MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Bartachomyomachia vagy Békaegérhartz
Kováts József-gyűjtemény, 1–44.

Mig el kezdeném énekem
Instálom a’ Musámat
Pindusi dohánnyal nekem
Töltse meg a’ pipámat
Hogy kezdhessek énekemet
Mellyet minap hevertembe
Firkáltam a’ térdemenn.

2. Ama rettentő lármának
Kezdek le irásába
Fegyverek hogy ropogának
Márs szörnyü tsatájában
Mikor mint a’ földtöl nemzett
Hatalmas Oriás Nemzet’
Granateros serege:

3. Ugy rohant az egereknek
Hatalmas Armadája
A’ békákra bár ezeknek
Sűrűn tüzelt puskája
A’ mint láttam a’ Nóvákba
Irva ’s a’ hadi Actákba
Igy volt első kezdete

Első pipa dohány
Az Egér örökös Hertzegnek a’ Béka Királlyal való baráttsága és halála.

1. Edgyszer az Egér nem jutott
Hogy a’ matska körmére
Szomjan edgy nagy Tóhoz futott
’S annak külső szélére
Szakállát le eresztette
’S édes vizét hörpölgette
Egész gyönyörüséggel.

2. Meg látta ezt edgy körmös hal.[1]
Igy szóllitá meg: bon zsur![2]
Kérem egész bátorsággal
Hol lakik? és ki az Ur?
Gróf, Burger, Paraszt, vagy Nemes?
Mert ha hozzám lessz érdemes
Ajánlom baráttságom

3, Én Printz Fisignátus vagyok
E’ nagy Tónak királlya
A’ vitéz béka Hadnagyok
Hatalmas Generálja
Enyim mint örökös Uré
Haereditario iure[3]
Vizvári Uradalom.

4. Hogy a’ koronát Második
Peleus fejére teszi
Két hétre megházasodik
És Feleségül veszi
Madám Vizellősi Sárát
A’ ki birta Motsár Várát
Ettöl nemzett engemet.

5. Én az Urat nagy Marschalnak
Gondolom termetéböl
Ha szemeim meg nem tsalnak
Tám Királyok véréböl
De kérem alázatosonn
Beszélje el világosan
Genealogiaját.

6. Orrát ’s fejét meg vakará
Pszikárpáksz boszszusággal
Nagyot köpvén igy szólla rá
Királyi méltósággal
Felségedet meg követem
Nemzettségem ’s eredetem
Vallyon miért kérdezi?

7. Esmérik ezt az emberek
Esmerik az Istenek
Tudják a’ Lintzi Schuszterek
Engem kik nemzettenek
Van é im Hoffja vagy jár e’[4]
Felségednek Tituláre’
Kalendarioma Bétsböl?

8. Én vagyok Király Pszikarpaksz
Ezen néven hetedik
Születésem nagy Trokszartaksz
Vérével ditsekedik
Anyám kit a’ Gözü Nemzet’
Hatalmas Királlya nemzett
Volt Donna Lisztnyalótzi.[5*]

9. Szült engem pompás lyukába
Mint rang hozza magával
Polálván selyem rongyába
Tartott alma tsutkával
A’ mivel tsak bir tsak edgy Donna
Piskóta avagy szalonna
Fige ’s dio elég volt.

10. Baráttságot Felségével
De miként köthetek én?
Holott egész gárdéjével
Lakik a’ viz fenekén
Én pedig az embereket
Nem hagyhatom mert ezeket
Kell énnékem dézmálnom

11, Tudom én hol kell kutatni
A’ kenyeret a’ fiokba
Hol kell jól fel portzogtatni
A’ mákos kalátsokba
Hol tartják a’ ’sodorokat
És a’ töltött galambokat
’S a’ jó Kunsági sajtot

12, Hát a’ Fáin posztpaszokat
A’ fánkot és a’ tsöregét
A’ Hertzegi Szakátsokat
Ditsérö sok tsemegét
Mellyet borsal ’s foghagymával
Panizálnak[6] parádával
Az uriás vendégek.

13. Az ütközetröl kudartzal
Viszsza soha nem tértem
Az ágyúknak álltam artzal,
Soha pardont nem kértem.
Az atyámtol nyertem eztet
A’ kettös arany keresztet
Jerusálemi hadba

14. Vitéz ellenségek bátor
Életemre törjenek
Szivem még is mindég bátor
’S Könnyen meg nem rettenek
Edgy embertől még nem félek
Hogy meg öljön a’ mig élek
Bár hús torony legyen is.

15. De még is van két ellenség
Ez nekem sok kárt teve
Az edgyik hatalmas Felség
Mossiö Öllyv a’ neve
A’ másik még nagyobbatska
A’ neve Madam[8] d’ Matska
E’ kettőtöl rettegek.

16, Még edgy ellenségem vagyon
Már e’ siket és néma
Ez edgy kis Fa Festung,[9] nagyon
Fortélyos stratagema[10]
Háj van füzve a’ kapura,
’S Ha be megyek a’ Vár Ura
A’ padlást rám szakasztja

17, Nem kell nékem tök ’s kaposzta
Sáss és békák lentséje
El maradhat az eb hozta
Sok hitván tsemegéje
Nem kell nékem gyékén*
A gy k-ból jav.
káka
Mellyet terem Bajom ’Sáka
E’ Felségtek étele.

