Betűrendes tartalommutató

[A’ BORISSZÁK. A’ RÉGISÉG. A’ BARÁTSÁG.] (Verseghy Ferenc)

A’ FORDÍTTÁSRÓL. (Batsányi János)

A’ FRANTZIA-ORSZÁGI VÁLTOZÁSOKRA. 1789. (Batsányi János)

A’ HÁRFÁHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

A’ HÓLDHOZ. (Virten. 1791.) (Baróti Szabó Dávid)

ALEXISHOZ AZ Ő JEGYESSE. (Szuhányi Ferenc)

ÁLOM. 1785. (Baróti Szabó Dávid)

A’ MAGYAR HÚSZÁROKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

A’ MAGYAR KORONÁRÓL. (Weszprémi István)

A’ MAGYAR KORONÁRÓL. (Weszprémi István)

A’ MAGYAROKHOZ. 1790. (Virág Benedek)

A’ MAGYAR ORSZÁGI TUDOMÁNYOKNAK FŐ GYŰLEKEZETIHEZ. Budán, 1780. (B. A.) (Barcsay Ábrahám)

A’ MUZSIKÁRÓL. (Lásd: Sulzers Allg. Theor. Art. Musick.) (Verseghy Ferenc)

A’ MUZSIKÁRÓL. (Lasd: Sulzers allg. Theor. d. s. K. Art. Mus.) (Verseghy Ferenc)

ANACREONBÓL VALÓ FORDITTÁSOK. (Ráday Gedeon )

ANAKREONNAK XIXd. ÉNEKE: Η‘ γη μελεινα πινει. Kassán, Octob. 11dik 1788. (Kazinczy Ferenc)

ANAKREONNAK XXXIII. DALJA. Σν μεν ϕιλη χελιδων. (Kazinczy Ferenc)

ÁNYÓS’ LEVELE EGY JÓ BARÁTTYÁHOZ. (Buda-Vára, 25-dik Junius 1781.) (Ányos Pál)

ÁNYOS PÁL BARTSAY ÁBRAHÁM KAPITÁNYNAK. Esztergárról, Mind-Szent Hav. 3. napj. 1778. (Ányos Pál)

ÁNYOS PÁLHOZ. (1778.) (Kreskay Imre)

ÁNYOS PÁLRÓL. (Batsányi János)

A’ RÓKA, ÉS HOLLÓ. (Ráday Gedeon)

A’ RÓZSÁHOZ. OWERBECK’ ÉNEKE UTÁNN. (Szentjóbi Szabó László)

A’ SÍR-HALOM. (Szentjóbi Szabó László)

A’ SZÉP MESTERSÉGEKNEK RÖVID TÖRTÉNETEI. (Lásd: SULZER. Allg. Theor. Art. Künste.) (Verseghy Ferenc)

A’ SZÉP MESTERSÉGEKRŐL. (Lásd: Sulzers Allgem Theorie. Art. Künste.) (Verseghy Ferenc)

A’ TEREMTÉSRŐL. KÖLTEMÉNY. HAT ÉNEKBEN. Első Ének. A Mindenségről. (Verseghy Ferenc)

A’ VÉDELMEZTETETT MAGYAR NYELV. VAGY-IS: A’ Deákságnak mennyire-szűkséges vóltáról Kettős Beszéllgetés. Nyomtattatott Bétsben, Hummel Dávidnál. 1790. 8-ad rétben. 5. árkus, és 2. lev. (Batsányi János)

AZ ANTIPÁROSI BARLANG (Verseghy Ferenc)

AZ ÉJTSZAKA. GESZNERBŐL (Kazinczy Ferenc)

AZ EMBERI ÉLETRŐL. (Folytatás.) (Teleki József)

AZ EMBERI ÉLETRŐL. (FOLYTATÁS.) (Teleki József)

AZ EST-HAJNALHOZ. Kassán, Octob. 28d. 1787. (Kazinczy Ferenc)

