MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Aranka Györgynek
Nagybajom, 1798. augusztus 4.
Nagy-Bajomból, Somogyból, Aug. 4d. 1798.

Nagy Érdemű Consiliarius Úr,
Tekintetes Uram!

Valahára talán lehet szerencsém az én szerencsémet öszveszedni, s elkezdeni azt a hazafiúi iparkodásomat, a mely nem magyar szívem, hanem az időknek szomorú környűlállásai miatt csüggedett el. Nálunk nem a hazának fiai változtak el, hanem a haza, vagy talán nem is a haza, hanem egyéb – – – Boldog vagy oh kisded Erdély! bár a csínos Europának legvégsőbb szélein fekszel is, boldog vagy, és te fogod bé a legutolsó Magyarnak szemeit; mikor mi már vagy Oesterreicherek vagy Rusznyákok lészünk az Árpád és a hét Kapitányok sírja felett!
De nem panaszolkodom. – Biztat engemet a szűk Erdély, míg ha Magyarország Styriává lesz is, biztat engemet ez a kis tartomány, a melynek nemes törekedései a Duna s a Tisza négy tágas circulusait megszégyenítik. Vajha tihozzátok, Bethlen fejedelem tartományának nagy lelkű polgárai! – vajha tihozzátok csak egyszer béútazhatnék: akkor, – oh akkor Volga és Caspium kiköltözött lakosinak, édes elhúnyt őseimnek ereklyéit bámulhatnám máz nélkűl való egyenességtekben!
Énnékem ez a szerencse – egy Bihar vármegyében születettnek – nem adatott. Hányt engemet a szerencse tulajdon hazámban és tulajdon hazámért… és egyedűl a nyugtatott engemet, s a serkengetett eddig, az ébresztett a munkára, hogy, ha nem telt is, akartam, ha máért nem is, legalább a jövendőért. – Ti pedig más hazából való testvér hazánkfiai! ti boldogultok; s legalább minket elkedvetlenedteket vígasztaltok. Néktek örűlni fog a jövő, ama késő, emberi nyom, mi rajtunk pedig szánakozik.
Éljetek szerencsésen a magyar Helvetiának szerencsésebb polgárai; mi csak igyekezni akarnánk, ti néktek pedig munkálkodni is lehet: munkálkodjatok! –
Én magamat és csekély tehetségemet ajánlom
A Tekintetes Consiliarius Úrnak
hív tisztelője
Csokonai Vitéz Mihály m. k.
 
[Melléklet:]

 Kézirásban lévő munkácskáimnak megnevezése

L’ Aminta, Favola Pastorale, di Torqu. Tasso. Olaszból.
Il Pastor fido, Tragicommedia Pastorale, di Giambattista Guarini. Olaszból.
Trè Drami del Signor l’Abbe Pietro Metastasio, Poeta Cesareo; Cioè.
La Didone Abbandonata,
L’Acchille in Sciro,
Il Ré Pastore.
XV Cantate di Metastasio. Olaszból.
Idylles par Mr Berquin. Franciából.
Eschenburgs Theorie und Literatur der Schőnen Wissen schaften.
Raffs Naturgeschichte fűr Kinder. Megbővítve.
Die Zauberflőte, von Herrn Schikaneder, mit Musik von Hn Mozart.
Das Schnupftuch. Ein Comisch. Heldengedicht, des Hn Zachariae.
Régibb és újabb magyar népbéli dalok (Volks-Lieder); melyeket más csínos nemzeteknek példájára, imitt amott, kézirásokból és hallomásból öszveszedvén, az elveszéstől megmenteni kivánt Cs.V.M. – Van már ilyen mindenes nóta mintegy 300. [„már mintegy 450”, Aranka György jegyzete]
Cs. V. Mihálynak elegyes apró irási, a melyekben muzsikai ódák, dalok, epigrammák, előbeszélések (Erzählungen), levelek s. t. efélék egyvelgest találtatnak, versekben és prósában.
Gondolatok a hazánkbéli szép literaturáról, annak régi és mostani állapotjáról, felhágásának és lebukásának okairól, úgy szintén azon útakról és módokról, a melyek által ezt csínosabb és boldogabb állapotra lehetne vinni, kevés költséggel is, a mostani szomorú időkhez képest. Ennek alkalmatosságával egy Aestheticum Auditoriumnak ábrázatja, a véle való kisded könyvházacskával, előadódik az a zsinor is, a melyet kellene tartani annak a professornak, a ki a magyar poésisra és eloquentiára az ifjakat oktatná, de már nem classisi hanem académiai módon, szó tétetik a szerencsés előmenetelű ifjaknak közönséges és legserkentőbb megjutalmaztatásokról, ezeknek a régieknél gyakorlott nemei is említtetnek, a lauruskoszorúk, stb.
Épen most vagyon kezem alatt ama szép philosophiai román is: Natur und Liebe, von Hn Miltenberg. 2. Bde. 8. Wien.
Pope. The Rape of the Lock
Do Essay of Man.
és még némely darabok vagynak nálam rész szerént elkészítve, rész szerént pedig munka alatt
Ha bővebb időm, s afélébb alkalmatosságom lesz, többről fogom a Tekintetes Urat tudósítani kezdeni.

Kijött munkáim pedig, a mint módom s tehetségem engedte, ezek:
Diétai magyar Múzsa. – Journale-képen járt. Pozsony 8r 1796.
A nemes magyarságnak felülésére. – Az insurrectio alkalmatosság.*
A rövidítés föloldva: alkalmatosságára.
Komárom. 8r. 1797.
A haza templomának örömnapja. – Gf. Széchenyi Ferenc somogyi főispán ő Excja installatiójára, s ama Cindery halálára. Pécs. 8r. 1798.

Most egyikből sem udvarolhatok.