MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Nagy Gábornak
Pest, 1801. szeptember 26.

Pest. Sept.*
Sept. A Se Oc-ból javítva.
26d. N.
1801.

Barátom! Mind ez ideig nem írtam azért, hogy tsupa szót beszédet kűldeni nem akartam. Várakoztam dolgaimnak rendbe szedésekre; Plánumomat elhallgatni barátsági Kötelesség ellen lett volna, kitrombitálni pedig, míg el nem sűlnek, még Barátom előtt is átallottam, hogy vagy Szánakozást, vagy Kinevettetést ne nyerjek tőle. Most hát minden megvan, és elsűlt, és erős lábon áll. Nékem itten egy kis Gyermek’ tanításáért íngyen Szobám és Kosztom van, ebéd, bor, vatsora: ez Pesten haladja a’ 200 forintot. Munkáim’ Nyomtattatását 1ő Octoberre elkezdik (mert akkor szabadúl ki a’ Censura alól) azokból Kazincy Úr Tanátsa szerént keveset – 500.t – nyomtattatok, hogy a’ sokság miatt Kápsává ne váljék, de azt a’ keveset jó árron adom, der Künstler lässt sich bezahlen, azt mondta a’ híres Chodoviecky, mikor Angelica Kauffmannak egy Festését 6,000 f.ért Copiázta. – Ez ugyan kevély hasonlítás: de Kazincy’ Szavai. – Munkáim’ jövedelméből a’ mellyékes kőltségeket talám pótolgathatom. De – itt egy folytatása a’ Plánumnak, mellyet míg Munkába venném, közleni kívánok Barátommal – hogy többetske jövedelmem lenne és talám nevezetessé is tehetném inkább inkább magamat, Újságot akarnék Pestről lejáratni. Lehetősségére ezeket jegyzem meg, hogy ha Deák Újság járhatott, Magyar miért nem járhatna Magyarországról is? ha most is járhat Budáról és Pozsonyból Német, Budáról Rátz, Pestről Görög, miért nem Magyar is? a’ ki azokat Censurázhatja, censurázhatja a’ Magyart is: Pesten és Budán az Urak, a’ privatusok*
privatusok, A k, olvashatatlan betűkből javítva.
, a’ Kávéházak eleget hordatnának; és mivel e’ két Városban nem lévén szűkség Postán járatni, oltsóbban kapnák az enyímet mint a’ Bétsit, inkább amazt hordatnák és több számmal: a’ Királynak ’s Postázásnak szaporodna belőle a’ jövedelme, és így megengednék, ’s a’ t. Hol kellene kezdeni a’ Kijárását és Felállítását? Mivel kellene az Olvasó Publicumot legjobban interessálni? Hová való*
Hová való <Mitsoda> Az áthúzott szó fölé írva.
Újságokat kellene járatni? ’s a’ t. Ezek és effélék azok, a’ mikről praecisae Tudósításodat várom ’s kikérem, míg hozzá fognék a’ Dologhoz. A’ mi a’ Mathesist illeti, abban elég a’ Promotio, most is tsak az egy Eszterházy Hertzeg Dombóvári Dominiumába is 4 Reformatus és egy Árianus ment ki az Universitásból, pedig még fel sem esküdtek, praxison sem voltak, ezek köztt van név szerént Andritska, fizetések 300 Rf. gyertya, fa, Kvártély, 45 Xr. Diurnummal és jövendőbéli promotióval. Én pedig a’ Hydrotechniát is az Architecturával együtt absolválni akarom. Most mind öszve 9 adott Censurát: illy kevés az ember, pedig Hivatal*
pedig <a> Hivatal
30–40 hever a’ Professornál: Subjectum nints elegedendő. A’ Deputatiók Actáiban az is megvan, hogy minden Főldes Úr a’ maga jószágát felméresse, ha pedig már felmérette, és Mappája van, azt Authenticáltassa: ezekből készítik el az Ország’ Mappáját, és ezen az egy Position fundáltatik sok Politicum, sőt Juridicum is. Kell akkor a’ Geometra! Hátha édes Barátom! megérhetnők (a’ mit nehéz reményleni) hogy a’ Commercialis Deputatio Gondolatai is reálizálodnának, hol lenne akkor külömb foglalatosság, mint a’ Hydrotechnia? De így is elég dolgot adtok ti a’ ti Perlekedéseitekkel, elég dolgot ád az Újabb lábra*
Újabb <torveny> lábra
állíttatott Oeconomia, az Erdők’ regulatioja ’s a’ t. Egésségem fenntartására pedig jobb hívatalt nem javaslott az idevaló Eskuláp, ú. m. a’ mellyben Erdőn mezőn jár, reggel kél, estve fekszik, egész nap mozog, mezei ebédet eszik, télen a’ szobába nyugszik az ember. – Tsendes, independens, mérséklett Ürességet is ád ez a’ Hívatal, ’s ollyan a’ mellybe holmi hiblihubli ember nem ütheti belé az Orrát… Élj Barátom, ’s viszontagold erántad való érzésimet!
Csokonay.
mk.

Leveledet hozzánk kűldd le: kezembe jön.