18. E’ szókra vig nevetéssel
Nyitván szép ajakait
Fizignát edgy kis késessel
Igy kezdette szavait:
Uram! sokakkal kérkedel*
A második k d-ből jav.
Igen nagyon ditsekedel
Erőd ’s hasadra nézve.

19. Nékünk a’ nationális
Industria[11] azt tette
Hogy mint az Anglusoknál is
Birodalmunk vetette
Élünk vizenn és szárazonn
Mind ezenn mind pedig azonn
Edgyaránt kereskedünk.

20. Mindenünnen gyül a’ sok kints
Gazdagodik országunk
Edgy henyélő Hazafi sints
Mutatja a’ nadrágunk
Már mi is a’ világébol
Mint Görög a’ Magyarébol
Farkas Bundát vehetünk

21 Járnak fa haj szin dalmányba
Minden Elölkelőink
Talpig drága zöld bársonyba
Gazdag Kereskedőink
Sehogy sints[12] a’ Banderium
Melly pro salute civium
Agyon tántzolta magát

22 Ha ugy tetszik Felségednek
Hogy ezeket meglássa
Leszek Anchisességednek[13]
Mindjárást Aeneássa
De tartódzon a’ nyakamon
És*
A szó Hogy-ból jav.
bé viszem a’ hátamonn
Hogy segge meg ne ázzon.

23. Ezt mondván le gugyorodik
A’ Tó alsó partjára
Felsége rá kutzorodik
Collegája hátára
Fel türvén bodros Taszliját
Markába fogja*
A j y-ból jav, az a fölött lehúzott ékezet.
Tzapfliját
Felséges Tragerjének[14]

24. Nagyot kurjant Jubilate[15]
Bőréböl majd ki szalad.
Látván hogy illy delicate[16]
Uszik ’s a’ part tsak halad
Kiáltozza Vivát! Vivát
Kivévén edgy perspektivát
Látja hogy már jól benn van

25 De hogy kezde a’ vizekbe
Lejjebb lejjebb süllyedni.
Két szeme lábbadt könnyekbe
El kezde keseredni
Már uszását maga bánja
Fizignátnak nem kivánja
További szolgálatját.

26. Busultába el hajitja
Puderes parókáját
Lábával jobban szoritja
Társa oldal bordáját
Nem fért volna ijjedtébe
Már edgy zab szem a’ seggébe
Ki verte a’ szar szeplő

27. Reszket neki lába ’s keze
Mint a’ fagyos kotsonya
Nyögve néz a’ Tó szélére
Eszébe jutván Honnya
Farkát hoszszan le-botsátja
Hogy mínt evező lapátja
Segittsen a’ vizekenn.

28. De hasztalan a’ sok habot
Mind jobban kezdi innya
Nints Compostelli Jakab ott
Sem Senis Katalinja
Bár mind kettöt kérte sokat
De ök nem hagyják álmokat
Végre igy fakada ki:

29. Nem igy vitte ám a’ Bika
Europát Kretába
Mint engem ez a’ gaz béka
Rezidentziájába.
Ördög vigye Palotádat
Vizbe zárt Venetziádat
Már ez nem Politia.

30. Hát edgy kigyó ki tsuszámla*
A t f-ből jav.
Tüzelt szeme pillája
A’ vizen fellyül tsillámla*
Az utolsó l j-ből jav.
Nemzeti Kokárdája
Ezt meg látván a’ kákába
Mind a’ kettő a’ gatyába
Rezele ijjedtébe.

31. Fizignát a’ Tó fenekét
Lakván, magát el rejté
Hogy ö edgy Király gyermekét
Ölné meg, el felejté
Búván a’ Tónak méllyére
Meg szabadult szerentsére
Ebek*
ebed ért. sz. em.
harmintzadjátol.[18]

32. Ö pedig maga maradván
A’ mint uszhatik úszik
Ujjait öszve szoritván
A’ vizen hanyatt tsúszik
Látván hogy el kell patkolni[19]
Bús hangonn kezdé danolni
A’ Rákótzi notáját.

33. Noha magát felrugdalá
A’ vizek tetejére
De ismét sujjede alá
A’ Tónak fenekére
Bár akarmínt probálgatá
De el nem távoztathatá
Még is e’ lutskos halált.

34. Edgy Anglus Rock[20] volt nyakába
Bő mint a’ Japponika
Dugva vala Kaputjába
Poézis Rhetorika
E’ volt leg nagyobb terhére
’S le huzván a’ viz méllyére
Végre így kiálta fel:

35. Fizignát igy kell tsinálni?
Ez e’ a’ Jus Gentium?[21]
Huntzfutnak fog declarálni
Ezért a’ Consilium
Ezt a’ Szent Atyák jól látják
Ezért Fejedre Botsátják
Tüzes Anathemájok.

36. Nálam erősebb nem valál
A’ szárazon hitetlen
Ezért hogy most így meg tsalál
Nem maradsz büntetetlen
Ne félj még boszszut fog állni
Siklóson fog captiválni[22]
Az Egerek serege.

Második pipa dohány.
Mind a’ két részröl való Ország’ Gyülése ’s hadi készületek.

