MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Kazinczy Ferenc összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

Kazinczy Ferenc – Joseph Hormayrnak
Széphalom, 1817. január 13.
KAZINCZY FERENCZ’ LEVELE’, UDVARI TANÁCSOS ÉS AUSZTRIAI TÖRTÉNETÍRÓ BÁRÓ HORMAYR URHOZ.*
[Az Erdélyi Muzéum szerkesztői lábjegyzete a címhez: „B. Hormayr megkérte volt Kazinczyt, hogy Archiv der Geographie-Statistik és Geschichte czimü Időszaki irását munkájival elésegítse.” Erdélyi Muzéum, 1817, 9. füzet, 189.]

(Németből magyarra fordítva.)*
[Az Erdélyi Muzéum szerkesztői jegyzete a cím alatt.]
A’ mint látom a’ Báró Ur fő vigyázatja alatt kijövő Archivum’ Januariusi Fűzetjeiből hírem nélkűl is kezébe került azon recensióm, mellyet, Berzeviczy Gergelynek deconditione rusticorum in Hungaria nevü munkájára irtam. Felküldöttem én ezt nehány esztendővel ez előtt a’ Bécsi Annalisok Rendbe-szedőjének G… Urnak, de ő nem adta-ki, vagy azért mivel Berzeviczy munkája a’ Censura engedelme nélkül jött-ki, ’s tehát a’ munkát ugy kelle nézni mintha ki sem is jött volna, vagy azért, mivel G… Urnak, Berzeviczyvel való egybe-köttetése azt nem engedé. Berzeviczy nekem 33 esztendő olta barátom, ’s őtet nálamnál senki se szeretheti jobban, de Berzeviczy kétségen kivül felette sokat mondott azon munkájában, a’ mi nem ugy van, ’s a’ mi, Nemzetünket legméltatlanabbúl gyalázza. Az ő exoticai míveltsége miatt nem leli fel magát kénye szerint közöttünk, ő előtte a’ Nemzetiség, semmi, mivel az, a’ mint ő tartja valami félszegség, ’s mivel minket Magyarokat (tulajdon szavaival akarok élni) Nemzetnek se néz. Ő cosmopolita, ’s a’ kereskedés, előtte legfőbb, ezért ő minden egyébről lemondana. Olly gondolkodás-módja, mellyet ha tudnék valami rosszat másnak kivánni, ellenségeinknek kivánnék. Berzeviczynek Karthagóban kellett volna születni.
Fogadja-el a’ Báró Úr, nemes lelkű férfi, tiszteletemet, ’s áldja-meg az én derék, becsületes és hív Nemzetemet is.
Széphalom, Januar. 13-dikán 1817.