MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Házasodj meg: mert roszszúl jársz.
Quod potest fieri per pauca, non debet fieri per plura.
1.
Clióval szűz Pasifaë!*
Az s z-ből jav.
Pendittsed citerádat,
Bőlts*
Bólts Ért. sz. em.
Priapus! ezek mellé
Szállitsd szent Músáidat!
Aganippe szent Hegyéről,
A’ Helikon’ vizé mellől
Eljővén, segíttsetek!

2. *
E versszak, valamint a 11. és 10. szakasz (fordított sorrendben) első kidolgozása a kéziratcsomó végén, a 30b oldalon van folytatólagosan egymás alatt, majd utólag az egész lap át lett húzva egy hosszú vonallal:
<El beszéllem>
<El beszélni kővetkezem
Rithmusba, már magam is.
Polyfemus a’ szerelem <kis Istene mely hamis>
Kis Istene melly hamis
Melly gyilkos az a’ Péter kés,
– Mellyel a’ szivbe vermet vés
’S veteráni barlangot
Meg van, [Alatta áthúzva: <Nohát>] Lagzi keresztelő
Ennek leg jobb flastroma
Vőfit kell <elb> hivatni elő
’S Ma sogo, holnap koma
A versbeis szép <figura> modi a’
Ha van benne Cadentia
’s egy sor ollyan mint másik
_______________________________
Ílly veszedelmes Piritus
Hát a’ Szerelmeskedés
Sok kárt tsinált [alatta: <volt>] in his rebus
Az a’ gonosz Péter kés
Nem jo ugyan magán’ lenni
De másét sem jo szeretni
Ez egy-házi scrupulus.>Elbeszélni kővetkezem
Elbeszélni kővetkezem
Rithmusba*
A h s-ből jav.
már magam is,
*
Az idézőjelnek nincs folytatása, ezért az olvasói szövegben elhagytuk.
„Polyfemus(e)1
(e) A’ Poétának gondolatja szerént a’ kis Ámor Polifémus. Ezt vagy a’ Nagy Képzelődés tsinálja, vagy a’ nescio!
a’ Szerelem
Kis Istene melly hamis!
Melly gyilkos az a’ Péterkés,
Mellyel a’ szivbe vermet vés,
’S Veterani barlangot.

3.
Ezért eggy igen nagy Házon
Melly nagy gyalázat esett!
Mikor benne Báró Jázon
Arany bundát keresett.
Ez a’ kutyásdi gyalázat
Lángba dőnté ezt a’ Házat,
’S Bele égett Medea.

4.
Hát mikor a’ híres Dafnét
Megszerette Minerva,
A’ Bodzába bútt, de onnét
Hajde, salva venia.
Régen íllyen érte Dafnét,
Ma is éri íllyen Rafnét,
Mig firkál Raf: fűr Kinder.(f)2
(f)Rafnak Munkáji vagynak für Kinder, mint Geografia, és Naturalis Historia.

5.
Nálunk is esik Fársángba
Gyakran olly forma Román,
Ha a’ Dáma Favorita
’S A’ Gavar nagy Kurtizán. – –
De ha íllyeket emlitűnk
Profanus Auctorok leszűnk;
’S Ki castral Juventius.(g)3
(g) Juventius S. I. Auctorum Castrator ipse incastratus. Sok van illyen!

6.
Hát még Trója miként jára
Hajdan a’ Görögöktől,
Hét esztendős háborúba
Szenvedvén kívűl belől;
Minthogy elragadta Idát,
A’ Török Basa Leányát
A’ Trójai Plebanus.

7.
Marchal*
A c s-ből jav.
Priam és Simois
Miként attakirozák,
De a’ Trója Sodromi-is
Bástyát hogy óltalmazák.
Mig az Amazon Seregek
Császárostól elérkeztek
Az Ajax vize mellől.

8.
Végre a’ Trójaikat
Hogy verék le Festunggal,
Mikor Creusa megszaladt
Centaurus társaival;
De Akhilles a’ Gőrőgőt
A’ Rátzot, Őrményt, Törököt
Ki ágyúzá Trójából.

*
A 9. és 10. szakasz fordított sorrendben következik a kéziraton. Cseréjüket az eléjük írt számok átjavítása jelzi.
9.*
Jav. ebből: 10.
Végre miképpen Helena,
A’ Tengerek Istene
Az*
Jav. ebből: A’
Ostromlókhoz leszálla
Rátz Kalugyer képibe:
Felvettette tiz mínával
Tróját, és*
Jav. ebből: ’s
Trója azonnal
Eggy Falóvá változott!

10.*
Jav. ebből: 9.
Illy veszedelmes Piritus
Hát a’ szerelmeskedés,
Sok kárt tsinált in his rebus
Az a’ gonosz Péterkés.
Nem jó ugyan magán’ lenni;
De másét sem jó szeretni.
Ez, eggy Házi scrupulus – – –

11.
Megvan: Lagzi Keresztelő
Ennek legjobb Flastroma
Vőfit kell hívatni elő,
’S Ma Sógor, hólnap Koma.
A’ versbe is szép módi a’
Ha van benne Cadentzia(h).4
(h) De tsak két soros legyen ám a’ Cadentia.
’S Eggy sor ollyan, mint másik.