37. Ezt mondván meg haláloza
’S már véres tajtékot túr
Éppen ott karessirozza
Obester Pörtznyali Úr
El mereszti szemét száját
Seggbe rugta*
rukta ért sz. em.
szép Dámáját
’S az Aulánál kárt tészen

38. Kik beszédénn ott valának
Méreggel el-telének
’S mindjárt a’ Nador Ispánnak
Illy jelentést tevének:
Hirdesse ki a’ Dietát
Mindenfelé gyors stafétát
Küldjön a’ Státusokhoz

39. Nékik ily jelentést tegyen
Hogy helye Dietának
Trokszartaksznak háza legyen
A’ Pszikarpaksz Attyának
Ki már szerentsétlen éppen
Lebegett a’ Tó középen
El nyulva ’s meg meredve.

40. Hogy pedig ad Sextam Mai
A’ Rendek be gyülének
Az Ország tarka bándáji
Vélek fel érkezének
Mindjárt az Ország Nagyjait
A’ had környűl állásait
El-hagyván más gond főzte

41. Öt hétig dévánkozának
A’ Vallás dolga felett
De a’ sok mende mondának
Edgy szálnyi haszna se lett
Trokszartaksz végre fel álla
’S Királyoson perorálla
Utoljára ekképpen:

42. Hatalmas Rendek jóllehet
A’ kár engem illete
’S ellenségem nékem lehet
Tsak a’ békák nemzete
De edgy Kron Printz[23] megölése
Mint a’ köz jó megsértése
Publicumra tartozik.

43. Három fiam vólt nékem már
Mind a’ hármat meg ölék
Az edgyiket ama Fa Vár
Által széljel dörzsölék
Másként veszett a’ másikja
A’ Kannibalok Katzikja[24]
Matska Ur evé ezt meg

44. A’ harmadik*
A második a d-ből jav.
ki Annyának
’S nékem is kedves vala
Mostan egész Hazájának
Bánatjára meghala
Hogy Fizignát Ur megtsalá
És az átkozott Tó alá
Folytotta hitetlenül.

45. Azért kérem a’ Rendeket
Fegyverbe öltözzenek
Készittsék regementjeket
Mennyünk haddal ellenek
Nem lessz senkinek panaszsza
Teli a’ bellica cassa[25]
’S Armamentarium.

46. Igy buzditá a’ Sessiót
Ez nagy hangal pengeti
Hogy ö igér négy milliót
A’ köz nép megfizeti
A’ Fő hadi Ministernek
Concredállák[26]*
A c e-ből jav.
a’ fegyvernek
’S holmi egyébnek gondját

47. Fel fegyverkezik fejenként
Az egész militzia
Contráhálja[27] seregenként
Magát az Ármádia
Velek a’ sok Társzekerek
Sokféle rendü fegyverek
Puskák ágyuk, morsárok.

48. Osztán a’ Nyirbe küldének
Edgynehány legényeket
Kik a’ seregnek szednének
Posztót és egyebeket
Ezek sok Dámának ’s Urnak
Selymét el vágván mondúrnak
És zászlónak el vivék.

49. Tol sip vala trombitájok*
<musikájok> trombitájok
Dobjok bőrből készüle,
Edgy hegyes tő a’ szabjájok
Ez Dámáktól kerüle
Kalapjok szép mák tokokból.
Tarka pillangó szárnyakbol
Volt kötve bokrétájok.

50. A’ félénk Dragonyosoknak
Dió haj vólt mellyeken
A’ vidám bakkantsosoknak
Megygy mag volt láb fejeken
Szép volt gavalleriájok*
Cavalleriájok ért. sz. em.
Mindnyájoknak paripajok
Vala edgy szuka egér.

51. Bajusszokat ki pedrették
Holmivel Huszárosan
Nadrágokat fel kötötték
’S Kardjokat Magyarosan
Ezzel a’ Trombitát ’s Flótát
Fuván a’ Mohátsi nótát
Hangoztatják bús szóval.

52. Hallván avandzsirozgatni
Annyi sok regementet
Fizignát kezdi hivatni
A’ Nemzeti Conventet
Be is gyül a’ sok Klubista
Ki mint hajdan Novellista
Tudta a’ Politicát.

53. Hánnyák vetik az eszeket
Vagynak mind in anxio[28]
A’ Hadi Ministereket
Kérdík kell hány millio?
’S edgyszersmind az ellenséges
Nemzet ellen nevettséges
Beszéddel protestálnak.

54. Azonba Gróf Nagy Kákai
Be lép a’ Palotába
E’ lakott az Agy allyai
Trokszartaksz aulájába
A’ békesség idejébe
A’ Béka Nemzet képébe*
Az utolsó két szó olvashatatlan szókból jav.
Ambassadeur[29] volt neve.

55. Ezt mint ellenség követét
El küldék a’ Királlyához
Hogy tudositsa a Nemzetét
Készüljön a’ tsatához
Ki fel állván nagy pompával
Trokszartaksz Király szavával
Igy szollott a’ Conventbe.

56. Hatalmas Béka nemzetek!
’S A’ Hazának képei!
Véres haddal fenyegetnek
Az egerek rendjei
Engemet haza küldének
Hogy a’ mit ök végezének
Jelentsem meg tinéktek.

