jó Barátod, a’ kit soha sem láttál igy akarta magát veled személlyesenn meg ismertetni,*
is mertetni Egybeírtuk.
a’mint vagyon a’ Férjfi emberben.
Szabó Urnak azt felelhetem a’ 15 syllabájú versek felől; hogy ha a’ 12 syllabájút fel vehettük a’ régi Asclepiadeus’ kaptájára, miért ne kaphatnánk fel a’ 15 syllabájút a’ Trochaeus’ formájára, mindeniket értvén quantitás nélkül; kivált mikor régibb Magyarinknál is nem újság az ollyan vers; ollyan Faludiban a’ Fillis nyugszik; ollyan az A’ szakátsnak jól van dolga; ’s van Másoknál is, hanem én a’ sorok közepénn való cadentiát el hagytam könnyebbségnek okáért, és probállya akarki melly könnyen megy az ollyan hosszú sorú vers.*
A pontot vesszőből jav.
- Irtam eről egy egész levelet a’ Nyári Ejtszakám Praefatiójában.
Ráth Mátyás krizissére a’ Szabó versseiröl, mondhatnék valamit, és ki is merem mondani, hogy több gusztus van a’ munkában, mint a’ versben, és sokkal jobb magyar Szabó Oratornak mint Poëtának; de tsak ugyan a’ piperézett festésekre azt mondhatom: neked modod vagyon benne probáld meg; sok mai nemet ’s Francz Románokban mit talalsz egyebet az illyennél? Azért*
illyennél? azért A kérdőjel pontja helyén vessző áll, az új mondat kis betűvel kezdődik; jav.
utálom én öket, hogy sok a’ safrany, de kevés a’ só bennek, alig találok tiz levélenn egy ollyan valamit, a’ minek ne állana a’ szépsége a’ tsupa Stilusban, erdeklettem én az illyent valamennyire a’ Holmi Praefatiójában; és ugy tartom hogy nem hazudtam. - Nézd meg az én új esztendei Prosámat (de ne szólj-meg hogy ditsekedem) igyekeztem a’ tsinos stílusra is, de azomban minden §ban van valami, a’ mi nem tsupa stilus.
Peczelihez irott levelemet nem is szándékoztam a’ Kurirnak fel küldeni hanem az tsak ijesztésére való volt Péczelinek, hogy ha levelemre nem hajol, meg eshetik, hogy fel-küldöm. - A’ Pataki levél engemet nagyon meg-háboritott; akarki irta, bár szebbet írt vólna, ha már motskolodni akart, szándékoztam is arra a’ motskos levélre valamit a’ Kurirban szép módjával felelni; de az jutott eszembe, hogy hadd probállyák a’ Péczeli hitét; majd el válik most nagy e vagy kitsiny a’ szív; szélvész nélkül könnyü hajokázni; a’ jó hirt nem mesterség nevelni; de a’ rágalmazások közt helyt állani, hoc opus hic labor est. - De tsak ugyan rosszkor esett, mert már az előtt TolnaVármegyébül egy jó Barátomnak vettem levelét, hogy reá vette magát a’ dolgozásra Peczeli ismét. - Szatsvaira a’ hasonlokért én is nagyon haragszom, ’s mindjárt az első motsok utánn irtam is neki, de könnyen el eresztette a’ Füle mellett, meg tettzik, hogy a’ Siketek Typographiájába nyomtatódnak levelei.*
A pontot vesszőből jav.
Az Astronomiai Tudományra tulajdon tehetségid kénszeritnek hogy serkentselek, nem szükség annak új oskola; kevés olvasással reá mehetsz a’ közönségesebbekre; tudod pedig, hogy a’ Regi Görög és Deák Poétáknak az vólt egyik Sava, neked ugyan hivatalód gátot vet; de hiszen Julius Caesar Hadi vezér vólt, meg is azt mondja magaról Media inter proelia semper Stellarum coelique plagis superisque vacavi, Nec meus Eudoxi vincetur fastibus annus.
Könyveim distractiojában tett gondoskodásodat nagyon köszönöm. Földitöl a’ tieddel együtt érkezett egy Levelem; Ő irja hogy még Pesten a’ Paczkó műhelyében van 800 holmi; bár lejjebb tudnám szállitani. Irja Földi hogy vette leveledet, bánnya hogy ugy az Isten háta megé esett lakása, én eléggé rajta vagyok hogy Füredi Doctor lehetne; de azomba vigasztallya magát társaságunkal ’s Szent czélunkal; még az éjjel felelek neki.
Hát már meg váltál Batsányitól? és pedig szépenn; - szerentsés vagy; de a’ mi Tarsasagunkról most semmit sem irtál, talám még nem is vetted minden leveleimet, mert a’ sok kozül azt sem tudom mellykben mi vólt, ’s hány vólt mind öszve? mert már tsak a’ különössebbeket szoktam könyvbe irni. - Ha mi lessz a’ Museumba valóm, én is küldök.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
A’ Feleségemnek meg találtam mondani, hogy irtam neked miként critizalta Klopstockot; ’s meg haraguvék reám érte. De*
A D d-ből jav.
majd meg bekél a’ maga kenyerénn. Bátsmegyeidet nagyon várja, mert ő nagy könyv buvár, mikor rá ér. Már Trenknek minden munkáit által olvasta; a’ múlt esztendőben pedig leg inkabb Gellertet Rabnert és az el veszett paraditsomot olvasta Németül, ha úgy szeretné az ágyas házat, mint a’ könyv házat még jobb volna. Azt,*
Az Aa-ból jav.
kár hogy a’ Bába el-ejtette, inkább illett volna Ferjfinak.
Intessz hogy Paraszt dolgokat irjak; de kellene elébb látnom egy két jó formátát, hogy gustust kapjak.*
A pontot pontosvesszőből jav.
Nagyon confundáltál a’ vagynakkal, hogy éppen megyneket tettél utánna; mert az igaz hogy ha vannak Corruptus Dialectus, úgy mennek is az; holott megyneket a’ leg cultusabb magyar íróknál sem találunk: de azomban eszembe jut, hogy jól irtam hát én a’ Hunniasban ezt:
- - nekem ollyan indúlatim vannak
- - - - - - - - - - -
mint oroszlány bátrann megyek e Vad Kannak.
S jól irtam hát ezt is; En a’ békességért hadakozni menek, in Praesenti.
Ohajtom látni Batsmegyeidben a’ Képedet. Ha*
A H h-ból jav.
jól lessz találva; nekem még nints; de ha a’ Magyar Psychologiát el-találom, akkor talám lessz; azon dolgozom a mennyire telhetik tőlem; de igen nagyon szűkiben vagyok a’ könyveknek, tsak azt kell írnom, a’ mit tudok, nem tudom ollyan ember e az a’ Hazafi a’ ki jutalmat igér, hogy Nummismát adhasson a’ mint a’ Kurír igéri.
Már a’ éxac sxac-ra is valamit: szándékodat köszönöm, hogy elő mozdítanom nem lehet bánom; igazak az akadalyok, mind német tudományom, mind elmebeli tehetségeim tsekéllyek; nints egyebem egy jó szivemnél; azt ismerik minden baratim; ismeri Pesten Dr Szombati ’s még jobban Budához közel Pomazonn Magyar György, egy igen szíves Barátom; én is ismerem mindeniket, de bár közelebbről ismerhetném. Az*
Az A a-ból jav.
utólsó elsőbb ’s régibb amannál, és Nemetül nem is tud. - A’*
Az A a-ból jav.
társalkodásban szódat fogadom.*
A hiányzó mondatvégi írásjelet pótoltuk.
Ha más Circumstantiákba vólnék, mindjárt mennék oskolai kerületedbe subalternusodnak. ’S*
Az S s-ből jav.
talám ha hivatalodat sokáig viseled még valaha el is megyek, nagy örömömre vólna az ollyan statio, keveset gondolnék vagyonommal ’s osztan közelebb is lehetnek igazbarátod
Horváth mp

