MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Vályi Nagy Ferenc – Csokonai Vitéz Mihálynak
Sárospatak, 1804. március 24.

Nemzetes Úr!
Bizodalmas Barátom Uram!

Hozzám küldött betses Levelét vettem; mellyet még a’ téli Vasárkor kellett vólna meg-előznöm; meg-is írtam, de itt maradtt a’ Levél annak gondatlansága miatt a’ kire el-kűldését bíztam. A’ Mettző-Társasághoz írtt Levelemet pedig, mikor már amazt másnak által adtam, tsak valamelly erre menő emberre lehetett bíznom – A’ Kleist el-adásábann minden módokat el-követtem, de igen kevés kőlt-el; hanem most már, az Ur által javasoltt mód szerént, mind ki osztogattam Husvét utannig, és a’ szerént okvetetlen el-fogom kűldeni az egéssz Summát a’ jövő Sz. György napi Vasárra. Azon Pénzt pedig, a’ mit bé-vettem az el-adattatott exemplarokból, semmi jó moddal most az Ujhelyi Vásárkor el nem küldhettem; mivel némelly Pipát Árúló Asszonyokonn kívűl, semmi Debretzeni alkalmatosságra nem találtam: ismeretlen Asszonyokra pedig, valamint Postára-is bízni nem bátorságos vólt – Ugyan ezen vásár alkalmatosságával vártam az Urnak mind Követjét, mind újj Múnkájának Exemplárjait; de hozzám nem érkeztek. El-adásokat szívesen fel-válalom; tsak hogy Pünköstig érkezzenek; mert azon túl késő lészen; mivel a’ Deáknak azon túl szinte Karátsonyig kevés pénze vagyon: Aratás utánra pedig ki-osztogatni nem bátorságos; mivel akkorra némellyek közzűlök oda-is maradnak – A’ Kleiszt Tavasszából 50 ~ ötven exemplár jött kezemhez; mellyből eggyet, a’ mint baráttságosan ígérni méltóztatott, magamnak meg-tartani bátorkodtam: a’ 49ért fogok azért fizetni – Pukÿ István Ur él, és egészséges: hanem az Öreg Székÿ Sigmond Úr a’ múltt ősszel meg-hólt – Magamat ismértt szíves indúlataiba ajánlván állandó tisztelettel maradtam S.Patak 24dik Martii 1804
Az Úr Nemzetes Úrnak
Alázatos kész szolgája
Nagy Ferentz
SPataki Professor
mgk.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino Michaëli Vitéz de Csokona Regiae Civitatis Debrecinensis Civi, et Poëtae nobilissimo, Domino mihi singulariter colendissimo
Debrecini