57. Fizignát mivel Printzeket
A’ Tóba süllyesztette
Azért ők haddal titeket
Támadnak meg érette
Hanem bátran hartzollyatok
Kik a’ hazába voltatok
’S Vagytok hiv Pátrióták.

58. Hallván ellenséges tzélját*
A szó eleje olvashatatlan betűkből jav.
A’ Trokszartaksz népének
Fel berzeszti rá taréját
A’ Klúb[30] kevély lelkének
Fel háborodva zúgának
Mint a’ Jó’sef halálának
Hirére a’ Magyarok.

59. Hogy a’ Vád mind Fizignátra
Jobban jobban tűzele
Látván hogy nints egyéb hátra
A’ Conventbe fel kele
Generalissimus ranggal
Birván méltóságos hanggal
Igy kezde kurottyolni.

60. Barátim! hát már az oka
Annak Fizignát vala
Hogy az ö Király fiok a’
Tónak vizébe hala?
Nem tudván uszni valóba
Ö a’ constitutióba
Nem tsuda ha el merült.

61. Most már az*
már <ö> az
ö emberei
Látom engem okolnak
’S azért a’ nemzet képei
Árulással vádolnak
Hát a’ mit e’ mélly Tó tsinál
Annak már edgy hazafinál
Kell e’ okát keresni?

62. De tudom én tsak várjanak
Mit kell tsinálnunk velek
Hogy mind meg bolonduljanak
Amaz Achitofelek
Én velem edgyet érthetnek
Ha ugy tetszik a’ Nemzetnek
Bölts ’s hatalmas képei.

63. Gyüjtsük öszve a’ sereget
Fegyverbe öltözzenek
Mindenütt a’ Tó megett
Vonjunk Kordont ellenek
Erősittsük a’ Gránitzot
A’ morsarat ’s Haubitzot
Kettőztessük Várain.

64. Mihent népünkre rontanak
És határinkhoz érnek
Verjük meg! rajta! hulljanak
Özönébe a’ Vérnek
Verjük meg gyözödelmesen
Hogy haza edgy se mehessenn
Épen*
Epén ért. sz. em.
fegyverünk elől.

65. A’ kiket hadi foglyokká*
A g l-ből jav.
Teszünk ezen tsatába
Legyenek ujj Polgárokká
Ök a’ Respublicába
Ha négy öt krajtzárt találunk
Zsebjekbe, jó lessz a’ nálunk
A’ Nemzet fundusának.

66. Igy osztán a’ Respublicát
Köztünk fel épithettyük
’S Nálok*
Nálunk-ból jav.
az ujj Politikát
Javunkra be vihettyük
Mindjárt a’ tsata mezején
Állitsuk fel jó idején
A’ szabadság szent fáját

67. Fel kiált a’ Klúb viváttal
Éllyen! a’ Nemzet éllyen!
Éllyen a’ nép Fizignáttal
Kettőzteti kevélyen
Azután a’ sok Barrerre
A’ Convent itéletére
Más holmikat emlite

68. Végtére edgy a’ többeknél
Okossabbik fel álla
Eddig ugymond mindeneknél
A hal nyelv vigeála[31]
Kárára egész Hazánknak
’S Nemzeti Polituránknak
Nagy hátráltatására.

69. Hanem Anyai nyelvünket
Vegyük be a’ Hazánkba
E’ segiti Nemzetünket
Ki pallérozásába
Erre sokann rá állának
Látván hasznát tanátsának
Ezenn okos embernek.

70. Sokan a’ tudatlanok is
Ellenére szoltanak
Bár a’ hal nyelven magok is
Imigy amúgy tudtanak
De tsak ugyan rá levének
Hogy már vég bútsút vennének
Ez idegen hal nyelvtöl.

71. A’ belső rendeléseket
Hogy a’ gyülés meg tette
A’ hadi Fö Vezéreket
Készületre kisztette
Azért a’ Convent szavára
Mind fel készül a’ tsatára
Az egész béka gárda.

72. Truppba áll az egész sereg
Zöld és veres ruhába
A’ Nemzeti nóta pereg
Kuruttyoló szájába
Talpig jól készült fegyverbe
Be állanak az ezerbe
A’ buzgó Hazafiak.

73. Fizignát a’ Trombitára
Sergét körül kerengi
Zörög dobog dob módjára
A’ rezgő áll kekengi*
akkekengi A Zilahi-féle szövegváltozat szerint em.
Buzdul rá a’ béka gárda
Lobog fején a’ kokárda
Félre nyomja kalapját.

74. A’ határon Táborokat
Körül sántzolták méllyen
Belől tsörgetik kardjokat
’S Puskájokat kevélyen
Bár belől szivekbe fáznak
De vitéz ...*
Kitörölt, olvashatatlan szó.
szikráznak
Kivül a’ jó Chámpántol.[32]

75. A’ lármára meg rendüle
Jupiter palotája
A’ serpedlije[33]*
A p b-ből javítva.
fel düle
Le hulla az órája
Nem nyughatik az eresztöl
A’ Feleségén keresztül
Le ugrik az ágyárol.

76. Le néz láttya fegyveresen
A’ Fizignát seregét
Földhöz tsapja nagy mérgesen
Singes háló süvegét
Mellyre szörnyü szélvész omla
’S tsak nem ég föld öszve romla
Jó hogy el mosolyoda.

