MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Nyár.
A nap kettöztetvén hév tüzét a’ rákonn,
Magossan tündöklik a’ hideg climákonn.
Hevül a’ Neméa sárga oroszlánnya,
Mert sugárit a’ nap rá közelröl hannya.*
hánnya
Vévén a’ szirius tölle melegséget
Tüzes tsillagával minden határt éget.
Mihellyt dögleletes fényü tsillagzattya
Magát a’ Tsillagos Égen ki mutattya.
Azonnal a’ tavasz szépségi hervadnak,
A nyájas ligetek ’s mezök el fonnyadnak.
A tölle meg aszalt természetnek szomja
A rétek*
tek Tollhiba
haldoklo viragit*
virágit
le nyomja.
Le konyúl a’ beteg liliom ’s tulipánt,
Mellyeket belőll egy száraz hectika bánt.
Illatos kebele*
kebele<d>
Flórához temjénez*
temjénéz em.
Hogy könyörüllyön már beteg seregénn*
Jav. ebből: seregéhez
ez.
Néki alázatos szárát meg hajlittya
Az ujjito esöt nyiltt szájjal áhittya
El is jön az esső néha nagy felhövel,
De széllel dörgessel*
dörgéssel
villammal*
villámmal
’s meny kővel.
A’ forgó szél öszve tördeli a’ Fákat
El sodorja a szép*
aszep em.
vetés*
vetés[t] értelemszerűen em.
és plántákat.
A’ rohanó, zápor a’ rétet el mossa
A’ virágok’ nemzö*
Az e olvhtl. betűből jav.
részit le tsabdossa.
A’ tüzes menydörgés minden szívet gyötör,
A’ langozo meny kö minden felé ront tör.
Kopog a’ jeg*
jég
esö tördel mindeneket,
Agyon veri a’ szép viragos*
virágos
füveket.
De mihellyt a’ setét felhök el repülnek,
A haragoss egek ismét ki derülnek,
A’ mosdott nap eggy fél felhöre könyököl,
A meg szürt*
Az r l-ből jav.
aerben vidamon*
vidámon
tündököl.
Büszkénn mutogattya a’ szagos rétekben
Apro képetskéit*
A kep jav. ebből: tsepp, kepétskeit em.
a’ kristáj tseppegbenn
Egy illy hüs*
A h olvhatl. betűből jav.
essöért hánszor sohajtozott
A kit az izzadság ’s a’ por be sározott.
A ki lankadt karral vonta már kaszáját
Be édes örömmel kezdi most munkáját.
A’ meg élett barmok ’s vadak ugrándoznak,
A’ víg madarakkal a’ mezök hangoznak.

A nap kettőztetvén*
Az ő ö-ből jav.
hév tüzét a’ Rákon,*
Jav. ebből: rákon<n>
Magossan*
Az M H-ból jav., az s a lap szélén ʃ-ből jav.
tündöklik a’ hideg Klímákon.*
Jav. ebből: climákonn
Hevűl*
Az ű ü-ből jav.
a’ Neméa’*
A hiányjel utólag pótolva.
sárga*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Oroszlányja,*
Jav. ebből: oroszlánnya, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Mert súgárit*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., az ú u-ből jav.
a’ nap rá közelről*
Az ő ö-ből jav.
hanyja.*
hányja Jav. ebből: hannya.
Vévén a’ Szirius*
A lap szélén jav. ebből: szirius
tőle*
Jav. ebből: <l>le
melegséget,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Tüzes tsillagával minden határt éget.
Mihelyt*
Mihe<l>lyt
dögleletes fényű*
Az ű ü-ből jav.
tsillagzatja,*
Jav. ebből: tsillagzattya
A vessző utólag pótolva.
Magát a’ tsillagos*
A t a lap szélén T-ből jav.
égen*
Az é a lap szélén É-ből jav.
ki mutatja,*
Jav. ebből: mutattya.