AZ IFJÚSÁG. ÁNYÓSNAK VERSEI. (Ányos Pál)

AZ IGAZ NEMESSÉG. (Kreskay Imre)

BÁCSMEGYEI, MANTZIJÁNAK LAKADALMA UTÁN (Horváth Ádám)

BARÁTSÁGOS LEVÉL. (Batsányi János)

BARÓTI SZABÓ DÁVID TÁRSUNKHOZ. (Virág Benedek)

BATSÁNYI TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

BESSENYEI GYÖRGYRŐL, ÉS ANNAK MUNKÁJIRÓL. (Batsányi János)

BESZÉD, Mellyet néhai G. Károlyi Antal, Szatmár Vármegyei Fő Ispány, 1784. eszt. Kis-Assz. Hav. első napj. a’ szék-újjíttás előtt az egybe-gyűltt Rendekhez tartott. (Károlyi Antal)

BESZÉLLGETÉS. (Batsányi János)

BESZÉLLGETÉS. (Batsányi János)

BÉ-VEZETÉS. (Batsányi János)

BÓLD. BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ’ FORDITTÁSA. Fels. Katharína Orosz Császárné’ Törvény-könyvéből, mely 1776. eszt. Orosz Péter-Váratt nyomtatódott. (Orczy Lőrinc)

BÓLDOG BOLONDOSKODÁS. Alsó-Regmetzen, Júniusnak 30d. 1788. (Kazinczy Ferenc)

BÚTSÚ-VÉTEL. GR. MNISZECH MÁRIA AMÁLIA ASSZONY’ Sírjánál Duklán 1787. Eszt. (Batsányi János)

DAS ANSCHAUN GOTTES. AUS KLOPSTOCKS ODEN (Kazinczy Ferenc)

DIENESHEZ. (Ráday Gedeon)

EGY FÖSVÉNYNEK KOPORSÓ-KÖVÉRE. (Sándor István)

EGGY ÁRTATLAN-ÉLETŰ IFJÚ HÍV TÁRSÁT ÓHAJTYA. (Szuhányi Ferenc)

EGGY HAJÓRA. Horátius’ XIV. Ódája szerint. (Kazinczy Ferenc)

EGY HAJÓHOZ. (Virág Benedek)

EGY HÍV SZÍVNEK KESERVE KEDVESSE’ SÍRJA FELETT. (ÁNYOS PÁL.) (Ányos Pál)

EGY JÓ MAGYAR POÉTÁNAK VERSEIRŐL KÉRÉSÉRE TETT ITÉLETEM. (Teleki József)

EGY LE-DŐLTT DIÓ-FÁHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

EGY VALAKIRŐL. (Kreskay Imre)

ELEGYES DOLGOK. (Batsányi János)

ELEGYES VERSEK. (Kreakay Imre)

ELMÉLKEDÉSEK A’ MAGYAR KORONÁRÓL. (Weszprémi István)

[ELSŐ ZSÓLTÁR KÖVETÉSSE] (Ráday Gedeon)

ÉNEKEK (Verseghy Ferenc)

ESDEKLŐ PANASZ. (Batsányi János)

FELELET. BARTSAY ÁBRAHÁM, ÁNYOS PÁLNAK. Kőlt a Sziléziai hideg fenyvesek között Karáts. hav. 1-ső napj. 1778. (Barcsay Ábrahám)

Fels. II-dik LEOPOLD KIRÁLYUNK’ HALÁLÁRA. 1792. (Baróti Szabó Dávid)

GR. CSÁKY ANTAL ÚRHOZ. (Enyelgés.) (Baróti Szabó Dávid)

GR. ID. RÁDAY GEDEON TÁRSUNK’ HALÁLÁRA 1792. (Baróti Szabó Dávid)

GRÓFF ZRÍNYI MIKLÓS Szigeth Vára’ veszedelmének köttettlen beszédre-való fordíttása. (Ráday Gedeon)

