MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Széchényi Ferencnének
Debrecen, 1802. szeptember 18.

Méltóságos Grófné,
Kegyelmes Asszonyom!

A’ millyen nagy, és érdemem felett való szerentsémnek tartottam, Excádnak erántam mutatott Kegyes Grátziáját: szint’ ollyan szomorúan kellett érzenem azokat a’ szerentsétlenségeket, a’ mellyek miatt mind eddig az én Magyar Kleistomat (mellyet most már Pfect. Kultsár Úrhoz szállítottam)*
A zárójelben lévő rész sor fölötti betoldás.
Excádnak lábai elejébe nem terjeszthettem. Mikor a’ Nyomtatást elvégezvén, Komárombol Pestre*
Pestre Sor fölötti betoldás.
lejöttem; már akkor Excádnak*
Excádnak Excátokkal-ból javítva.
udvarlanom ottan nem lehetett, mind az*
az Sor fölötti betoldás.
Excátok eltávozása miatt, mind egyébaránt is önnön elgyengűlésem*
elgyengűlésem <elbetegesedésem miatt> Az áthúzott szavak fölé írva.
siettetvén hazafelé való szándékomat. Egésségem ugyan hálá az Istennek a’ NagyVáradi Majalis Cura*
NagyVáradi <Fördőzés> Majalis Utána a Cura a sor fölött betoldva.
által nagyobb részént megjött; de a’ mint Váradról*
a mint <haza> Váradról
haza érkeztem újabb csapás ért, melly alatt most*
móst még-ből javítva, az ékezet az é-ből maradt vissza, elhagytuk.
is nyögök. Ugyanis, Junius 11d. Napján, a’ szörnyű tűzi veszedelem Városunknak néki esett, annak nagy részét a’ Collegiummal, Nagy*
Az a’ és a Nagy sor fölötti betoldások.
Templommal, a’ Tornyokkal és más közönséges épűletekkel együtt 2-3 óra alatt üszöggé és hamuvá tette: azok között az én Házam is a’ pusztító lángoknak prédájává lett, kertetskémmel ’s egyéb mellyékes apró*
apró A sor elé betoldva.
épületeimmel együtt. Azolta annak, annyira mennyire tőlem telhetik, megujjításában foglalatoskodtam. De megvallom, Kegyelmes Grófné!*
Kegyelmes <Assz> Grófné!
hogy lassan boldogúlhatok.
Ezen az okon, jóllehet holtig való privatus életre és csendes magánosságra szántam volt Munkáim kedvéért magamat: most már kéntelen*
kéntelen Az első e fölött áthúzott ékezet.
vagyok Hívatalba lépni. Hanem, hogy az még is ollyan ne találna lenni, a’ mi feltett Plánumomtól elszakasztana, és Nemzetem’ hasznára*
hasznára <díszére> Az áthúzott szó fölé írva.
készítendő Irásaimtól az időt elvonná: legjobban óhajtanék a’ Grófnak*
Grófnak A G olvashatatlan (?Sz) betűből javítva.
Ő Excájának Pesti*
Pesti Sor fölötti betoldás.
Bqecája mellé szolgálatba állani; minthogy*
minthogy <hogy> Az áthúzott szó fölé írva.
ott egyszersmind elegendő ürességem is lenne, a’*
lenne, <s> a
szűkséges könyveket is czéljaimra nézve megtalálhatnám.
Én ugyan mái nap írtam egy alázatos Könyörgő-levelet Ő Excájának: de tudván azt, hogy az Excád’ Kegyelmes közbenjárása, minden másokénál hathatósabb lészen; bátorkodom, Kegyelmes Asszonyom! Excádat is kézcsókolással ez eránt meginstálni. Bizonyommal mondom, hogy soha Excátoknak effélével nem kívántam*
kívántam <alk> Az áthúzott szókezdet fölé írva.
volna alkalmatlankodni, ha a’ szomorú szűkség nem kénszerítene. Tellyes megelégedéssel laktam én*
én Sor fölötti betoldás.
egyűgyű örökségemben semmi Vágyásom egyéb nem volt, hanem hogy Poétai Munkáímat minél hamarább Világra adhassam, hogy ezt a’ gondomat letévén*
ezt a gondomat letévén Sor fölötti betoldás.
azután nagyobb és fontosabb Irásimon*
fontosabb <Könyve> Irásimon
távol a’ lármától, távol a’ Világtól, szabadon dolgozhassam. Jollehet én a’ természetnek fíja, barátja ’s tisztelője vagyok, jollehet egy fakadó forrást, egy árnyékos fát, egy homályos kertet vagy erdőt most is nem csak a’ versemben, hanem a’ szívemben is az*
is <az> az
emberek felett betsűlök: mégis a’ falusi vagy*
falusi <lakástol> vagy
mezővárosi életet kerűlnöm kell, szűkségessé tévén a’ Nagyvárosi lakást énnékem*
énnékem Az első é olvashatatlan betűből javítva.
, a’ Bθeca, a’ Tudósokkal való társalkodás, és a’ Nemzeti Történetek*
Történetek A második t k-ból javítva.
felől magam elébe kiszabott Plánumom. Ha itt Debretzenben volna afféle magánosan dolgozó embernek való Hívatal: még akkor is megtartóztatna említett Kérésemtől az Excátok eránt való mélly tiszteletem és Reverentiám.
De most NagyVárosi Conditiot nem esmérvén alkalmatossabbat: bátorkodom*
alkalmatossabbat: <tsendesebbet, és tudomá> bátorkodom A kettőspont vesszőből javítva.
töredelmes Instántziámat Excád előtt megujjítani, ’s mélly főhajtással esedezni, méltóztassa ügyemet Ő Exc:ja előtt egy két Kegyes Szavával elősegélleni. Az első vagy is Custósi Hívatalt, távol légyen, hogy kérni bátorkodjam; tudván melly sok alkalmatos, derék, és magokat meritáltt Személlyek vagynak Excátok Udvarában: boldog és megelégedett lészek én, ha csak a’ 2dik azaz a’ Cancellistai hívatalt*
hívatalt A tárgyrag olvashatatlan betűkből javítva.
Ő Excájától meg nyerhetem is. Ösztön lesz az nékem mind arra, hogy Nemzetemnek nagyobb buzgósággal szolgáljak, mind különössen arra, hogy Excátoknak Haza-szerte tiszteltt Nagy Neveket én is egyűgyű Muzsámmal temjéneztetni holtig meg ne szünjek. Addigis,*
szünjek. <Praefectus Kultsár> Addigis
magamat, Múzsámat, és egész sorsomat Excádnak természeti Kegyességébe fiúi bizodalommal ’s tisztelettel ajánlván, alázatos kézcsokolással maradok
N. Méltóságú Grófné!
Excádnak

Debretzenb.*
A rövidítés föloldva: Debretzenben.
Szep. 18d. Napj.
1802.
legkissebb hív szolgája*
legkissebb hív <alázatos> Eredetileg a lapon lévő áthúzott levél megszólítása volt, ennek egyik szavát javította át Csokonai.
Csokonay Mihály.
mk.