77. Edgyet tsendit, ’s a’ szobába
Mercurius be megyen
Menny mondjad tiz óra tájba
Minden Isten itt legyen.
El megy Mercur ’s az Istenek
Mind edgy lábig fel gyültenek
Reggeli Templom után.

78. Ekkor nékik meg mutatja
A’*
Olvashatatlan betűből jav.
szörnyü sokaságot
Vélek rendre tsudáltatja
E’ nagy hatalmosságot
Millyen az Oriásoknak
Avagy a’ Centaurusoknak
Rettentő sokaságok*
E sor után rímváltozatként szerepel: nagy Táborok.

79. Kérdi nyájas mosolygással
(Mellyre ég ’s föld meg éle
’S a’ kopó szar is rakással
Tzukorrá leve véle)
Mellyik akarna le menni
És segitségére lenni
Valamellyik Nemzetnek.

81. A’ többek közt Minervához
Igy szolla meg ölelvén
’S gyenge száját szakállához
Nyájassággal dörzsölvén
Hát te leányom le szállaszsz
Segitségére ki állaszsz
Az egér Armadának.

81. Mert a’ te Templomodba is
A’ Magyar nemeseknél
Alig lehet kapni ma is
Egyebet egereknél.
Még a’ Szent Muzsáknak rakott
Edgy két Templomba se lakott
’s lakik egyéb egérnél.

82. Atyám! igy felele Pallás
Jupiter tanáttsára
Nem tetszik ez a’ javallás
Nem állhatok szavára
Nékem igen sok kárt tettek
Olajt ’s mindent öszve ettek
Templomomba ök nékem.

83. Öszsze rakták szép leplemet
Melyet szőttem sejemböl
Ki pusztitottak engemet
Már minden költségemből
’S ha meg nem adom a’ selyem
Árrát rólam a’ pendelyem
Rövid időn le huzzák

84. De ezzel semmit nem mondok
A’ békáknak hasznára
Mert ök tsak ollyan bolondok
Először ’s utoljára
Hogy a’ hadba el fáradtam
Miattok el nem alhattam
Ki világos virradtig.

85. De segittségre hozzájok
Ne induljunk Istenek
Hogy éles kardjok szabjájok*
szabjája ért. sz. em.
Meg ne sebesitsenek
Mert vakmerők a’ Státion
Bár edgy egész Batálion
Isten mennyen ellenek.

86. Innen leg szebb nézni a’
Magos égböl reájok
Bátran mint most a’ Frantzia
Hadat némelly Királyok
Nagy Complimentet vágának
Az Istenek ’s fel mászának
Az Ég kéménye*
Az e fölött áthúzott ékezet.
mellé.

Harmadik pipa dohány
A’ tsata a’ nevezetessebb történetekkel.

87. Hát edgyszer a’ Trombitákat
El kezdik harsogtatni.
A’ dobokat és Flótákat
Nagy lármával kongatni
Jupiter is a’ tsatára
Rá ütvén a’ Pap tyukjára
Jelt ád a’ kémény mellől.

88. Elsőben is ki mozdula
Báro de Gránd[35] Brekeke
Mindjárt ellene nyomula
Nyalnádtüi serege
Sem ez sem az meg nem retten
Bátran vinak végre ketten
A’ Vezérek ki állnak

89. Öszvé tsapnak Grand Brekekét
Nyalnádtűi le vágja
Grand Brekeke megharagszik
A’ tromfot viszsza vágja
Ötször vették edgymás nyakát
Ötször mondtak jó éjtszakát
Mind ketten az életnek.

90. Végre de Gránd Brekekének
Hatalmas tsapására
Nyalnádtűi életének
Jutott vég órájára
Mikor a’ feje le esett
Gondolkozván edgy keveset
Tsak ugy nézett utánna.

91. Erre meg búsult szivébe.
Üregjári hevesen
Ki ált ’s Obester Crotébe[36]
Űti kardját mérgesen
Croté nemes lelkü vala
Szégyenletébe meg hala
Hogy rajta edgy Stikk esett

92. Cróté szomorú halála
Debétét órron üté
Edgy pár pisztoly vala nála
’S azt meg töltvén el sűté
’S azzal fö Hadnagy Csuprait
Ki biztatta pajtásait
Agyon lövé vitézül.

93. A’ mig az Avangardenek
Igy folyának tsatái
Mind edgyüvé érkezének
A’ nagy Sereg osztályi
Bezzeg akkor volt a’ mi volt
Ijjedtébe az is meg holt
A’ kinn*
kinn <még>
semmi sem esett.

94. Ekkor a’ Kenyér mezzei
Bán vitéz seregével
Bé vága békák rendjei
Közzé nagy vitéz hévvel.
Marschal Criőr két regement
Vasasokkal ellene ment
Igen kemény tüz alatt.

95. Ez a’ Criőr edgy hasztalan
De nagy szájú Ur vala
A’ Hazának edgy oktalan
Hasnál mást nem hizlala
’S nálunk is vagynak ollyanok
Kik nagy szájú tudatlanok
’S tsak hasokat hizlalják.

