Böngészés tanulmányokban

Identitásképletek: bűnös/vesztes nemzet

A kereszténység védőbástyája

Azokban az időszakokban, amikor a magyarság a védelem feladatát csak nagy veszteségek árán tudta ellátni, szükségessé vált olyan narratívák megteremtése, amelyek ok-okozati láncolatra fűzték fel az eseményeket, megmagyarázták azokat. A bűnös nemzet beemelése a kollektív önképbe azt vonta maga után, hogy érvényes magyarázat és megoldás csakis a keresztény eszmerendszeren belül születhetett: a Magyarországot sújtó csapásokat Isten büntetéseként értelmezték, amelyekre a magyarság bűneivel szolgált rá, és előrevetítették, hogy amint a magyarság jó útra tér és bűnbánatot gyakorol, a büntetés is megszűnik.

Himnusz

„Az időkről, melyeket közelebb érünk, jól tudjuk, micsoda környülmények közül maradt reánk a vissza- és előérzés bánatja, s az ezt tökéletesen kizengő szegény bujdosó magyar nevezet. De nem ajkainkon forog-e a dicső nemzet cím is? Tedd a kettőt egymásnak ellenébe, röpülj végig a hír és balszerencse váltólag következett századain lelkedben, s látni fogod mi fény és homály az, melyek nemzeti érzésünkben fájdalmas vegyülettel ölelkeznek.”*
Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok = Kölcsey Ferenc Összes Művei, s. a. r. Szauder József, Szauder Józsefné, Bp., Szépirodalmi, 1960, I, 513. (Kiemelés az eredetiben.)
„Bűneiért bünteti Isten a magyar népet” – a magyar nép mint Isten kiválasztott népe eltért Isten törvényétől, bűneivel magára vonta haragját, de ha megtér, jobbra fordul sorsa. A magyar identitásképzés egyik meghatározó motívuma ez a toposz: a bűneiért bűnhődő magyarság gondolata egészen a 13. századig (a tatárjárás okairól értekező Rogeriusig) visszavezethető, s a 16–17. században élte fénykorát, Zrínyi Szigeti veszedelme is ezen alapszik. Azt, hogy Kölcsey ezt a hatszáz éves identitásmintázatot aktualizálta versében, tanúsítja 1833. január 26-ai országgyűlési naplóbejegyzése. A Hymnus azáltal vált a nemzeti önértékelés kiemelkedő pontjává, mert beleilleszkedett a több száz éves „bűnös nemzet” narratívájába – tulajdonképpen az ebből merített sémák és motívumok kikristályosodása.