Magyar Museum

1. kötet
 Első negyed
füzet letöltése
BÉ-VEZETÉS.
I. TÁRSASÁG-KÖTÉS Sz. András Havának 13dik napján 1787.
II. AZ EST-HAJNALHOZ. Kassán, Octob. 28d. 1787.
III. KOPORSÓ IRÁS. 1785 ESZTEND.
IV. A’ FORDÍTTÁSRÓL.
V. DAS ANSCHAUN GOTTES. AUS KLOPSTOCKS ODEN
[VI.] MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRRÓL.
VII. AZ ÉJTSZAKA. GESZNERBŐL
VIII. MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ GENERÁLIS ÚRHOZ.
IX. IFIABBIK ROBINZON.
X. MILTON’ EL-VESZTETT PARADITSOM-ából, melly a’ Deák ki-adás szerént hat Énekbe foglaltatott, egynehány példa.
XI. ÁNYOS PÁLRÓL.
AZ ELSŐ NEGYEDBEN
 Második negyed
füzet letöltése
I. MÉLTOS. BÁRÓ RÁDAY GEDEON TÁRSUNKHOZ.
II. BÓLDOG BOLONDOSKODÁS. Alsó-Regmetzen, Júniusnak 30d. 1788.
III. VERSEK az felettébb szokásba jött Ortza festés ellen.
IV. KLÓRIS. (Jacobi utánn.)
V. JULISKA. Katullus LXVIIdik Verse’ követésére.
VI. A’ SÍR-HALOM.
VII. ANAKREONNAK XIXd. ÉNEKE: Η‘ γη μελεινα πινει. Kassán, Octob. 11dik 1788.
VIII. [ELSŐ ZSÓLTÁR KÖVETÉSSE]
IX. KAZINTZY FERENTZ TÁRSUNKHOZ.
X. DIENESHEZ.
XI. BARÁTSÁGOS LEVÉL.
XII. T. JAKAB ANDRÁS BARÁTOMHOZ.
XIII. KÉT ÉNEK GELLERTBÜL FORDITVA, UGYAN AZON VERS NEMÉVEL, A’ MELLYBEN Ő IRTA.
XIV. YOUNG’ ELSŐ ÉJTSZAKÁJÁNAK KEZDETE. Szorossan az Ánglus szerint.
XV. BESSENYEI GYÖRGYRŐL, ÉS ANNAK MUNKÁJIRÓL.
XVI. VÍDÁM-INDÚLATÚ HALDAKLÓ.
XVII. PÉLDÁK. A’ Klopstok’ Messziásának munkában lévő fordításából.
XVIII. VÁRATLAN VENDÉG. vigságos játék, három fel-vonásban. Prof. Simay Kristóf által.
XIX. SZIGVART KLASTROMI TÖRTÉNETE. Fordítódott Németből Magyarra BARTZAFALVI SZABÓ DÁVID ÁLTAL. Nyomtatódott Posonyban Fűskúti Landerer Mihály kőltségével és betűivel 1787. – – – Két Darabban. Az első áll 627. a’ második 720. óldalokból.