96. Criőr kezdé nagy lármával
Tsufolni ellenségét,
De a’ Bán is szablyájával
Meg nyomá kevélységét
Mert rá vágván köldökére
Ki omlott a’ föld szinére
Bélével edgyütt hája

97. Bűrbő Criör Adjutanja
Látván estét Urának
Meg áll, sárkánnyát fel vonja
Mérgébe pisztolyának
Üregjárira rá süti
’S szép bokrétáját le üti
A’ halálos golyobiss.

98. Igy hala meg Üregjári
Tsillaga hazájának
Kinél a’ földnek határi
Böltsebbet nem tartának
E’ nem bálba nevekedett
Mint sok meg németesedett
Magyar nemes Urfiak.

99. Üregjárinak halála
Bűrbőnek káros leve
Mert meg látá mit tsinála
Nyalnádtüi eleve
Bürbö fejét elragadá
És sok kéresére adá
Viszsza szegény Bürbőnek.

100. Major de Su meg pillantván
A’ Bürbő harmintzadját
A’ tó felé el illantván
Oda hagyá Századját
De mig ő a’ tóba fered
Néki is utána ered
Nyalnádtüi lóháton

101. Ott a’ Tóba által vervén
Meg ölé dárdájával
Már most a’ parton hevervén
El nyult kövér hasával
Mellyet sok jobbágyok zsirja
Hizlalt, mint Climius irja
Sok Magyar Földes Urrol.

102. Markasrő Fö Kapitánynak
Ebbe látták tsatáját
El vette Gróf Túródványnak
Pixisét és óráját
Hogy Madám la Grenovilnak[37]
Ha vidámabb idők nyilnak
Meg nyerhesse edgy tsókját.

103. Más oldalt az ellenséget
Mézvájó rettentette
’S hogy a’ szörnyü veszteséget
De Roso észre vette
Haza futa szállására
Bizván d’ O Májorjára
Az egész companiát.

104. A’ Khalchfressert edgy nagy száju
Német Marschal le vágá
Bátor nagy familiaju
Printz vala ö Nagysága
Sok Magyar köz emberekből
Mint az illy gyáva Printzekböl
Jóbb Katona lenne ám.

105. Elég hogy Printz Khalchfressernek
Illy véletlen halála
A’ por német egereknek
Rémülésekre vála
Tele lett a’ bugyogójok
El hajgáltak a’ zászlójok
’S szaladtak szerte szellyel.

106. Látván ezt Gróf Deszkarági
Edgy nagy vitéz Generál
Hogy már a’ Magyar országi
Nép is mindjárt retirál.
Meg állya a’ széledőket
’S jól öszsze attázván öket
Viszsza üzi mérgesen.

107. Tót Blatovszki ott tserkésze
Hogy neki gátot tégyen
Deszkarági rá se néze
Segbe rugja ’s el megyen
Blatovszki ló szarrá leve
Mint a’ millyen volt eleve
Szent Péter elött neme.

108. Obester Monsieur[7] de Túró
Sergét bellyebb vezeti
Lábon kapja Petsenyésit
A’ Tóba belé veti
’S ekképp szegény Petsenyésit
Meg vetvén sok könyörgésit
Belé fojtá a’ tóba.

109. Ez Obester Pupos vala
Rekedt torkú és siket
Hét lyukra folyt az oldala
Frantz ette mindeniket
A’ nevét maga kezével
Le nem tudta irni mivel
Kondás vólt az Apja is.

110. Még is Obesterré leve
Mert száz aranyat lopott
Ezenn vitézséget veve
Edgy illyen ütött kopott
Meg van az is Hazánkba már
És pénzért az ökör szamár
Azzá leve a’ mi nem.

111. Báró Morzsakapó álla
Bosszút a’ megholtakért
Ö ötven nyakat kaszála
’S vága le edgy két nyakért
Limönőt a’ többek között
Bár eleget esedezett
Vitézül meg fritskázta

112. De ezt meg látván meszszirül
A’ Limönő testvére
Ragad a’ Tónak széléröl
Edgy tsomó sárt kezére
Morzsakapóhoz megy azzal
’S hozzá tsapván edgy halmazzal
Tsak nem meg vakitotta.

113. Ama’ méreggel el telvén
Szinte a’ földre bukott
De a’ partrol fel eszmélvén
Edgy vaskos Nepomukot
Limönőhöz hozzá sujta
Az magát hanyatt el nyújtja
A’ porba viszsza zuzta.

114. Hanem Crüszször boszszút álla
Morzsakapón érette*
erétte ért. sz. em.
Mert véle szembe ki szálla
’S Fejét el tsippentette
Ki hogy fő nélkül maradott
Fejét meg tsóválván mondott
Edgy keserves Adieut.[38]

115. Magrág unván a’ hartz szagát
Félre méne peselni
El lövék gatya madzagát
Kurázs ezt*
ezt el-ből jav.
el szenvedni
De végtére el jajdúla
’S mind két lábra meg sántúla
’S Búvik edgy nagy mélly lyukba

116. Vigyázz bátor hátul kesej
Légy is vigyázz magadra
Minden bolond hejt ne peselj
Mert gatya mattzagodra.
Rá találnak*
Az első a fölött áthúzott ékezet.
pettzenteni
Pedig jó ám azt félteni
Emberséges embernek.

Negyedik Pipa dohány
A’ tsatának nagyja és Ki menetele.