HOLMI GONDOLATOK. (Barcsay Ábrahám)

HOMÉRUS’ ILIÁSSA’ ELSŐ KÖNYVÉNEK ELEJE. (Molnár János)

HORATIUS’ IXdik ÓDÁJA A’ IIIdik KÖNYVBŐL. (Ráday Gedeon)

HORÁTZ’ Xdik ÉNEKE A’ II-dik KÖNYVBŐL. (Földi János)

IFIABBIK ROBINZON. (Kazinczy Ferenc)

JELENTÉS. (Batsányi János)

JÉREMIÁS’ KESERVEI. (Virág Benedek)

JÉREMIÁS’ KESERVEI AZ EL-PUSZTÚLTT JÉRUZSALEM’ VÁROSSÁN. (Virág Benedek)

JULISKA. Katullus LXVIIdik Verse’ követésére. (Földi János)

KAZINTZY FERENTZ TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

KÉT ÉNEK GELLERTBÜL FORDITVA, UGYAN AZON VERS NEMÉVEL, A’ MELLYBEN Ő IRTA. (Ráday Gedeon)

KÉT MAGYAR HAZAFI’ ÉRZÉKENYSÉGEI. T. N. Aba-Új Vármegye’ öröm-ünnepén. Sz. György Hav. 16. napj. 1790. (Batsányi János)

KLÓRIS. (Jacobi utánn.) (Batsányi János)

KOPORSÓ IRÁS. 1785 ESZTEND. (Batsányi János)

[KOPORSÓ-KŐRE. LESBIÁHOZ. ’s a’ t.] (Aranka György)

[KÜLÖMB-FÉLE VERSEK] (Teleki József)

[KÜLÖMB-FÉLE VERSEK] (Teleki József)

LEVÉL A’ M. MUSEUM’ KI-ADÓJIHOZ (1790.) (Bessenyei Sándor)

LOUDON’ és KOBURG’ GYŐZEDELMEIKRE. (Szentjóbi Szabó László)

MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRHOZ. (Batsányi János)

MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRRÓL. (Baróti Szabó Dávid)

MÉLTOS. BÁRÓ RÁDAY GEDEON TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

MEZEI DAL. (Ráday Gedeon)

[MI A’ KIRÁLY, ’S MITSODA AZ ORSZÁG? stb.] (Gvadányi József)

MILTON’ EL-VESZTETT PARADITSOM-ából, melly a’ Deák ki-adás szerént hat Énekbe foglaltatott, egynehány példa. (Baróti Szabó Dávid)

MITSODA AZ EMBERI ÉLET. (Teleki József)

MONDÁS (Batsányi János)

NAGY-KEGYELMŰ H. HOHENLOHE KÁROLYNÉHOZ, Szül. B. Revitzky Judith Asszonyhoz. (Szent János’ havában, 1790. eszt.) (Batsányi János)

NAGY-MÉLTÓSÁGÚ G. F. M. ÚRHOZ. (Budára, Sz. János’ hav. 20-dik napj. 1790.) (Batsányi János)

NÉHAI BÁRÓ SZILÁGYI SÁMUEL’ VERSEI, A’ Hajókázás’ kezdetéről, és az azt meg-előző Arany-Időről. (Szilágyi Sámuel)

OSKÁR’ HALÁLA. Próbára fordíttatott darab, OSZSZIÁNBÓL. (Batsányi János)

OSSZIÁN. (Batsányi János)

OVIDIUS’ KESERVEI. Az Első Könyvből az Első Alagya. (Döme Károly)

PÉLDA A’ MEG-JOBBÍTTOTT MAGYAR VANIERBŐL. A’ PARASZTI MAJORSÁGRÓL. (Baróti Szabó Dávid)

PÉLDÁK. A’ Klopstok’ Messziásának munkában lévő fordításából. (Kazinczy Ferenc)