*
Ez a bekezdés a lap szélén, függőlegesen írva.
Bátsmegyeidről gondolkodvánn a’ minap, leirám ezt az éneket, hogy első levelemben el küldöm; Ányósnak van ezen Notára egy Marssa, de már talám Museumtok számára el is küldöttem ezt egyszer.

Alig petsételtem be Levelemet mikor é[r]keze másik hirtelen irott Leveled, meg Szantódra; azt hát által hozám magammal Füredre; itt ismét harmadik Leveledet találtam; és egyszersmind Földi’ levelét is, mellyben accludállya a’ Te leveledet a’ mellyet neki küldötél, ’s ugyan akkor kaptam Batsányi hosszú Levelét is; most tehát sietvén a’ Postával, több Leveleidre való válaszomat három négy nappal el halasztom, hogy akkor egy úttal meg küldhessem párban a’ Batsányihoz intézendő feleletemet is; és azt mi képpen mosom ki kezemet a’ Museumból. Most*
Az M m-ből jav.
tsak azt irhatom: szégyenleném ha Horvátot rajtam kivűl tsak eggyet is kapnál: én soha sem láttalak, de betsűlni és szeretni meg nem szűnlek. - Földi nagyon jó szivű földi; de a’ barátságban nem ollyan érzékeny mint én: noha neki respective több hasznát veheted czélunkra. - Azt tsak higyd el; hogy talám ha valaha Nemes Szived meg valtozhatna is; én nem képzelhetem ollyan el fogyatkozásomat, hogy Barátságodban tellyes örömöt ’s szivedhez valtozhatatlan Ohajtozást ne találna ’s érezne
Horváthod.
Füred 13a Apr 1789.

*
A lap szélén, függőlegesen írva.
Titulusodat ne nehezteld - másszor többet.

[Címzés:]

Füredino
Spectabili ac Generoso Domino Francisco Kazinczÿ, Litterarii Districtus Cassoviensis Inspectori Regio (etc.) Domino peculiariter Colendissimo.
per Budam
Cassoviae