MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Sárközy István – Csokonai Vitéz Mihálynak
Nagybajom, 1801. szeptember 24.
Nagy-Bajom 24: 7br. 1801.

Kedves Csokonyaim!

Csak hogy él és nékem ir az Ur kőnyebben esik lélegeznem.*
léleteznem Két szó (lélegeznem és léteznem) kontaminációja. Amint a léle- után a sorvégi elválasztás mutatja, az első szándék a lélegeznem lehetett, így e szerint em.
– Mely szomoruan kellett nékem mind némely Praedikatoroktol azt hogy bizonyossan meg halt mind a’ Debretzeni Legatusoktól hogy jó darab ideje el-távozott légyen az Ur onnét nem tudatik merre és igy annál hihetőbb légyen halála, hallogatni, képzelheti maga az Ur a’ ki bizony ha ollyanabbnak nem esmérhetett is mint szeretett volna, leg alább érzékeny szívemröl esmérhetett.
Éppen Birkáimat nyiretvén, szomoru andalgásba űlék ’s el-fogodott szívemet, néhai Nádasdi Ferentz Őzvegye Báthori Ersébeth borzaszto kegyetlensegéről ’s a’ szép nemet fekete homállyal bé boritto vad indulatirol sub authentico Expedialt Inquisitiokat ’s Complex Tarsaival valo meg ítéltetesét, kezembe tartván probálgatám vidámabb Tárgyakkal éllesztgetni, mellyre való nézve Albert fiamat, ki most vacatiokra haza jőtt Contempláltam hogy kűszkődik egy birkának meg nyirésén mellyet jutalomul fiastol néki igértem. – Kiről alább többet. – hát imé érkezik az Urnak Pestről de nem tudom ki által kűldőtt őrvendetes, de mely százszor meg ezerszer őrvendetes levele. Mellynek mihelyest subscribtioját láttam azonnal zsebembe dugván Bátori Ersébetet, fel derűltebb homlokkal pislogék a’ gyapju kőzt mint az Ur varas bekája a’ kocsonyába. – – Midőn pedig Kazintzi Ferentzem nevére jutottam majd talám akaratomon kívűl mozgásba jőttek még hálá Isten külömben is jó Élet ereim ’s ülö helyemből talpra állitottak rugo inaim, Ész nélkűl szalattam be Feleségemnek ki engem szeretvén, Barátimat is szivből szereti, hirűl adni hogy él Kazintzi. – Boldog Isten! A’ kinek már Brünbe azután pedig Szegeden vagy hol Magy:országba lett halálát hányszor kőnyveztük!!! Kinek G: Braidané Testvérjétől izentem ’s csak annak tulajdonitottam ezen szép szűznek-is véletlen halálát, hogy gyászos hírének hallása vezessen azon szomoru gondolatoknak valoságára hogy nints kitől feleletet várjak, nem él Kazintzi. – Szerentsés meg csalodás. – – – Él hát, még pedig frissen K. F! ’s szerelmeinek édességével jobban élhet mint Brünben – – – hallottam. Élljen-is mig csak lehet.
Az Ur pedig légyen már egyszer szerentsés szivemből kivánom. Egésséges bizonyossan lessz mihelyest akarja. Kőszőnőm hozzám vonszo szeretetét az Urnak fogadom hogy valoságos kőltsőnbe esik.
Az élet nemét én nagyon approbállom. – És kivánom hogy az Ur nyomos igyekezettel ’s állando fel tétellel munkálodja meg határozott Élete Planumát. – bizonyossan jól fog ki űtni. De az Urnak nem egy hamar való lessz a’ fixa conditió – – – hanem idébb odébb tegye magát virtuositassáról esméretessé ’s azután ha élek tőbbet
Albert Sÿntaxista, Terrentius Comoediajit jol érti ’s fordittya Historicus Geographus Nagy. ezen vacatioba introducállom a’ Geometriába magam még tavaszig Csurgon marad, azután Poson S:Patak. Casimir sajt féreg pöttőny. Már azólta Bódi is van. kit Titusnak akartam kereszteltetni – de ã ã.
A’ Fársángot rővid nap el-küldöm ha le iratom ez ugyancsak meg kerűlt a’ haramják maradványiból, *
mellyről … olvashat, – E rész a lap alján található, * jellel utalva szövegbeli helyére.
melyről ha nem hallott vólna az Ur? ne sajnálljon Budán Sárközj Gabor Ötsémhez el menni, in der alten Grenadir Cassarn neben den Theater Levelembe tőbbet olvashat, – de fájdalom az a’ Kedves Kellemetes Köszöntő mellyet magunk is már sokat keresgéltűnk oda van. Pedig bizony többre betsűltem sok száz szépnél. Meg is fogom zürzavar Leveleim kőzt keresni, duplán tartanám magamat nyertesnek ha meg találnám –
Mikor lessz az Urnak vacatiója? látogasson meg még egyszer ’s nézze meg az én más formába őltőzőtt házamat, s nézze meg az én szobámat mely azon a’ helyen emelkedett fel mint Emlekeztetö Oszlop hól leg elősszőr űltűnk midön egy-mást láttuk a’ kertbe. Nézze meg minémű progressust tettem a’ Kőnyv Collectióba-is. – – a’ propos – Csak azt az egy kőnyvét bánom a’ Sárközj János Bátyámnak hogy el-vitte az Ur melybe a’ nevezetes rosszak kőzt Chartuch is le rajzolva vólt. – be igen ide való vólna. A’ tőbbi már Csurgon van. –
Mikor ’s meddig vólt az Ur Regmetzen? Emlékezett é rollam azon jó Barátom? Mikor ment Pestre? Nem monta é K: hogy Pestre mikor jön? Én feleségestől a’ mult vásárba soká ott vóltam.
Az én jó Barátim a tőbbi kőzt ott Kandó Joseff és Sárközj János Magistr. Fiscalis Urak. Látogassa meg őket az Ur s csak ezen el-huzott soraimat mutassa fogadom ugy láttyák mint Kedves Embereknek Kedves Emberét.
Szomoru Ujságul írhatom hogy Sárközj Treszka hugom hecticába meg halt. – leg szebb virágába. Caeter. Kováts István Successora Márton Gábor sokaknak ellenére ’s irigysegek vagy bosszuságokra igen jól tanitt ’s szorgalmatos. titulussa második Professor. tanit Sÿntaxist és Grammaticát. Az én fiam mindazaltal Csaszári Ur alatt tanul bővebb Sÿntaxist. NB. Németűl is meg lehetőssen ért és forditt. – Cseppány Fiscalis Ur el-hagyván a’ Groffot és Csurgot itt lakik. – Vizi Istv. után jőtt ide valamely Soós Pista nevü Rector, ez is rővid nap Thresi Hugom után megy. – Az Ur pedig éljen sokáig és szeresse S It mk.