XX. THIRZIS ÉS KLOÉ
A’ MÁSODIK NEGYEDBEN
 Harmadik negyed
füzet letöltése
I. EGGY HAJÓRA. Horátius’ XIV. Ódája szerint.
II. AZ IFJÚSÁG. ÁNYÓSNAK VERSEI.
III. A’ RÓZSÁHOZ. OWERBECK’ ÉNEKE UTÁNN.
IV. OSKÁR’ HALÁLA. Próbára fordíttatott darab, OSZSZIÁNBÓL.
V. ALEXISHOZ AZ Ő JEGYESSE.
VI. T. JÓZSA GERGELY ÚRHOZ. N. VÁRADI PROFESSORHOZ.
VII. SZÜLETÉSI VERS. Kassán, Sz. György’ Hav. 8dik Napj. 1789.
VIII. WIELAND’ AGATHONNYÁNAK UTÓLSO KÖNYVÉBŐL 30dik Decembr. 1778.
IX. GRÓFF ZRÍNYI MIKLÓS Szigeth Vára’ veszedelmének köttettlen beszédre-való fordíttása.
X. (P. SIMAI KRIST. VÁRATLAN VENDÉGE.)
XI. PORTIA. A’ MESSZIADE VIIdik KÖNYVÉBŐL. V. 264–496.
XII. HORATIUS’ IXdik ÓDÁJA A’ IIIdik KÖNYVBŐL.
XIII. UGYAN AZON ÓDÁJA HORÁTIUSNAK, szorossan az ő vers mértékéhez kötve.
XIV. XV. ’SOLTAR’ SZOKOTT NÓTÁJÁRA.
T. RÁJNIS JÓZSEFNEK, A’ VIRGYILIUS’ FORDÍTTÓJÁNAK, VISZONTAG EGÉSZSÉGES HOSZSZÚ ÉLETET KÍVÁN BATSÁNYI JÁNOS.
A’ HARMADIK NEGYEDBEN
 Negyedik negyed
füzet letöltése
I. ÁNYÓS’ LEVELE EGY JÓ BARÁTTYÁHOZ. (Buda-Vára, 25-dik Junius 1781.)
II. VITÉZ GRÓF NEMES GYÖRGY’ DITSÉRETE.
III. [KOPORSÓ-KŐRE. LESBIÁHOZ. ’s a’ t.]
IV. TÖREDÉKE EGY NAGYOBB KŐLTEMÉNYNEK
V. BÓLD. BÁRÓ ORCZY LŐRINTZ’ FORDITTÁSA. Fels. Katharína Orosz Császárné’ Törvény-könyvéből, mely 1776. eszt. Orosz Péter-Váratt nyomtatódott.
VI. A’ HÁRFÁHOZ.
VII. ANACREONBÓL VALÓ FORDITTÁSOK.
VIII. HORÁTZ’ Xdik ÉNEKE A’ II-dik KÖNYVBŐL.
IX. ANAKREONNAK XXXIII. DALJA. Σν μεν ϕιλη χελιδων.
X. BÁCSMEGYEI, MANTZIJÁNAK LAKADALMA UTÁN
XI. HOMÉRUS’ ILIÁSSA’ ELSŐ KÖNYVÉNEK ELEJE.
XII. A’ MAGYAR HÚSZÁROKHOZ.
XIII. NÉHAI BÁRÓ SZILÁGYI SÁMUEL’ VERSEI, A’ Hajókázás’ kezdetéről, és az azt meg-előző Arany-Időről.
XIV. PENELOPÉNEK ULISZSZESHEZ ÍROTT LEVELE OVIDIUSBÓL.
XV. OVIDIUS’ KESERVEI. Az Első Könyvből az Első Alagya.
XVI. EGGY ÁRTATLAN-ÉLETŰ IFJÚ HÍV TÁRSÁT ÓHAJTYA.
XVII. AZ ANTIPÁROSI BARLANG
XVIII. ZRINYI’ HARMADIK ÉNEKE SZIGET’ VESZEDELMERŰL.
XIX. (P. SIMAI KRIST. VÁRATLAN VENDÉGE.)
JELENTÉS.