PENELOPÉNEK ULISZSZESHEZ ÍROTT LEVELE OVIDIUSBÓL. (Dayka Gábor)

PORTIA. A’ MESSZIADE VIIdik KÖNYVÉBŐL. V. 264–496. (Kazinczy Ferenc)

(P. SIMAI KRIST. VÁRATLAN VENDÉGE.) (Simai Kristóf)

(P. SIMAI KRIST. VÁRATLAN VENDÉGE.) (Simai Kristóf)

RÁJNIS JÓZSEFNEK, A’ VIRGYILIUS’ FORDÍTTÓJÁNAK, VISZONTAG EGÉSZSÉGES HOSZSZÚ ÉLETET KÍVÁN BATSÁNYI JÁNOS. (Batsányi János)

RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK. (Szentjóbi Szabó László)

RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK. (Szentjóbi Szabó László)

SCIPIÓ ÁLMA. (Kreskay Imre)

SZÉKES-FEJÉR-VÁRI PROFESSOR VIRÁG BENEDEK ÚR’ TÁRSUNKHOZ. Kassán, Karátson Havában, 1789. (Batsányi János)

SZIGVART KLASTROMI TÖRTÉNETE. Fordítódott Németből Magyarra BARTZAFALVI SZABÓ DÁVID ÁLTAL. Nyomtatódott Posonyban Fűskúti Landerer Mihály kőltségével és betűivel 1787. – – – Két Darabban. Az első áll 627. a’ második 720. óldalokból. (Kazinczy Ferenc)

SZÜLETÉSI VERS. Kassán, Sz. György’ Hav. 8dik Napj. 1789. (Batsányi János)

TÁRSASÁG-KÖTÉS Sz. András Havának 13dik napján 1787. (Baróti Szabó Dávid)

TELEMAKUS. (Virág Benedek)

THIRZIS ÉS KLOÉ (Verseghy Ferenc)

T. JAKAB ANDRÁS BARÁTOMHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

T. JÓZSA GERGELY ÚRHOZ. N. VÁRADI PROFESSORHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

TÖREDÉKE EGY NAGYOBB KŐLTEMÉNYNEK (Batsányi János)

TÖREDÉKEK, R… MUNKÁJIBÓL. (Szentjóbi Szabó László)

TUDÓSÍTTÁS A’ LEG-RÉGIBB MAGYAR GRAMMATIKÁRÓL. (Weszprémi István)

UGYAN AZON ÓDÁJA HORÁTIUSNAK, szorossan az ő vers mértékéhez kötve. (Ráday Gedeon)

VÁRATLAN VENDÉG. vigságos játék, három fel-vonásban. Prof. Simay Kristóf által. (Simai Kristóf)

VERSEGI TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

VERSEK az felettébb szokásba jött Ortza festés ellen. (Ráday Gedeon)

VÍDÁM-INDÚLATÚ HALDAKLÓ. (Horváth Ádám)

VIRÁG BENEDEK TÁRSUNKHOZ. (Baróti Szabó Dávid)

VITÉZ GRÓF NEMES GYÖRGY’ DITSÉRETE. (Virág Benedek)

WIELAND’ AGATHONNYÁNAK UTÓLSO KÖNYVÉBŐL 30dik Decembr. 1778. (Orczy Lőrinc)

XV. ’SOLTAR’ SZOKOTT NÓTÁJÁRA. (Ráday Gedeon)

YOUNG’ ELSŐ ÉJTSZAKÁJÁNAK KEZDETE. Szorossan az Ánglus szerint. (Kazinczy Ferenc)

ZRINYI’ HARMADIK ÉNEKE SZIGET’ VESZEDELMERŰL. (Ráday Gedeon)

ZRÍNYI, SZIGET’ VESZEDELMÉRŐL. ÖTÖDIK KÖNYV. (Ráday Gedeon)

Copyright © 2011-2019 MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
Copyright © 2011-2019 Debreceni Egyetemi Kiadó