117. Maga Trokszartaksz álla ki
Utollyára a’ gátra
Edgy töltött pisztolyt huza ki
’S rá löve Fizignátra
Ö is el süté puskáját
De el hullatván kováját
Tsötörtököt kiáltott.

118. Probálgatja százszeressen
De még is el nem tsattan
Trokszartaksz pedig mérgesen
Szeme elébe pattan
Ki rántja éles szabjáját
’S a’ Fizignát tomporáját
Vele jól meg hasitja.

119. Bezzeg Fizignát sem véli
Már e’ dolgot tréfára
A’ tó fenekét szemléli
Fut sántán a’ partjára
Nyomul Trokszartaksz utánna
Mert egész zsákmányt kivána
Tenni gonosz lelkéből.

120. De d’ Onnyó oda nyargala
Hogy a’ dolgot meg sejté
Fizignát bár sánta vala
El fut ’s magát el rejté
És mig d’ Onnyó sok tsapással
Vivik maga Trokszartákszal
Ö addig elébb állott.

121. Mig Márs a’ véres tsatának
Dühös fegyverével öl
Sok ezeren el hullának
Addig mind a’ két felöl
A’ Tó vérrel veresellett
Az egész mező el tellett
A’ sok száz holt testekkel.

122. Az egerek novájokba
Róla ekkép’ irának
Hogy a’ békák táborokba
Nyoltz ezeren valának
Kiknek a’ hartzba lett végek
Pedig az ö veszteségek
Másfél százra sem mégyen.

123. A békáknak ujjságai
Ellenbe igy irának
Hogy az egerek holtjai
Tiz ezeren valának
Ök pedig bár meg gyözettek
Még is többet nem vesztettek
Mind öszve is ezernél.

124. Az alatt Bőrrágadi
Az egész Al-Föld Bánja*
A j y-ból jav.
A’ Magyar Országi hadi
Sereg fő Kapitánnya
Vitézeivel el jöve
’S még messziröl reá Löve
A’ küszködő békákra

125. Ennél vitézebb Vezére
Nem volt az egereknek
Most tehát segitségére
El érkezvén ezeknek
Beléjek ujj erőt ada
A’ békaság meg szalada
Nyakra főre előttök

126. Akkor a’ Márs unokája
Állván a’ tó partjára
Esküdve assecurálja
Mennyre*
Az r b-ből jav.
földre*
Az f ’s-ből jav.
’s magára
Hogy el állván minden utját
Egész tzudar pereputtyát
El törli a’ békáknak.

127. De véghez is vitte volna
Vitéz lévén szándékát
Ha Jupiter hagyta volna
A’ már széllyel vert békát
De meg szánván szegényeket
A’ bámuló Isteneket
Végre igy szóllítá meg:

128. Colleg’ Uramék! menkü nagy
Dolog ám ez, ugy e’ hát
Isten uttse ez a’ fitzkó
Mind meg eszi a’ békát.
Eb ugatta kis Scythája
Magamnak is hogy reája
Néztem, lóggott a’ szügyem.

129. Nó tsak hát Márs Fiam Uram
Mennyen le kend hozzájok
Hadd bodorodjon a’ békák
Le konyult bokrétájok
Pallás tzutzám ö kemével
Le lodulhat ’s edgy*
Olvashatatlan szóból jav.
erövel
Virgázzátok fel öket.

130. Erre az egész Palota
Fel zudul ’s az Istenek
Néki mivel nagy Despota
Nein nixel feleltenek.
De Márs szólla végre belé
’S Jupiternek ezt felelé
Nagy Categoriával:

131. Oh Jupiter sem Pallásnak
Sem Mársnak vitézsége
Nem használhat ’s e’ romlásnak
Még azzal nem lessz vége
Ha tsak mi mind le nem szállunk
’S Bőrrágadinak nem állunk
Tüzzel vassal ellene

135. Vagy ha tüzes meny köveid
Nem hullatod ellenek
Mellyekkel ellenségeid
Hajdan le-verettenek
’S a’ mellyekkel Enceladot
És a’ több reád támadott
Titánokat meg töréd.

133. Igy szólla Márs, ’s az Istenek
Le szállani nem mernek
Hanem menyköket hajtani
Tanátslnak Jupiternek.
Ki is ezek tanátsábol
A’ nadrág hasitékjábol
Ki huza edgy nagy menykőt

134. Hát mihelyest ezt ki vette
Nadrág hasitékjábol
Az üllepe olly felette
Nagyot durranta hátul
Hogy az el szédült Istenek
Egészen el rémültenek
’S Bé fogtak az órrokat.

135. Kivált az Isten Aszszonykák
El sikolták magokat
’S hogy Majestássát meg látták
El dugták szem héjjokat
De a’ dugást ugy intézték
Hogy ujjaik közzül nézték
Mint leányaink szokták.

136. A’ békáknak ’s egereknek
Sergei meg rettennek,
Soká volt mig fel eszmélnek
’S álmokbol fel serkentek
De nem szünt meg Bőrrágadi
Sorra nyakazni a’ hadi
Tüzre termett békákat

137. És el is vesztette volna
Örökre a’ békákat
Hogyha meg nem szánta volna
Jupiter a’ párákat
Ki a’ Tó mellyékröl végre
El küldötte segittségre
A’ Karkinok Nemzetét

138. Ezek oldalaslag mennek
’S tsontbol vagynak egészen
A’ mellyekböl tekingetnek
Nyakok edgy srófot tészen
Tsillagzik a’ tsont hátokon
’S a’ két nagyobbik lábokon
Edgy edgy Guillotin vagyon.

