MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Csépán Istvánnak
Csurgó, 1799 június vége-július eleje

Tekintetes Fiscalis Úr,
Nagyérdemű VCurator Uram!

Minthogy már a’ Gondviselés, és az Urak, engemet ebbe a’ Statióba rendelni méltóztattak: tudom, úgy kívánják azt tőlem ’s általam folytattatni, hogy avagy tsak valami kis díszére légyen az, a’ mieink előtt az Oskolának, az Idegenek előtt pedig annak is ’s vallásunknak is. Ezt én a’ Tekintetes Fiscalis Úrnak legelső erántam tett Dispositiójibanis elevenen tapasztaltam. Ehez képest mostanis a’ Tekintetes Fiscalis Úrhoz folyamodni bátorkodom a’ felől, mimódon lehessek*
lehessék em.
én elég tehetős az Exameni Solennitásra egy Ruhát készíttetni, mert nintsen magamnál*
magámnál em.
letett Kints ama’ Napra. - - -
Merjem é magamat bíztatni annyi Jutalommal a’ Venerabile Publicumtól, hogy egy ruhányira Contot tehessek, vagy valakitől 30 ftot költsönözhessek? - - - Merni, talám vakmerőség: nem merni bizodalmatlanság.
Méltóztassa a’*
Méltóztassa’ a Az aposztrófot áthelyeztük.
Tekintetes Fiscalis Úr elejébe terjeszteni a’ Tekintetes FőBíró és FőCurator Úrnak, az én alázatos tiszteletem mellett: és ha valami szükséges Disposítiót tenni méltóztatnak, méltóztassa a’ Tekintetes Fiscalis Úr még a’ héten valami móddal tudtomra adni, hogy az is élessze az én szükséges kedvemet.
Én még most is rosszúl vagyok, és a’ szobámba tészem a’ Letzkéket más fél hét olta. Talám, talám tsak meggyógyúlok Examenre! – Talám!
Alázatos tiszteletem mellett állandóúl maradok
a’ Tekintetes Fiscalis Úrnak
kész köteles szolgája
Csokonay Mihály. mk.

[Címzés:]

Perillustri ac Generoso Domino, Domino Stephano Csepán de Györgyfalva,*
Györgfalva em.
plurium J. J. Dominior.*
A rövidítést feloldva: Dominiorum.
Fiscali Procuratori, nec non V: Tractus Intrum Simighienrum.*
Fractus Inter Simighl em.
VCuratori, Domino ac Fautori*
Jautori em.
singulariter colendissimo.

Kaposvárini.