Azonnal a’ tavasz’*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., az utólag pótolva.
szépségi*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
hervadnak,
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
nyájas ligetek ’s mezők*
Az ő ö-ből jav.
el fonnyadnak.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
tőle*
Jav. ebből: <l>le, az ő ö-ből jav.
meg aszalt*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
természetnek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
szomja*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
rétek’*
A hiányjel utólag pótolva.
haldokló*
Az ó Ó-ből jav.
virágit*
Jav. ebből: viragit
le nyomja.
Le konyúl a’ beteg liliom ’s tulipánt,
Mellyeket belől*
Jav. ebből: belől<l>.
eggy*
Jav. ebből: egy
száraz*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
hektika*
Jav. ebből: hectika
bánt.
Illatos kebele Flórához temjénez,*
temjénéz em.
A vessző utólag pótolva.
Hogy könyörűljön*
Jav. ebből: könyörül<l>yön
már beteg seregénn ez.
Néki alázatos szárát*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
meg hajlítja,*
Jav. ebből: hajlit<t>ya
A vessző utólag pótolva.
Az újjító*
Az ú u-ből jav., az í i-ből jav.
esőt*
Az ő ö-ből jav.
nyílt*
Jav. ebből: nyilt<t>
szájjal*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
áhítja.*
Jav. ebből: áhit<t>ya
El is jön az esső*
Jav. ebből: essö
néha nagy felhővel,*
Az ő ö-ből jav.
De széllel*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
dörgéssel*
dörgessel em., az s a lap szélén ʃ-ből jav.
villámmal*
Jav. ebből: villammal
’s menny*
Jav. ebből: meny
kővel.
A’ forgó szél*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
öszve*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
tördeli a’ fákat,*
Jav. ebből a lap szélén: Fákat
A vessző utólag pótolva.
El sodorja*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ szép*
Jav. ebből: <a>szep, szep em.
vetést és plántákat.
A’ rohanó, zápor a’ rétet el mossa,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
A’ virágok’ nemző*
Az ő ö-ből jav.
részit*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
le tsapdossa.*
Jav. ebből: tsabdossa.
A’ tüzes mennydörgés*
Jav. ebből: menydörgés
minden szívet*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
gyötör,
A’ langozo menny*
Jav. ebből: meny
*
Az ő ö-ből jav.
minden felé ront,*
A vessző utólag pótolva.
tör.
Kopog a’ jég*
Jav. ebből: jeg
eső,*
Jav. ebből: esö
A vessző utólag pótolva.
tördel mindeneket,
Agyon veri a’ szép*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
viragos*
virágos
réteket.*
<füveket> réteket Az áth. szó fölé írva.
De mihelyt*
mihe<l>lyt
a’ setét felhők*
Az ő ö-ből jav.
el repűlnek,*
Az ű ü-ből jav.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
haragos*
haragos<s>, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
egek ismét ki derülnek.*
A pont vesszőből jav.
A’ mosdott nap eggy fél felhőre*
Az ő ö-ből jav.
könyököl,
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
meg szürt áerben*
Jav. ebből: aerben
vídámon*
Jav. ebből: vidamon
tündököl.
Büszkén*
Büszkén<n>
mutogatja*
mutog<attya> atja Az áthúzott rész fölé írva.
a’ szagos rétekben
Apro képetskéit*
kepétskeit em.
a’ kristály*
Jav. ebből: kristáj
tseppekben*
Jav. ebből: tseppegben<n>.
Az itt következő két sor a ZC-ben záró sorpár volt, a Toldalékok megírása alkalmával azonban egy #-jellel négy sorral előrébb utalta a sorpárt.
A’ meg éledt*
Jav. ebből: élett
barmok ’s vadak ugrándoznak,
A’ víg madarakkal a’ mezök hangoznak.
Egy illy hűs*
Az ű ü-ből jav.
essőért*
Az ő ö-ből jav.
hányszor*
Jav. ebből: hánszor
sohajtozott,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
kit az izzadság és*
Jav. ebből: ’s <a’>.
por be sározott.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
ki lankadt karral vonta már kaszáját,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Begédes*
Jav. ebből: Be édes
örömmel kezdi most munkáját.*
A lap szélén egy 20.-as szám áll, ami az itt található sorpárok számát jelöli. Az utolsó sor után a következő bejegyzés található: Lásd a’ Folytatást pag. 18.