139. Békákkal edgy hazáúak
Velek szoktak múlatni
Két fejüek nyoltz lábúak
Kézzel meg nem foghatni
Ezeket pedig rákoknak
Nevezik a’ Magyaroknak
Minden Lexiconjai.

140. Ezek hát az egereknek
El vagdalák farkokat
El metélék szegényeknek
Kezeket és lábokat
Mellyre ök megfélemlének
’A hanyatt homlok sietének
A’ tsata helyről haza.

141. Már tsak nem el nyugovának
A’ nap tüzes lovai
Fényes posztilionnyának
El hunyván sugárai
Hogy az Egek borúlának
Ezen edgy napi tsatának
Ekképen leve vége

________________
Nékem is fogytig ki égett
A’ dohányom azonba
Pedig igen kevés termett
A’ Magyar Heliconba
Mert el nézhetik Uraink
Tölök Pindusi halmaink
Nem igen miveltetnek.Márton József kiadása, 38–39.
JEGYZÉSEK és MAGYARÁZATOK
a’ sorok eránnyában álló számok szerént.

1 Körmös hal, az az; béka.
2 Bon jour! Frantziául van, olvasd: bon zsúr; ezt teszi: jó napot!
3 Haereditario Jure: az az; örökös jussal.
4 Im-Hoff, régenten híres könyvnyomtató vólt Bazileában.
*
Az itt magyarázott szó nem szerepel szövegforrásunkban.
5 Kalandozó, az az; Kalendáriom.
5* Donna, Főbb rangú Aszszonyság v. Dáma.
6 Panizálnak, az az; kenyereznek, esznek.
7 Monsieur, olvasd: Mosziö Ölyv, az az: Ölyv Úr.
8 Madám, Aszszonyság.
9 Festung, 𝔣𝔢𝔰𝔱𝔲𝔫𝔤, vár.
10 Stratagema, hadi fortély.
11 Nationalis Industria, Nemzeti szorgalmatosság, munkásság.
12 Sehol sints, annyit tesz mint: ahoz képest semmi sem; vagy, elbujhat előtte; nem is hasonlítható ehez, ’s a’ t.
13 Az öreg Ánchisest Éneás a’ fia Trója elpusztúlásakor a’ hátán vitte ki az égő városból.
14 Tráger, így nevezik a’ nagy városokban a tereh hordásból élő embereket, a’ kik a’ felvállalt terhet többnyire a’ hátakon viszik.
15 Jubilate! Íhj haj!
16 Delicate, kedvére.
*
Az itt magyarázott szó nem szerepel szövegforrásunkban.
17 Mord! Rettung! Gyilkos! Segéljetek!
18 Ebek harmintzadjától. Némelly kézírásban így van, Ebes. Mind egy. Amúgy közönségesebb; így eredetiképpen jobb. Wolfsthál-t Posonyon túl régenten Ebesfalvának és Ebesnek is hívták. Innen vehette az a’ szóllás formája eredetét.
19 Elpatkolni, elveszni, meghalni.
20 Rock, bő kaput, kabát.
21 Jus Gentium, Népek v. Nemzetek jussa.
22 Captivalni, fogságra tenni.
23 Kron-Printz, Korona Örökös Hertzeg.
24 Kannibáloknak neveztetnek a’ Karaibi Szigetek vad lakosi, a’ kik elfogott ellenségeiket megeszik. Katzik v. Kadzik, vezér.
25 Bellica Cassa, ’S az Armamentariom, a’ Hadi Kaszsza és a’ Fegyvertár.
26 Concredálják, reábízzák.
27 Contrahálja, öszvehúzza.
28 In anxio, nagy szorongattatásban.
29 Ambassadőr, Főrangú Követ; Fő-Követ.
30 Klúb, v. Clubb, öszveszövetkezett társaság.
31 Vigeála, virágzott; volt szokásban, divatjában, ’s a’ t.
32 Champagne, Város és egész Kerűlet Frantzia országban, a’ hol a’ híres Sámpányi borok teremnek.
33 Serbedli, serbli, a’ Magyarnak nints, és így neve sints. Hagyjuk meg hát serblinek ezt az éjjeli edényt.
*
Az itt magyarázott szó nem szerepel szövegforrásunkban.
34 Slepp, úszó ruha, pávaköntös; páva farkú úszó köntös.
35 Báró de Grand; a’ Frantzia nyelvben ez a’ de nemesi rang jele a’ Nevek előtt, mint a’ Németben a 𝔳𝔬𝔫 és a’ magyarban az i helyett felvett y a’ Nevek végén. – Grand ezt teszi; Nagy; t. i. méltóságára, vitézségére nézve.
36 Kröte, Német szó, tesz: varas békát.
37 Grenouille, Frantziáúl van; olv. Grenuill az az: béka.
38 Adieu, olv: adiő, Frantziáúl van, ezt teszi: Isten hozzád!
39 Nichts, 𝔑𝔦𝔠𝔥𝔱𝔰, semmi. Itt ennyit tesz: de abból semmi se lesz.