AZ UTÓLSÓ NEGYEDBEN
2. kötet
 Első negyed
füzet letöltése
I. SZÉKES-FEJÉR-VÁRI PROFESSOR VIRÁG BENEDEK ÚR’ TÁRSUNKHOZ. Kassán, Karátson Havában, 1789.
II. EGY HÍV SZÍVNEK KESERVE KEDVESSE’ SÍRJA FELETT. (ÁNYOS PÁL.)
III. EGY HAJÓHOZ.
IV. EGY LE-DŐLTT DIÓ-FÁHOZ.
V. AZ IGAZ NEMESSÉG.
VI. LOUDON’ és KOBURG’ GYŐZEDELMEIKRE.
VII. A’ TEREMTÉSRŐL. KÖLTEMÉNY. HAT ÉNEKBEN. Első Ének. A Mindenségről.
VIII. ÁNYOS PÁL BARTSAY ÁBRAHÁM KAPITÁNYNAK. Esztergárról, Mind-Szent Hav. 3. napj. 1778.
IX. FELELET. BARTSAY ÁBRAHÁM, ÁNYOS PÁLNAK. Kőlt a Sziléziai hideg fenyvesek között Karáts. hav. 1-ső napj. 1778.
X. A’ MAGYAR ORSZÁGI TUDOMÁNYOKNAK FŐ GYŰLEKEZETIHEZ. Budán, 1780. (B. A.)
XI. ÁLOM. 1785.
XII. A’ FRANTZIA-ORSZÁGI VÁLTOZÁSOKRA. 1789.
XIII. KÉT MAGYAR HAZAFI’ ÉRZÉKENYSÉGEI. T. N. Aba-Új Vármegye’ öröm-ünnepén. Sz. György Hav. 16. napj. 1790.
XIV. ZRÍNYI, SZIGET’ VESZEDELMÉRŐL. ÖTÖDIK KÖNYV.
XV. SCIPIÓ ÁLMA.
XVI. PÉLDA A’ MEG-JOBBÍTTOTT MAGYAR VANIERBŐL. A’ PARASZTI MAJORSÁGRÓL.
FOGLALATTYA EZEN I-ső NEGYEDNEK
 Második negyed
füzet letöltése
I. LEVÉL A’ M. MUSEUM’ KI-ADÓJIHOZ (1790.)
II. EGY JÓ MAGYAR POÉTÁNAK VERSEIRŐL KÉRÉSÉRE TETT ITÉLETEM.
III. [MI A’ KIRÁLY, ’S MITSODA AZ ORSZÁG? stb.]
IV. EGY VALAKIRŐL.
V. EGY FÖSVÉNYNEK KOPORSÓ-KÖVÉRE.
VI. [A’ BORISSZÁK. A’ RÉGISÉG. A’ BARÁTSÁG.]
VII. MEZEI DAL.
VIII. ESDEKLŐ PANASZ.
IX. BATSÁNYI TÁRSUNKHOZ.
X. A’ RÓKA, ÉS HOLLÓ.
XI. BARÓTI SZABÓ DÁVID TÁRSUNKHOZ.
XII. A’ HÓLDHOZ. (Virten. 1791.)
XIII. JÉREMIÁS’ KESERVEI AZ EL-PUSZTÚLTT JÉRUZSALEM’ VÁROSSÁN.
XIV. MITSODA AZ EMBERI ÉLET.
XV. NAGY-KEGYELMŰ H. HOHENLOHE KÁROLYNÉHOZ, Szül. B. Revitzky Judith Asszonyhoz. (Szent János’ havában, 1790. eszt.)
XVI. HOLMI GONDOLATOK.
XVII. NAGY-MÉLTÓSÁGÚ G. F. M. ÚRHOZ. (Budára, Sz. János’ hav. 20-dik napj. 1790.)
XVIII. A’ SZÉP MESTERSÉGEKRŐL. (Lásd: Sulzers Allgem Theorie. Art. Künste.)
XIX. RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK.
XX. A’ MUZSIKÁRÓL. (Lásd: Sulzers Allg. Theor. Art. Musick.)
XXI. A’ VÉDELMEZTETETT MAGYAR NYELV. VAGY-IS: A’ Deákságnak mennyire-szűkséges vóltáról Kettős Beszéllgetés. Nyomtattatott Bétsben, Hummel Dávidnál. 1790. 8-ad rétben. 5. árkus, és 2. lev.
XXII. ELMÉLKEDÉSEK A’ MAGYAR KORONÁRÓL.
FOGLALATTYA EZEN II-dik NEGYEDNEK
 Harmadik negyed
füzet letöltése
I. [KÜLÖMB-FÉLE VERSEK]
II. A’ MAGYAROKHOZ. 1790.
III. Fels. II-dik LEOPOLD KIRÁLYUNK’ HALÁLÁRA. 1792.
IV. ÁNYOS PÁLHOZ. (1778.)
V. VERSEGI TÁRSUNKHOZ.
VI. JÉREMIÁS’ KESERVEI.
VII. AZ EMBERI ÉLETRŐL. (FOLYTATÁS.)
VIII. OSSZIÁN.
IX. BESZÉD, Mellyet néhai G. Károlyi Antal, Szatmár Vármegyei Fő Ispány, 1784. eszt. Kis-Assz. Hav. első napj. a’ szék-újjíttás előtt az egybe-gyűltt Rendekhez tartott.
X. RÉGI MAGYAR TÖRTÉNETEK.
XI. A’ MUZSIKÁRÓL. (Lasd: Sulzers allg. Theor. d. s. K. Art. Mus.)
XII. BESZÉLLGETÉS.
XIII. A’ MAGYAR KORONÁRÓL.
FOGLALATTYA EZEN III-dik NEGYEDNEK
 Negyedik negyed
füzet letöltése
I. [KÜLÖMB-FÉLE VERSEK]
II. BÚTSÚ-VÉTEL. GR. MNISZECH MÁRIA AMÁLIA ASSZONY’ Sírjánál Duklán 1787. Eszt.
III. GR. CSÁKY ANTAL ÚRHOZ. (Enyelgés.)
IV. TELEMAKUS.
V. MONDÁS
VI. VIRÁG BENEDEK TÁRSUNKHOZ.
VII. AZ EMBERI ÉLETRŐL. (Folytatás.)
VIII. GR. ID. RÁDAY GEDEON TÁRSUNK’ HALÁLÁRA 1792.
IX. A’ SZÉP MESTERSÉGEKNEK RÖVID TÖRTÉNETEI. (Lásd: SULZER. Allg. Theor. Art. Künste.)
X. ELEGYES DOLGOK.
XI. TUDÓSÍTTÁS A’ LEG-RÉGIBB MAGYAR GRAMMATIKÁRÓL.
XII. A’ MAGYAR KORONÁRÓL.
XIII. BESZÉLLGETÉS.
XIV. TÖREDÉKEK, R… MUNKÁJIBÓL.
XV. ELEGYES VERSEK.
XVI. ÉNEKEK
FOGLALATTYA EZEN UTÓLSÓ NEGYEDNEK.