*
Az autográf toldalék a kézirat 99b (Csokonai saját számozásával 18.) lapján olvasható.
Be’ ártatlan Élet be’ édes Nyúgalom
Mellynek megsózója a’ Munka ’s Szorgalom.*
A kéziraton itt egy ψ jel áll, sorrendcserét jelöl.
*
Ez a sorpár a kéziraton egy sorpárral később következik, egy ψ-jel utal a cserére.
Oh be kedves Álom melly az elfáradott
Inaknak szükséges megtágúlást adott.
*
Ez a sorpár a kéziraton előrébb állt, e a sorrendcsere miatt értelemszerűen átrébb került.
Be jól esik a’ szűk*
<minden> a’ szűk Az áth. szó fölé írva.
Étel ha eleve
A’*
<gyom>
munkás gyomrába*
gyomba Tollhiba
minden vérré*
Jav. ebből: vérrel
leve
Ti!*
<kényesek>
kiknek nem ízes*
nem ízes A sor fölött beszúrva.
sem álom sem étel.*
Sorrendcsere történt, ezt számozás jelöli, eredetileg a kéziraton ez áll: sem étel sem álom.
*
<Nem ?est ízes>
Lássátok*
<itt>
millyen jó ez a’ dolog tétel.*
<Munka> dolog tétel Az áth. szó fölé írva.
Ti puhák! a’*
<kik> a’Az áth. szó fölé írva.
gyepre fekünni se*
A sor fölött beszúrva.
mertek,
Sőt*
Az S P-ből jav.
a’ lágy pihénn*
pihenn em.
is sziszegve hevertek.
Páva*
<tolla>
modonn fénylő Baglyok, kik*
<a’ kik ti> kik Az áth. szavak fölé írva.
modiból
*
<Ejjelt>
Éjtszakát tsináltok a’ Nap Óráiból.
*
<A>
Ti*
<akkor>
el púhúlt testtel*
testtel Tollhiba
*
<’s pisla>
ürögtök forogtok,
Vagy egész Nap estig*
<félho>
ájúltann hortyogtok.
Mikor*
<fel serkentek>
öszve főttök a’ forró Dunyhába.
*
<Inatok>
Érzésetek ’sibbadtt ’s agyvelötők kába:
Finnyás henyék, kiknek a’ has Istenetek.
Herék! kik tsak azért éltek hogy egyetek.*
Herék! kik tsak azért éltek hogy egyetek.<’S a’ hogy soha semmi dolog nem vólt kenyeretek.> Az áth. szavak fölé írva.
Hány*
Jav. ebből: Be.
fogásba esett jó izűnn eggy falat
Hogy fájás nem jött reátok az alatt?
*
<Lám>
S*
A szavak közé beszúrva.
a’ Munkás*
<sajtját>
kenyerét sajtját elő veszi
Délbe estve mindég*
<Ebédjét> <?jó Ebéd ?vatsoráját> Délbe estve mindég Az áth. szavak fölé írva.
jó izüenn eszi.
*
<Eggy>
Tiszta forrás*
forrás<ból>
vizzel enyhűl igaz szomja
Mikor fejeteket a’ sok*
A sor fölé beszúrva.
bor elnyomja.
Igy mikor sok Kintsbe áll néktek a’ halál,
Ő eggy napi Számból*
<egé>
új életre talál.
’S mikor nyavalyák köztt henyél a’ negédes
Néki a’ munka köztt éte álma édes!
Te Szegény Arató, ki Uradnak a’ nagy
Szerentsét irigyled: hallgass. Boldogabb vagy!*
A lap szélén egy 15.-ös szám áll, ami a Toldalékul megírt sorpárok számát jelöli. E mellett egy 4-es szám is áll, ami a Szatmárnémeti gyűjteményben megtalált plusz négy sorpárra utalhat. Itt azonban nem található. ???????? ez nem lehet, mert ott nincs is toldalék!!!! Miről van itt szó????