MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Rhédey [?Ferencnek]
Debrecen, 1803. október-november

Tek. Úr! Már ekkoráig is olly sok nemes tetteit volt szerentsém a’ Tek. Úrnak egy ’s más hellyeken hallanom, hogy számos*
hogy <kéntel> számos
okaim vagynak a’ Tekintetes Úr*
a Tekintetes Úr<nak>
eránt való azon bízodalmomra, melly szerént a’ Tudományos Világ eránt is nagy lelkét megmutatni gyönyörűségnek tartándja. Ebbéli bízodalmomból bátorkodom egy kisded Poétai Munkámat a’ Tek. Úrnak hathatós Pártfogásába ajánlani, mellynek nyomtatásához éppen most akarok fogatni hogy Vízkereszti Vásárra*
Vízkereszti Vásárra <a fársáng elejére> Az áthúzott szó fölé írva.
kijöhessen és a’ Magyar Uraságoknak egy kis Fársángi mulattatásokra*
mulattatásokra mulatásra-ból javítva.
szolgálhasson. Ez egy tréfás és nyájas történet, mellyet még 1798 Eszt. kőltöttem és tehetségem szerént vídám versezetbe felőltöztettem; a’ neve Dorottya etc. Ezzel annyival*
Ezzel Annyival Az Ezzel utólag betoldva a sor fölött, utána a nagy kezdőbetű változatlanul maradt, em.
is inkább bátorkodom a’ Tekint. Úrnak udvarolni, hogy már számos*
számos <sok> Az áthúzott szó fölé írva.
Úri Házaknál, sőt Mágnási Személyek előtt is esméretes, és még Kézírásban is sokaknak*
is <néhány> sokaknak A sok olvashatatlan betűkből javítva.
egy két unalmas órájokat kiderítette. Az én Munkáim, mellyek eddig Világra botsáttattak, csekélyek*
botsáttattak, <noha> csekélyek
ugyan, mint szintén magam is: de mégis érdemetlen*
érdemetlen A t k-ból javítva.
voltokra nézve is megnyerhették, hogy*
hogy Sor fölötti betoldás.
Hazánk’ Nagyjai a’ magok Nevét azoknak homlokára tétetni ’s eltűrni méltoztassanak. A’ Haza’ Templomának Öröm Napja ne[vezetű Mun]kám*
A tintafolt miatt olvashatatlan sorvég kiegészítése nem egyértelmű. Az eddigi kiadásokban olvasható nevű alak esetén sok hely maradna még a lap széléig, ami nem illik az írásképbe. Két másik, Csokonai szóhasználatára egyaránt jellemző változat jöhet szóba: 1. nevezetű Munkám; 2. nevű Munkátskám. Mi az 1. variáns szerint em.
Nagy Mélt. Gr. Sz. Fer. Ő Excájának, a’ Tavaszról készűlt Köny[vem]*
Bizonytalan az olvasat, lehet Könyv is, Költemény is, mert maga ez a szó is javított volt.
N. M. Gr. Sz. Fer.né Ő Ex:ának, a’ Lilla nevezetű Daljaim Mélt. Gr. [Erdődyné] Ő Ngának*
A név hiányzik; értelemszerűen em.
pártfogások alatt jött ki, ’s mind a’ 3 kevélykedik*
md [ = mind] a’ 3 A sor fölött betoldva, a md olvashatatlan betűkből javítva. Utána a kevélykedik szó vége (ik) nek-ből javítva.
illy Fő személlyek[nek ele]jekbe*
A hiányzó részt értelemszerűen em.
függesztett neveikkel. Most már a’ Magyarra fordított és nem s[okára]*
A hiányzó részt értelemszerűen em.
kijövendő Virgilii*
kijövendő <Magyar> Virgilii
Georgiconomat
Mélt. Gr. Festetits György Ő Nga méltóztatott elfogadni: ’s reménylem illy Nagy Nevek után a’ Tekintetes Úr sem fogja átallani bár melly csekély Munkátskámnak is homlokára tétetni Úri nevét. De a’ dolgot megfordítva – ama’ Nagy Grófok és Grófnék sem átalhatják, ha az ő Neveket a’*
a is-ből javítva.
Tekintetes Úré azonnal nyomba követi is: mert a’ ki a’ Magyar Történetekben,*
Történetekb [ = Történetekben] A b nek-ből javítva.
Genealogiai és Díplomaticai esméretekben kevéssé jártas is, jól tudhatja hogy a’ Tek. Úrnak fényes Familiája minden tekintetben a’ legelsőkkel*
a legelsőkkel A kel ig-ből javítva.
vetélkedhetik mind a’ két Magyar Hazában. Mert ha elhallgatom is a’ Vallás, az Oskolák, a’ Tudományok eránt tett bokros érdemeit a’ Tek. Úr ditsőült Eleinek: mit nem tettek azok akár a’ békességes hosszú köntösben akár a’ tábori kalpag izzasztó pompája alatt? A’ Tekintetes Úr is szintúgy Főispányi törzsökből származott, sőt, ha ama’ bölts és jó lelkű Rhédei Ferentzig kiről*
Ferentzig <felgondolkozunk, Feje> kiről
a’ derék Betlen olly nagy ditséretet tészen, felgondolkozunk, Fejedelmiből; mit mondok? Királyi Vérségből, az Aba Királyéból, a’ kit Béla Királynak Nevezetlen IróDeákja Kegyes*
Kegyes A K olvashatatlan betűből javítva.
jámbor embernek említ a’ maga Könyvében. De – hogy a’ legrégibb időt, melly*
időt, <a leguj> melly
nemes országunk eredetével egy korátsú, a’ legújabb idővel, a’ melly előttünk lebeg, egyszerre öszve kössem: nem a’ Tekintetes Úrnak Örök érdemű Hazafi Testvérje é az, a’ ki a’ Magyar Vitézeknek formálására olly nagy áldozatot teve? … Voltér azzal ditsekszik a’ maga Frantziáiról, hogy azok a’ nagy hadi dolgokat meg is tudják tselekedni ’s meg is*
meg<…> is
énekelni: az elsőre tzéloz az említett 10,000 forintos adomány; az utolsóra fog pedig tzélozni, ha most*
A most egy szókezdetből (a T) javítva.
már meg a’ Tekintetes Úr a’ Poézis eránt fogja a’ Rhédeiek természeti nagylelkűségét megmutatni. Mellyről a’ leg tökélletesebb*
tökélletesebb Az első t b-ből javítva.
bizodalmom vagyon, és hogy abban nékem is egy kevés – csak*
csak Sor fölötti betoldás.
igen kevés – részem lehessen; alázatossan kikérem, a’ ki egész tisztelettel ajánlván magamat és Munkátskámat, hasonló tisztelettel maradok is a’ Tek. Úrnak aláz[atos] szolg[ája] Cs. V. M. mk.