MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Illei Takács Károly és Tichy János - Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagyvárad, 1803. december 16.
NVárad 16a Dec. 1803.
Kedves Barátom Uram!

11a currentis írtt levelét tegnap dél utánn vettem. Az elmúlt hónapnak 4dikén, írtunk az Úrnak, és ha akkor mindgyárt felelt volna reá, már azólta kevés nyomtatni-való volna hátra a Munkából; de se el nem jött személyesen az Úr, sem levelet nem írt hozzánk, és így már azt gondoltuk hogy a’ Munkának kiadattatását későbbre halasztja. A’ Censor Úr azt veti, hogy kétszer nem tartozik a’ Munkát revideálni; minthogy a 3dik és 4dik Könyvben kitörűlni, vagy jobbítani valók is vannak. De még is most hétfőn reggel bizonyosan hozzá fognak a’ nyomtatáshoz. Vásárnap estvélig készen lesz Censor Úr a 2d és 3dik könyvvel, de az utánna-valókat revideálni nem akarja, mindaddig, míg meg nem corrigáltatik. Mégis arra vettem őtet, hogy tsakugyan revideálja, és léniát húz a’ kitörűlni-valók alá, ’s azután mingyárt magamhoz veszem még a jövő hét’ elején, és elvárom az Urat mintegy tsötörtökig. Mert, ha addig el nem jön az Úr, úgy a’ Munkának nyomtatása félben marad. De ha eljön a’ jövő héten, bizonyosan készen lesz vízkereszti vásárig, éjjel nappal dolgozván a nyomtatók, ’s magokat megerőltetvén. Tehát magának tulajdoníttsa az Úr az eddig-való fogyatkozást; mert sem a’ Factor Úron, sem rajtam, sem a’ Censor Úron nem múlt a’ dolog. Hogy pedig a’ korrigálni valókat által küdjem az Úrnak, azt magam akarnám, de úgy mikor jönne vissza a’ Correctió? és mikor nyomtathatnák-ki, hogy Vízkeresztig készen lehetne? Es így tsak ugyan vagy tör[i]k vagy szakad a’ kerék’ agya, Barátom Uram itt legyen a jövő héten, – egy nap alatt szépen megcorrigálnók a Munkát. Hogy hideglelős, azt nagyon sajnálom, de mégis takaródzon bé valamelly – Hortobágyi Pásztortúl kértt – jó meleg subába, és ne halassza, a’ maga’ kárára, a’ reánk következendő héten-való itt lételét. Vagy, ha akarja, írja-meg nékem nagyon sietve, hogy megcorrigálhatom e a’ Munkát? De ezt nem igen szívessen válalnám-fel; mert ha gusztusa szerínt nem találna lenni, mi lenne belőlünk? En ugyan úgy kicorrigálnám a’ benne lévő némelly tisztátalanságoktúl, hogy még tsak egy sor sem maradna-ki. De, kérdés, tetzene e az Úrnak? Tehát tsak ugyan itt legyen az Úr a’ jövő héten, ha azt akarja, hogy kénnye szerínt jőjjön világ eleibe a’ Munka, és hogy Vízkeresztig készen lehessen; mivel az idő már igen rövid. – Most hétfőn tehát a’ Praefátiónak nyomtatásához fognak, mellyben kitörűlni-való nintsen, – és az 1ő Könyvhöz. A’ M. Litteratúrára, és barátságunkra kérem, itt legyen a’ jövő héten. – A’ Mettző Urakat nagyon tisztelem, és ajánlom magamat további-való barátságokba. Az Új Átlásokra egy úri ember p.numerált. De sokan nem akarnak p.numerálni addig, míg nem latandják a’ Munkát. Tehát, hogy az Ifjúság is megláthassa, jobb volna, ha vagy 24 exemplárokat küldenének hozzám. A’ tavalyi Mappákért még vagy 3ft bé nem vettem, de mennél előbb megkapván, kézhez adom mindenestől, a többivel együtt. Belényesből semmit se vettem kezemhez. A’ régi Litteratúrára, és a’ Görög Classicusoknak értésére egy igen ritka, és különös Mappával szolgálhatnék. Egy egész árkusból áll, és nem lehet már a’ jelesebb Bibliothécáinkban is feltalálni. Igen jó volna reimprimálni. – Nagyon sietve írok! – Elvárom, – és jó indúlatiba ajánlván magamat, örökös tisztelettel maradok –

Barátom Uramnak
igaz barátja
Illei T. Károly
mgk.

Mivel a’ Hollendiai Papirosnak az ára szörnyű drága itten, és Debreczenbe óltsóban lehet kap[ni,] tehát kérem, ne sajnálna T: Úr vagy Hollendiai Papirost hozzá-valót Debrecenből el-kűldeni, vagy pedig azt a’ 7. R: ft: érte meg-adni.
Ezzel maradok
tisztelő szolgája.
Tichy János
N: Váradi Typographia
Factor:
mp:

[Címzés:]

Gr. Wardein.
à Monsieur
Monsieur Michel de Csokonai, avec respect –
à Debrecin.
Non gravet D. Expeditor quo citius admanuari curare.